LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Postdoktor / stipendiat (medisiner) i profesjonelle relasjoner - NFR-prosjektet 'Caring Futures'

Søknadsfrist: 06.04.2021

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Det helsevitenskapelige fakultet tilbyr bachelorutdanninger i sykepleie og paramedisin, mastergradsutdanninger i helsevitenskap, i jordmorfag, i helsesykepleie, i rus og psykisk helsearbeid, i prehospitale tjenester og i sykepleie med spesialisering i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie samt videreutdanning i kreftsykepleie. Videre tilbys forskerutdanning (PhD) i helse og medisin og forskerskolen PROFRES - Nasjonal forskerskole for profesjonsrettet og praksisnær forskning på områdene helse, velferd og utdanning.


Fakultetet har følgende programområder for forskning: Profesjonelle relasjoner i velferdsyrker, Helsefremming ved kroniske plager, E-læring, omsorgsteknologi og simulering, Livsfenomener og omsorg, og Samfunnsdeltakelse i skole og arbeidsliv. Forskningssenteret SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Nettverk for helseteknologi er også hjemmehørende ved fakultetet. Det er i dag ca. 200 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og ca. 1200 studenter tilknyttet Det helsevitenskapelige fakultet.

Avdeling for omsorg og etikk utvikler og formidler tverrfaglig kunnskap om omsorg og etikk. Avdelingen bidrar til å utdanne reflekterte og høyt kvalifiserte profesjonsutøvere, og skal være en arena der aktuelle spørsmål og dilemmaer knyttet til omsorg og etikk utforskes og utfordres. Avdelingen har for tiden 50 ansatte inklusive PhD-stipendiater og postdoktorer, med kompetanse som spenner over teoretisk og klinisk fordypning, tverrvitenskapelige, kritiske og innovative tilnærminger til omsorg og etikk, og metodeutvikling. Avdelingen organiserer to programområder for forskning, hhv Profesjonelle relasjoner i velferdsyrker og Livsfenomener og omsorg. Programområdene utvikler og formidler tverrfaglig og profesjonsrettet kunnskap som er relevant for omsorg, etikk og helse.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som postdoktor eller stipendiat i profesjonelle relasjoner knyttet til NFR-prsjektet Caring Futures (QUALITECH) ved Det helsevitenskapelige fakultet, Avdeling for omsorg og etikk. Stillingen er ledig for snarest mulig tiltredelse.

Postdoktorstillingen skal gi forskere med doktorgrad innenfor det aktuelle fagområdet anledning til videre kvalifisering med sikte påfaglig toppstilling. Kandidaten ansettes for en periode på to år i 100% stilling, alternativt for en periode på tre år hvorav to år i 75% forskerstilling og 1 år i 50% forskerstilling.

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen harforskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Kandidaten ansettes for en periode på tre år i 100% forskerstilling, alternativt fire år i 75% forskerstilling.

Postdoktor- eller stipendiatprosjektets foreløpige tittel er "Relasjonell etikk i teknologi-mediert legepraksis", og er knyttet til UiS sin medisinske satsing. Den som ansettes vil inngå i prosjektgruppen for QUALITECH, og vil i tillegg inngå i et fellesskap knyttet til den tverrfaglige forskningsgruppen Profesjonelle relasjoner ved UiS, som er opptatt av å utvikle ny kunnskap for å forbedre kvaliteten på det relasjonelle arbeidet i velferdsyrker som medisin, sykepleie og andre områder innen helse, omsorg og sosialt arbeid.

Stillingen er en av 18 rekrutteringsstillinger strategisk tildelt forskningsfeltet medisin, og er ment å styrke samarbeidet mellom fag- og forskningsmiljø ved Universitetet i Stavanger og Stavanger universitetssjukehus (SUS).

Forskningsarbeidet gjennomføres ved universitetet. Det forutsettes at den som ansettes utgjør en del av forskningsmiljøet ved avdelingen.

Om prosjektet

Stillingen er faglig knyttet til det tverrfaglige forskningsprosjektet Caring Futures: Developing Care Ethics for Technology-Mediated Care Practices (QUALITECH) (2021-2024), finansiert av Norges forskningsråd sitt HELSEVEL-program. Det overordnede målet med forskningsprosjektet er teoriutvikling, i form av et omsorgsetisk rammeverk for teknologi-medierte omsorgspraksiser. Prosjektet utfyller en kunnskapsmangel i omsorgsetikken gjennom ny erfaringsnær og praksisnær kunnskap om etiske utfordringer i eksisterende teknologi-medierte praksiser innen helse, omsorg og velferd. På grunn av en aldrende befolkning og økt sykdomsbyrde er offentlige velferdstjenester under økende press. Økt effektivitet og mer innovasjon i tjenestene presenteres gjerne som svaret på denne utfordringen, og utvikling og bruk av ny teknologi inngår som et sentralt hjelpemiddel. Forsvarlig bruk av ny velferds-og helseteknologi bør innebære en ivaretakelse av mellommenneskelig omsorgspraksis. Framtidens teknologiske innovasjoner må kunne implementeres uten å gå på akkord med etikken i relasjonen mellom brukere og profesjonelle. Foreløpig har vi lite kunnskap om de omsorgsetiske aspektene ved teknologisk innovasjon, selv innenfor eksisterende teknologi-medierte omsorgspraksiser. Samtidig har omsorgsetikken, som teoretisk diskurs, vist lite anerkjennelse av betydningen av teknologi som en allerede integrert komponent i mellommenneskelig omsorg. QUALITECH søker å svare på dette kunnskapsgapet, med den hensikt å sikre omsorgskvaliteten i en framtid med økende forekomst av teknologi-medierte omsorgspraksiser. Prosjektet har et empirisk nedslagsfelt knyttet til omsorgsetiske spenninger mellom behovet for mer og ny teknologi i velferdstjenestene kontra tradisjonelle relasjonsbaserte og profesjonaliserte omsorgskulturer. Omsorgsetikken utgjør prosjektets teoretiske nedslagsfelt, i det QUALITECH videreutvikler den klassiske omsorgsetikken fram mot et nytt paradigmatisk rammeverk som kan sikre en omsorgsfull framtid. Prosjektet består av fire empiriske arbeidspakker knyttet til fire ulike teknologi-medierte omsorgsfelt: 1) Elektronisk standardisering i barnevernstjenesten, 2) Profesjonelles selvforståelse og idealer i teknologi-mediert helsearbeid, 3) Forestillinger om teknokropper og omsorg, og 4) Ledelse, design og implementering av teknologi i omsorgspraksis.

Den som ansettes vil være tilknyttet arbeidspakke 2: Profesjonelles selvforståelse og idealer i teknologi-mediert relasjonelt helsearbeid. Forskningsområdet for stillingen er relasjonell etikk i teknologi-mediert legepraksis. Å praktisere medisin krever mange kunnskaper og ferdigheter, inkludert bruk av teknologi. Relasjonsarbeid i møtet mellom lege og pasient er også et avgjørende aspekt ved medisinsk praksis. Relasjonell legepraksis, som et ideal og en realitet, informeres av legenes selvforståelse, i sin tur formet av personlige livs- og arbeidserfaringer, samt institusjonelle og samfunnsmessige kontekster. Når legers praksis i økende grad blir mediert av teknologi, kan det for eksempel oppstå etiske dilemmaer mellom en instrumentalistisk tankegang og en tankegang som vektlegger betydningen av omsorgsfulle relasjoner.

Den som ansettes vil bidra til å skape ny empirisk kunnskap om hva som står på spill i moderne teknologi-medierte legepraksiser. Vi ser for oss at et sentralt tema for prosjektet kan være relasjonell legepraksis knyttet til liv-død problematikk og bruk av teknologi når livet står på spill. Prosjektet kan for eksempel knyttes til relasjonell legepraksis på en neonatalavdeling der teknologien er avgjørende for å holde liv i det lille barnet, og der foreldrene utgjør en svært sårbar pårørendegruppe i denne situasjonen. Et annet eksempel på empirisk nedslagsfelt for prosjektet kan være relasjonell legepraksis ved bruk av respiratorbehandling av pasienter i hjemmet. Kandidaten står imidlertid fritt til å utarbeide et prosjektforslag innenfor rammen av det beskrevne forskningsområdet. Forskningstema skal fortrinnsvis studeres kvalitativt.

Prosjektforslag

Postdoktor må fremlegge en 5-8 siders beskrivelse og plan for gjennomføring av et forskningsprosjekt innen det tematiske fagområdet for utlysningen, der det gjøres rede for problemstilling, relevans, teoretisk og metodisk tilnærming så vel som tidsplan. Det må fremgå eksplisitt av søknaden på hvilken måte prosjektet vil kunne bidra til din kompetanseoppbygging.

Stipendiat må utarbeide et foreløpig forslag på inntil 5 sider for et doktorgradsprosjekt innenfor fagområdet der det gjøres rede for problemstilling, relevans, teoretisk og metodisk tilnærming. Prosjektforslaget vil i løpet av de tre første månedene av ansettelsesperioden bli videreutviklet i samarbeid med veilederne og utformet til den endelige prosjektbeskrivelsen.

Prosjektforslaget vil inngå i kompetansevurderingen.

Kvalifikasjoner

For ansettelse som postdoktor kreves medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon som lege, samt doktorgrad innenfor medisin, samfunnsvitenskap, humanitiske fag eller helsefag, fortrinnsvis av nyere dato. Doktoravhandlingen må være levert til vurdering innen søknadsfrist for stillingen og godkjent før tiltredelse.

For ansettelse som stipendiat kreves medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon som lege.

Det er nødvendig med god kjennskap til norsk helsevesen.

Videre vektlegges:

 • kvalifikasjoner og/eller interesse for kvalitativ metode
 • den vitenskapelige kvaliteten på prosjektet og forskingsrelatert relevans
 • faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet innenfor tidsrammen
 • internasjonal erfaring og nettverk
 • kvalifikasjonser innenfor nyskaping, innovasjon og kommersialisering av forskning
 • kommunikasjons- og samarbeidsevner, og evne til å gå inn i faglige fellesskap på tvers av fagområder
 • evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • motivasjon, arbeidskapasitet og entusiasme for forskning
 • gode ferdigheter i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • stipendiat lønnes etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 482 200 - 624 000 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen. Postdoktor lønnes etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1352, kr 530 000 - 754 000bto pr år.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universiell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nesatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet .

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Helene Engelsgjerd Figved, tlf: 51831558, e-post: [email protected].

Søknad

Søk stillingen elektronisk via «Søk stillingen» på denne siden. Her registreres minimum, søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må det klart fremgå hvilken stilling du søker og hvilken stillingsprosent som foretrekkes. Du må også få frem din kompetanse og motivasjon for stilllingen.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden:

 • prosjektforslag
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • dokumentasjon på medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon som lege
 • for postdoktor: dokumentasjon på fullført doktorgrad. Dersom du ikke har fullført doktorgraden, kan du vedlegge en bekreftelse fra institusjonen på forventet dato for oppnådd doktorgrad.
 • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider med opplysninger om hvor de er offentliggjort
 • inntil 5 vitenskapelige arbeider, inklusiv doktorgradsavhandlingen eller publisert monografi basert på avhandlingen
 • vitnemål og attester samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Generell informasjon

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Ansettelse som postdoktor eller stipendiat er regulert i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandidat.

Din kompetanse for stillingen, ut fra dokumentasjon registrert i Jobbnorge, vil bli vurdert av en intern komite. På bakgrunn av komiteens uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater. Mer om ansettelsesprosessen på våre nettsider.

UiS har en avtale om immaterielle rettigheter med det formål å sikre rettigheter til åndsverk som er opprettet av ansatte, inkludert forskningsresultater.

Det er en forutsetning at du bosetter deg slik at du kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS