LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Postdoktor i teoretisk fysikk

Søknadsfrist: 26.11.2023

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet består av sju institutt og en rekke sentre. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Postdoktor i teoretisk fysikk

Ved Institutt for fysikk og teknologi er det ledig ei stilling som post doktor i teoretisk fysikk. Stillinga er for ein åremålsperiode på tre år og er knytt til ERC Starting Grant «smartGROW».

Om prosjektet/arbeidsoppgåver:

Stillinga er relatert til ERC Starting Grant prosjekt «smartGROW» som har som hovudmål å utvikle ny teknologi for å gro filmar av diamant på komplekse 3D objekt slik som medisinske implantat, fleksibel elektronikk, optiske og mekaniske komponentar for luftfart og marin industri. I prosjektet skal eit nytt overflate bølgje plasma-system for kjemisk damp deponering (CVD) bli utvikla basert på ulike numeriske modelleringar, og fabrikkert ved bruk av avanserte teknikkar. Vidare skal prosjektet forsøke å demonstrere og studere deponering av diamant gjennom ikkje-klassiske gas-til-fast-fase prosesser. Post doktor stillinga vil omhandla å utvikla protonkjerne-forsterka diamant deponering modell. Kandidaten vil vere involvert i analyse av eksperimentelle deponeringsdata, ab initio simuleringar av hydrogenerte og reine nanopartiklar av karbon og utvikling av diffusjonsmodellar for nanopartikler i CVD kammeret.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Søkjarar må ha oppnådd norsk ph.d.-grad eller tilsvarande utdanning i teoretisk fysikk, eller ha levert avhandlinga innan søknadsfristen er ute. Det er ein føresetnad at doktorgraden er oppnådd før tilsetjing kan skje.
 • Det er eit krav at søkjar har erfaring med «density functional theory», «dispersion interactions» og teoretisk fluid dynamikk.
 • Erfaring frå simuleringar relatert til nanodiamant er ein stor fordel.
 • Kandidaten må ha evne til å arbeida sjølvstendig og strukturert, og har evner til å samarbeide med andre.
 • Søkjarar må ha flytande engelskkunnskapar, både skriftleg og munnleg.

Personlege og mellommenneskelege eigenskapar vil bli lagt vekt på. Forskingsrøynsle, ambisjonar og potensial vil også telle ved vurdering av kandidatane.

Særeigne krav for stillingaUiB er underlagd regelverket for eksportkontroll og regelverket gjeld ved behandling av søknadar til stillinga.

Om postdoktorstillinga:

Postdoktorstillinga er ei åremålsstilling og har som hovudmål å kvalifisere den som blir tilsett for arbeid i vitskapelege toppstillingar. Om den som vert tilsett manglar undervisningserfaring og/eller annan kvalifiseringskompetanse, kan det verte aktuelt å auke tilsetjingsperioden opp til 3 år og 6 månadar. Undervisning og anna pliktarbeid for instituttet vil i så høve bli lagt til som oppgåver i stillinga. Stillinga vil kunne bli forlenga med inntil eitt år dersom kandidaten får innvilga forskingsopphald i utlandet frå eksterne kjelder (maks fire år totalt). Ingen kan tilsetjast i meir enn éin åremålsperiode som postdoktor ved same institusjon.

Etter tiltreding skal postdoktoren i samarbeid med rettleiar og instituttleiar utarbeide ein plan for kvalifiseringsarbeidet, inkludert framdriftsplan.

Det er ein føresetnad at den som blir tilsett gjennomfører prosjektet i løpet av tilsetjingsperioden.

Vi tilbyr:

 • eit godt og fagleg stimulerande arbeidsmiljø
 • tilsetjing som postdoktor (kode 1352) i lønsregulativet til staten. Dette utgjer ei årsløn på kr. 615 700 (tilsvarande lønssteg 63). Vidare opprykk skjer etter stillingsansiennitet. For særleg kvalifiserte søkjarar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn.
 • medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordningar

Søknaden skal innehalde:

 • ei kort utgreiing om søkjaren sine forskingsinteresser og motivasjonen for å søkje stillinga
 • namn og kontaktopplysningar til to referansar. Ein av desse bør vere hovudrettleiaren frå doktorgradsutdanninga.
 • CV
 • karakterutskrifter og vitnemål. Dersom du enno ikkje har fullført doktorgraden må du levere ei stadfesting på at avhandlinga er levert.
 • relevante attestar
 • liste over vitskaplege arbeid (publikasjonsliste)
 • eventuelle publikasjonar

Søknad og vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast opp i JobbNorge.

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

For HR-relaterte spørsmål ta kontakt med rådgjevar Thea Thingnes, thea.thingnes@uib.no

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetning. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Vi oppmodar kvinner om å søkje. Dersom fleire søkjarar har tilnærma like kvalifikasjonar, gjeld reglane for moderat kjønnskvotering.

Etter søknadsfrist vil det bli oppnemnt ein komité som skal vurdere søkjarane. Søkjarar har innsynsrett i omtalen av deira faglege kompetanse. Søkjarar som ønsker innsyn kan kontakte saksbehandlar etter mottak av brev om oppnemning av komité.

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS