LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Stipendiat eller postdoktor innen kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

Søknadsfrist: 07.04.2021

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.900 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Det helsevitenskapelige fakultet tilbyr bachelorutdanninger i sykepleie og paramedisin, mastergradsutdanninger i helsevitenskap, i jordmorfag, i helsesykepleie, i rus og psykisk helsearbeid, i prehospitale tjenester og i sykepleie med spesialisering i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie samt videreutdanning i kreftsykepleie. Videre tilbys forskerutdanning (PhD) i helse og medisin og forskerskolen PROFRES - Nasjonal forskerskole for profesjonsrettet og praksisnær forskning på områdene helse, velferd og utdanning.


Fakultetet har følgende programområder for forskning: Profesjonelle relasjoner i velferdsyrker, Helsefremming ved kroniske plager, E-læring, omsorgsteknologi og simulering, Livsfenomener og omsorg, og Samfunnsdeltakelse i skole og arbeidsliv. Forskningssenteret SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Nettverk for helseteknologi er også hjemmehørende ved fakultetet. Det er i dag ca. 200 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og ca. 1200 studenter tilknyttet Det helsevitenskapelige fakultet.

Avdeling for kvalitet og helseteknologi skal bidra til å gi pasienter og brukere helsetjenester av høy kvalitet. Fagprofilen innebærer stor vekt på pasientsikkerhet, helseteknologi, pasientrettigheter, samhandling og involvering av pasienter, brukere og pårørende. Avdelingen vektlegger en tverrfaglig tilnærming og involvering av studenter, pasienter, brukere og helsepersonell i alle kjerneaktiviteter. Avdelingen har ca. 80 ansatte med en samlet kompetanse som dekker alle nivåer i helsetjenestene.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig to stillinger som stipendiat eller postdoktor ved forskningssenteret SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten. Stillingene er organisatorisk plassert ved Det helsevitenskapelige fakultet, Avdeling for kvalitet og helseteknologi og er ledige fra august 2021.

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Kandidaten ansettes for en periode på tre år i 100% stilling, alternativt for en periode på 6 år i 50% stilling. En ansettelsesperiode i 100% stilling over fire år med 25% pliktarbeid kan også være aktuelt.

Postdoktorstillingen skal gi forskere med doktorgrad innenfor det aktuelle fagområdet anledning til videre kvalifisering med sikte på faglig toppstilling. Kandidaten ansettes for en periode på to år i 100% stilling, alternativt for en periode på 4 år i 50% stilling. En ansettelsesperiode i 100% stilling over tre eller fire år med pliktarbeid kan også være aktuelt.

SHARE ble etablert i 2017 og er ett av åtte forskningssentre ved UiS. SHARE bygger på langvarig forskning innen kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten, og er et strategisk prioritert forskningsområde ved fakultetet. Samarbeidspartnere i SHARE er NTNU Gjøvik og Stiftelsen Norsk Luftambulanse. SHARE har en tverrfaglig profil med mer enn 70 forskere tilknyttet senteret.

Forskningsarbeidet gjennomføres ved universitetet. Det forutsettes at de som ansettes utgjør en del av forskningsmiljøet ved SHARE og avdelingen.

Om prosjektet

Fagområdet for stillingene er kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten. Forskningssenteret SHARE har som mål å utvikle internasjonal anerkjent forskning i alle deler av helsetjenesten fra pasient til klinisk praksis til regulering og tilsyn. De utlyste stillingene vil knyttes til følgende forskningsområder:

Betydningen av tverrfaglig teamarbeid, samarbeidslæring og digitale læringsverktøy for kvalitet og sikkerhet i helsetjenestenDet er manglende kunnskap om tverrfaglig teamarbeid, samarbeidslæring og bruk av digitale læringsverktøy i arbeidet med å bedre kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten. Formålet med dette prosjektet vil derfor være å integrere tverrfaglig teamarbeid, samarbeidslæring og bruk av digitale verktøy for å forske på hvordan en kan bedre arbeidspraksis i ulike nivåer og deler av helsetjenesten gjennom utvikling og trening av tekniske og ikke-tekniske ferdigheter. Et sentralt element i prosjektet er å lære av det som går godt og forebygge uønskede hendelser og studere hvordan digitale læringsverktøy kan bidra til dette. Bruk av simulering kan inngå i dette prosjektet. Prosjektet kan innrettes enten mot prehospital setting, spesialisthelsetjenesten eller kommunehelsetjenesten.

Involvering av pasienter, pårørende og etterlatte for å bedre kvalitet og sikkerhet i helsetjenestenDet er behov for mer kunnskap om brukerinvolvering i kvalitet og sikkerhetsarbeid i helsetjenesten generelt, og i analyser og oppfølging av alvorlige uønskede hendelser spesielt. Dette prosjektet skal gå inn i denne tematikken og se på metodiske tilnærminger til brukerinvolvering og studere narrativer som pasienter, pårørende og helsepersonell har knyttet til kvalitet og sikkerhet og alvorlige hendelser. Prosjektet vil utforske hvordan aktører som yter helsetjenester og/eller driver med tilsyn/granskning/undersøkelser tar beslutninger om å involvere ulike brukere; hvilke metoder brukes; hvordan brukes informasjon fra brukere; og hvilke fordeler, ulemper og resultater medfører dette. Prosjektet kan foreslå intervensjoner for å teste ut nye metoder for brukerinvolvering i kvalitet og sikkerhetsarbeid og oppfølging av alvorlige hendelser. Prosjektet kan innrettes mot ulike aktører, nivå og kontekst (for eksempel tilsyn, undersøkelseskommisjon, prehospital setting, spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten). Ønsket avgrensning bør presiseres i prosjektskissen.

Pasientsikkerhet og samhandling knyttet til oppfølging av traumepasienterPå grunn av svakheter i overganger fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten er det risiko for at traumepasienter utvikler medikamentavhengighet. I motsetning til andre pasientgrupper mangler traumepasienter god systematisk oppfølging og en del utvikler kroniske plager og langvarig bruk av vanedannende medisiner. Bruk av avhengighetsskapende medikamenter kan bli hovedproblemet og ikke følgene av de fysiske skadene. Dette er et felt der fastlegen ikke har gode verktøy og samhandling mellom tjenestenivå kan ha stor betydning for kvalitet og sikkerhet for disse pasientgruppene. Dette prosjektet vil studere om bedret systematisk oppfølging, persontilpasset medikamentell behandling etter farmakogenetisk kartlegging, nedtrappingsplan for smertestillende medikamenter, og tett kontakt mellom fastlege, pasient og traumesenter kan bidra til bedre kvalitet. Prosjektet har som mål å endre praksis for en stor pasientgruppe som utsettes for skader og redusere den utryggheten pasienter opplever etter utskrivelse fra traumesenteret.

Prosjektskisse

Det er behov for variasjon i faglige og metodiske tilnærminger til de prioriterte forskningsområdene. Søkere bes utarbeide en 2-3 siders prosjektskisse som posisjonerer søkeren i forhold til kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og ett eller flere av de prioriterte områdene over, samt redegjør for mulige problemstillinger, forskningsspørsmål, metoder og eventuelle publikasjoner. Skissen bør skrives på engelsk og anses som et obligatorisk vedlegg. Søknader uten skisse vil ikke behandles. Ved tilbudt stilling vil skissen i løpet av de tre første månedene bli gjenstand for diskusjon og mulige endringer og utformet til den endelige prosjektbeskrivelsen, i samråd med veiledningsteamet og kollegiet i SHARE.

Kvalifikasjoner

For ansettelse som postdoktor må du ha doktorgrad innen et relevant fagområde for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten innenfor helsefaglig eller samfunnsvitenskapelig retning. Doktoravhandlingen må være levert til vurdering innen søknadsfrist for stillingen og godkjent før tiltredelse.

For ansettelse som stipendiat må du ha en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad innenfor et relevant fagområde for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten eller tilsvarendeutdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning. Mastergraden bør være innenfor helsefaglig eller samfunnsvitenskapelig retning, og fortrinnsvis av nyere dato.

Videre vektlegges:

 • den vitenskapelige kvaliteten på prosjektet, forskingsrelatert relevans og integrasjon av de prioriterte forskningsområdene
 • faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet innenfor tidsrammen
 • kommunikasjons- og samarbeidsevner, og evne til å gå inn i faglige fellesskap på tvers av fagområder
 • evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • motivasjon, arbeidskapasitet og entusiasme for forskning
 • internasjonal erfaring og nettverk
 • kvalifikasjonser innenfor nyskaping, innovasjon og kommersialisering av forskning
 • gode ferdigheter i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • stipendiat lønnes etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 482 200 pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen. Postdoktor lønnes etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1352, kr 530 000 - 590 000 pr år.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universiell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nesatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingene som interessante oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Universitetet vil rekruttere flere menn til stipendiat- og postdoktorstillinger innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en mann bli prioritert foran en kvinne.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Helene Engelsgjerd Figved, tlf: 51831558, e-post: [email protected].

Søknad

Søk stillingene elektronisk via «Søk stillingen» på denne siden. Her registreres minimum, søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må det klart fremgå hvilken stilling du søker og hvilken stillingsprosent som foretrekkes. Du må også få frem din kompetanse og motivasjon for stilllingen.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden:

 • prosjektskisse
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider med opplysninger om hvor de er offentliggjort
 • vitnemål og attester samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant

Ved søknad om ansettelse som postdoktor vedlegges også:

 • dokumentasjon på fullført doktorgrad. Dersom du ikke har fullført doktorgraden, kan du vedlegge en bekreftelse fra institusjonen på forventet dato for oppnådd doktorgrad.
 • inntil 5 vitenskapelige arbeider, inklusiv doktorgradsavhandlingen eller publisert monografi basert på avhandlingen

Søknaden blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Generell informasjon

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Ansettelse som stipendiat eller postdoktor er regulert i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandidat.

Din kompetanse for stillingene, ut fra dokumentasjon registrert i Jobbnorge, vil bli vurdert av en intern komite. På bakgrunn av komiteens uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater. Mer om ansettelsesprosessen på våre nettsider.

UiS har en avtale om immaterielle rettigheter med det formål å sikre rettigheter til åndsverk som er opprettet av ansatte, inkludert forskningsresultater.

Det er en forutsetning at du bosetter deg slik at du kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS