LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Postdoktor i miljøbioteknologi

Søknadsfrist: 26.11.2020

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi, som er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tilbyr studier fra bachelorgrad, via mastergrad til doktorgrad. Instituttet har stor spennvidde og dekker fagområdene biologisk kjemi, kjemi og miljø. Instituttet har ansvar for all grunnleggende kjemiundervisning ved fakultetet. Det er i dag omlag 60 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og 230 studenter tilknyttet instituttet.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig 2-årig stilling som postdoktor i miljøbioteknologi ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet., Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi. Stillingen er ledig for snarest mulig tiltredelse.

Formålet med stillingen er å styrke forskningen samt gi forskere med doktorgrad innenfor fagområdet anledning til videre kvalifisering med sikte på faglig toppstilling.

Den som ansettes vil være knyttet til forskningsprosjektet «Holistic wastewater treatment concept for integrated water and resource recovery».

Stillingen er knyttet til forskning innen rensing av avløpsvann for ressursgjenvinning og vanngjenbruk. Hovedmålet er utvikling av en anaerob membran bioreaktor kombinert med algebasert polering og integrasjon med konstruerte våtmarker for rensning og gjenvinning av energi, næringssalter og vann. Nærmere beskrivelse av prosjekter fås ved henvendelse til førsteamanuensis Roald Kommedal.

Stillingen er eksternt finansiert med midler fra Stiftelsen Signe Marie.

Forskningsarbeidet skal gjennomføres ved universitetet. Det forutsettes at den som ansettes arbeider på full tid med forskningsprosjektet, og at vedkommende utgjør en del av det faglige miljøet.

Kvalifikasjoner

Du må fremlegge en detaljerte prosjektbeskrivelse og plan for gjennomføring av forskningsprosjektet. Det må fremgå eksplisitt av søknaden på hvilken måte prosjektet vil kunne bidra til din kompetanseoppbygging.

Prosjektbeskrivelsen må inkludere prosjektets målsetning og hypoteser, metodisk tilnærming inkludert nødvendige ressurser, samt beskrivelse av forventa resultater og publiseringspotensiale. Du kan også foreslå forskningsprosjekter og tema ut fra egne erfaringer og motiver innen temaet.

For å bli vurdert som aktuell for stillingen må prosjektbeskrivelsen være rettet mot hovedmålet for prosjektet «Holistic wastewater treatment concept for integrated water and resource recovery».

Du må ha:

 • doktorgrad innenfor miljøbioeknologi, miljømikrobiologi eller mikrobiell økologi eller annet relevant fagområde. Doktoravhandlingen må være levert til vurdering innen søknadsfristen for stillingen.
 • dokumentert kompetanse og kunnskaper innen integrerte teknologisk ekstensive system for rensing av avløpsvann, med FoU-kompetanse innen et eller flere av følgende rensetekniske fagområder: Membranteknologi, inkludert membran materialer og membran prosessanalyse, eksperimentell og/eller praktisk erfaring med anaerobe renseprosesser, algebioteknologi brukt til rensning av avløpsvann og/eller bruk av konstruerte våtmarker.
 • eksperimentelle ferdigheter innen prosess og reaktor teknologiutvikling, samt kunne dokumentere selvstendighet i gjennomføring av kjemisk og teoretisk analyse av disse.
 • god skriftlig og muntlig kompetanse i engelsk

Det er ønskelig at du har erfaring med prosessintegrasjon basert på fundamentale vannkjemiske og mikrobielle mekanismer, inkludert eksperimentell prosessanalyse.

Videre er det en fordel om du kan implementere og tolke resultater i miljøbioteknologiske/renseteknologiske bioprosessmodeller.

Videre vektlegges:

 • vitenskapelig erfaring og publiserte resultater i forhold til prosjektet.
 • faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet innenfor tidsrammen
 • internasjonal erfaring og nettverk
 • kvalifikasjonser innenfor nyskaping, innovasjon og kommersialisering av forskning
 • kommunikasjons- og samarbeidsevner, og evne til å gå inn i faglige fellesskap på tvers av fagområder
 • evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • motivasjon, arbeidskapasitet og entusiamse for forskning

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1352, kr 530 000 - 590 000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-konsulent Rosa Andrade, tlf: +47 51 83 11, e-post: [email protected].

Generell informasjon

Ansettelse i åremålsstilling som postdoktor er regulert i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandidat.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

UiS har en avtale om immaterielle rettigheter med det formål å sikre rettigheter til åndsverk som er opprettet av ansatte, inkludert forskningsresultater.

Universitetet ønsker flere kvinner i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Søknad

Søk stillingen elektronisk via «Søk stillingen» på denne siden. Her registreres søknad og CV med informasjon om relevant utdanning og erfaring.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • prosjektbeskrivelse- og plan. Må inkludere prosjektets målsetning og hypoteser, metodiske tilnærming inkludert nødvendige ressurser, samt beskrivelse av forventa resultater og publiseringspotensiale.
 • dokumentasjon på fullført doktorgrad
 • publikasjonsliste
 • inntil 10 publikasjoner
 • annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger i JobbNorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS