LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Postdoktor i by- og regional planlegging

Søknadsfrist: 03.06.2021

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.900 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet tilbyr teknisk-naturvitenskapelige utdanninger på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. I nært samarbeid med NORCE og industrien i regionen har fakultetet etablert samarbeid om forskning. En rekke master- og doktorgradsoppgaver blir laget i samarbeid med industrien. Fakultetet har etablert forskningssamarbeid med universitet i USA og Europa, og har utviklet fagmiljø som er internasjonalt ledende. Dette gjelder blant annet petroleums- og offshoreteknologi samt risikostyring og samfunnssikkerhet som er to av universitetets strategiske satsingsområder. Fakultetet har om lag 2.800 studenter og ca 400 ansatte fordelt på fakultetsadministrasjonen, Institutt for data- og elektroteknikk, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi, Institutt for matematikk og fysikk, Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi, Institutt for energi- og petroleumsteknologi, Institutt for energiressurser og Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging.


Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging tilbyr studier og driver forskning innenfor risikostyring, samfunnssikkerhet, industriell økonomi og byplanlegging. Det er i dag 100 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og 600 studenter tilknyttet instituttet.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig toårig åremålsstilling som postdoktor i by- og regional planlegging ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging. Stillingen er ledig for snarest mulig tiltredelse.

Tema for stillingen er innbyggermakt og miljømessig atferd for bærekraftige og levelige byer.

Stillingen er eksternt finansiert med midler fra EU (EAA - polsk norsk samarbeid/ EEA and Norway Grants).

Formålet med stillingen er å styrke forskningen samt gi forskere med doktorgrad innenfor fagområdet anledning til videre kvalifisering med sikte på faglig toppstilling.

Informasjon om forskningsprosjektet:

Postdoktoren vil forske under EAA og Norge støtteordningen, og samarbeide med polske og norske institusjoner om et anvendt forskningsprosjekt: Greencoin. Konsortiet består av avdelingene for arkitektur og informatikk ved Gdańsk teknologiske universitet, avdelingen for økonomi ved SGH Warszawa School of Economics, Inicjatywa Miasto Association, Institutt for informatikk, innovasjon, digital transformasjon og bærekraft ved Oslo Metropolitan University, Institutt for utdanning ved Maria Grzegorzewska University og Universitetet i Stavanger.

Å oppmuntre til miljømessig atferd kan være en kritisk faktor for å skape bærekraftige, inkluderende og levelige byer. Miljømessig atferds rolle er viktig for å forklare hvorfor, hvordan og i hvilken grad folk foretrekker å gjøre økologiske valg. Prosjektet adresserer den nåværende utfordringen om hvordan man kan fremme miljømessig atferd blant innbyggere i byene. Greencoin foreslår et interaktivt eksperiment for å belønne innbyggerne for miljømessig atferd og parallelt utvikle en markedsmekanisme der innbyggerne kan kjøpe miljøvennlige varer og tjenester ved å bruke belønningspoeng. Dette kan presse samfunn til å være grønne ved å legge til rette for og oppmuntre miljømessig atferd. I dette prosjektet vil belønningssystemet bli kvantifisert til en valuta som kan brukes til å kjøpe miljøprodukter. Prosjektet vil bli tilpasset den østeuropeiske konteksten og vil omfatte ni måneders pilotstudie i en polsk by. Prosjektet vil inkludere en ni måneders studie i en polsk by.

Prosjektet består av arbeidspakker (WP):

 • WP1: Teoretisk rammeverk (Koordinator: SGH Warsaw School of Economics)
 • WP2 - Sosial gjennomførbarhet (Oslo Metropolitan University)
 • WP3 - Kvantifiseringsmodell (Universitetet i Stavanger)
 • WP4 - Teknologisk gjennomførbarhet (Gdańsk University of Technology)
 • WP5 - Pilotstudie (Inicjatywa Miasto Association)
 • WP6 - Analyser, evaluering og oppskalering (Gdańsk University of Technology)

Postdoktoren sine oppgaver skal være en del av WP3 og kan inkludere:

 • å utforske borgermakten og engasjement gjennom forskjellige aktiviteter som kan ha betydning for miljøet i byer
 • å utvikle interaktive konsept som promoterer god miljømessig adferd
 • å definere relevant økologisk atferd og handlinger som er viktige for å gjøre byene mer bærekraftige og levedyktige
 • å utvikle metoder som kan kvantifisere belønningene fra økologiske handlinger utført av byens innbyggere til pengeverdi/poengsystem og deres miljøpåvirkning
 • å utvikle en prototyp for hvordan et slik belønningssystem kan bli brukt for kjøp av miljøprodukter (varer og tjenester) som tilbys av privat sektor og det offentlige
 • å følge opp prosjektfremgangen med polske og norske partnere. Kandidaten kan måtte reise regelmessig til polske byer i løpet av prosjektperioden
 • å publisere forskningsartikler og lage rapportene

Kvalifiseringsarbeidet gjennomføres ved universitetet. Det forutsettes at den som ansettes arbeider på full tid med prosjektet, og at vedkommende utgjør en del av det faglige miljøet.

Prosjektforslag

Som søker må du fremlegge beskrivelse og plan for gjennomføring av et forskningsprosjekt som er koblet til Greencoin prosjektets mål. Prosjektforslaget må vise hvordan du vil gå fram for å gjennomføre forskningsarbeidet, hva som vil være de sentrale problemstillingene og hypoteser, hvilke teorier og metoder du vil anvende, publiseringskanaler og en tidsplan for gjennomføring av arbeidet. Det må fremgå eksplisitt av søknaden på hvilken måte prosjektet vil kunne bidra til din kompetanseoppbygging. Prosjektforslaget vil inngå i kompetansevurderingen.

Den endelige prosjektbeskrivelsen og fremdriftsplan utformes i samråd med veileder(e) i løpet av de tre første månedene av ansettelsesperioden. Det er en forutsetning at du gjennomfører prosjektet i løpet av ansettelsesperioden.

Kvalifikasjoner

Du må ha doktorgrad innenfor by- og regional planlegging, urban økologisk planlegging, transport, eller annet relevant fagområde som for eksempel menneskelig geografi, miljøpsykologi, miljøøkonomi. Doktoravhandlingen må være levert til vurdering innen søknadsfristen for stillingen.

Du må ha god ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Publikasjoner og / eller doktoroppgave om temaet vil bli sett på som en fordel.

Videre vektlegges:

 • den vitenskapelige kvaliteten på prosjektet og forskingsrelatert relevans
 • faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet innenfor tidsrammen
 • internasjonal erfaring og nettverk
 • kvalifikasjonser innenfor nyskaping, innovasjon og kommersialisering av forskning
 • kommunikasjons- og samarbeidsevner, og evne til å gå inn i faglige fellesskap på tvers av fagområder
 • evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • motivasjon, arbeidskapasitet og entusiasme for forskning

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1352, kr 530 000 - 590 000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Universitetet vil rekruttere flere kvinner til postdoktorstillinger innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en kvinne bli prioritert foran en mann.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Margot A.Treen tlf: 51831419, e-post: [email protected]

Søknad

Søk stillingen elektronisk via «Søk stillingen» på denne siden. Her registreres minimum, søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen.

Følgende lastes opp som vedlegg til søknaden:

 • prosjektforslag
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • dokumentasjon på fullført doktorgrad. Dersom du ikke har fullført doktorgraden, kan du vedlegge en bekreftelse fra institusjonen på forventet dato for oppnådd doktorgrad.
 • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider med opplysninger om hvor de er offentliggjort
 • inntil 5 vitenskapelige arbeider, inklusiv doktorgradsavhandlingen eller publisert monografi basert på avhandlingen
 • vitnemål og attester samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant

Søknaden vil bli vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kompetansekravene som er beskrevet over.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Generell informasjon

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Ansettelse som postdoktor er regulert i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandidat.

Din kompetanse for stillingen, ut fra dokumentasjon registrert i Jobbnorge, vil bli vurdert av en intern komite. På bakgrunn av komiteens uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater. Mer om ansettelsesprosessen på våre nettsider.

UiS har avtale om immaterielle rettigheter med det formål å sikre rettigheter til åndsverk som er opprettet av ansatte, inkludert forskningsresultater.

Det er en forutsetning at du bosetter deg slik at du kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS