LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Postdoktor i grønn, rettferdig og demokratisk XR

Søknadsfrist: 01.09.2024

UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT. Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden.

Vårt samfunnsoppdrag er å gi forskningsbasert utdanning av høy kvalitet og utføre kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning i hele spennet fra det grunnleggende til det anvendte på høyt internasjonalt nivå. Vi skal formidle kunnskap om fagområdene våre og bidra til innovasjon. Samfunnsoppdraget forener UiT på tvers av ulike studier, forskningsfelt og store geografiske avstander. Det fordrer godt samarbeid med nærings- og samfunnsliv og internasjonale partnere.

Vi skal styrke en kunnskapsbasert og bærekraftig utvikling, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Akademisk frihet, vitenskapelige og forskningsetiske prinsipper ligger til grunn for hele UiT sin virksomhet. Medvirkning, medbestemmelse, åpenhet og gode prosesser skal gi det beslutningsgrunnlaget vi trenger for å gjøre kloke og framsynte prioriteringer. Våre studenter og ansatte skal ha mulighet til å utvikle sine evner og potensial. Tuftet på vitenskapelig integritet skal vi være modige, engasjerte og rause - tett på fag, folk og samtidsutviklingen.

Vi skal ha god og målrettet ressursutnyttelse og omstillingsevne for å møte framtidas forventninger og muligheter. Vi vil styrke kvalitet i og gjennomslagskraft for våre fagområder og kjerneoppgaver gjennom tre strategiske innsatsområder.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Om stillingen

Ved Senter for fredsstudier (CPS), Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL) er det en ledig stilling som postdoktor tilknyttet et av senterets strategiske områder (utvidet virkelighet – immersive digitale medier). Stillingen innebærer aktiv forskning relatert til XR (VR, AR og MR) og spørsmål om bærekraft, demokrati og freds- og konflikttransformasjon.

Senter for fredsstudier (CPS) er en del av UiT Norges arktiske universitet. Grunnlagt i 2002, er CPS fortsatt det eneste universitetsbaserte fredssenteret i Norge. Senteret underviser, utfører og fremmer kritisk og tverrfaglig forskning på fred og konflikt.

Senterets hovedaktiviteter dreier seg om forskning, formidling og masterprogrammet i freds- og konflikttransformasjon (MPCT). Det engelskspråklige, tverrfaglige, toårige MPCT-programmet trekker på perspektiver fra samfunnsvitenskap, statsvitenskap, sosiologi, historie, pedagogikk, religionsstudier og antropologi, samt fra psykologi, juss og helse.

Forskning og formidlingsaktiviteter ved senteret omhandler aspekter av kritiske fredsstudier, fredsutdanning, levekår i konfliktberørte samfunn, fredsmeglingsprosesser, demobilisering og reintegrering.

PEACE er et tverrfaglig forskningsmiljø ved Senter for fredsstudier (CPS). Vi fokuserer på analytiske tilnærminger til komplekse fred og konflikt prosesser, spesielt lokalsamfunnets rolle i disse prosessene og hvordan individer, grupper, nasjonale, regionale og internasjonale organer kan styrke demokrati og fred. Vår forskningsgruppe har som mål å bidra med spisskompetanse i Arktis i kombinasjon med et bredt internasjonalt perspektiv. Postdoktorstillingen er en åremålsstilling med ansettelsesperiode på 3 år. Ansettelse i stilling som postdoktor har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger. Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av ansettelsesperioden. Ingen kan ansettes i mer enn én åremålsperiode som postdoktor ved samme institusjon.

Stillingen vil i tillegg bli tillagt undervisning og tilsvarende arbeid for UiT i inntil 25% stilling. 

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.

Stillingens arbeidsoppgaver/om prosjektet

Vi søker en kandidat som kan utvikle høykvalitets teoretisk og eksperimentelt arbeid innenfor emnet følelser i XR. Studiekonteksten er virtuelle verdener og spørsmål om demokrati, bærekraft og fred. Postdoktorstillingen vil være knyttet til pågående prosjekter som bruker XR for å undersøke protestdynamikk og immersive faktarapportering (f.eks. immersiv journalistikk). Kandidaten må ha en bred interesse i skjæringspunktet mellom følelser, XR-teknologi og konsekvensene av disse teknologiene for beslutningstaking og handling innenfor og utenfor virtuelle realiteter. Postdoktorarbeidet skal bidra til å utvikle teoretiske rammeverk, robuste metodologier og eksperimentelle praksiser og bidra til policyanbefalinger for grønn, rettferdig og demokratisk XR.

Undervisning ved bruk av XR for eksperimentell forskning er svært interessant for PEACE-forskningsgruppen. Stillingen vil innebære undervisningsoppgaver på masternivå ved CPS.

Stillingen vil også innebære samarbeid med konsortier som en del av søknader om internasjonal finansiering (f.eks. Horizon Europe). Stillingen krever en høy grad av selvstendighet, motivasjon og drivkraft, samt vitenskapelig nysgjerrighet og solid forståelse av akademisk integritet.

Du må levere en prosjektbeskrivelse på maks 10 sider som beskriver ditt bidrag i prosjektet og grunnlaget for arbeidet. Prosjektbeskrivelsen må inkludere en fremdriftsplan.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Professor Ana Luisa Sanchez Laws:

eller Senterleder Marcela Douglas:

Kvalifikasjoner

Nødvendige kvalifikasjoner:

 • ph.d. i XR, immersive media, eller demokrati og/eller fred og konflikt transformasjon med en komponent om virtuelle verdener, utvidet virkelighet eller immersive media. Hvis du er i sluttfasen av din doktorgrad, kan du fortsatt søke hvis du har levert doktorgradsavhandlingen for doktorgradsevaluering innen søknadsfristen. Du må levere oppgaven sammen med søknaden din. Dokumentert fullført doktorgrad er en betingelse for å tiltre i stilling som postdoktor.
 • Dokumentert gode kunnskaper i engelsk. Nordiske søkere kan dokumentere sine språkkunnskaper ved å inkludere vitnemål fra videregående i sin søknad. 

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Erfaring med eksperiment-basert forskning / psykologisk forskning 
 • Praktisk kompetanse i Unity, Unreal eller andre XR programvarer samt programmering og AI kompetanse 
 • Erfaring med søknadsskriving eller tverrfaglig forskning 
 • Kompetanse i fysiologiske målinger 

I vurderingen vil hovedvekten legges til de innsendte arbeidene og prosjektforslaget for det kvalifiserende arbeidet. Det skal også legges vekt på erfaring fra popularisering/formidling og akademisk politikk og administrativ virksomhet.

Ettersom undervisningsoppgaver eller tilsvarende arbeid er knyttet til stillingen, vil det også bli lagt vekt på undervisningserfaring og kvalifikasjoner.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon, potensiale for forskning og personlig egnethet for stillingen.

Vi søker kandidater som blant annet har:

 • Gode samarbeidsevner
 • Evner til god kommunikasjon og samhandling med kollegaer og studenter
 • Evner og ønsker om å bidra til et godt arbeidsmiljø

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA). 

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Vi kan tilby

 • Deltakelse i et spennende forskningsprosjekt
 • Gode karrieremuligheter
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søknaden

Søknaden din må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Prosjektbeskrivelse (maks 10 sider)
 • CV
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper 
 • Dokumentasjon av undervisningserfaring og eventuelle kvalifikasjoner, hvis aktuelt
 • Beskrivelse av dine vitenskapelige arbeider, særlig de du anser mest betydningsfulle for denne stillingen
 • Sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid.

Hvis du er i sluttfasen av din doktorgrad, kan du fortsatt søke hvis du har levert doktorgradsavhandlingen for doktorgradsevaluering innen søknadsfristen. Du må levere oppgaven sammen med søknaden din. Dokumentert fullført doktorgrad er en betingelse for å tiltre i stilling som postdoktor. 

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis dokumentasjon på engelskkunnskaper mangler på søknadstidspunktet, må det dokumenteres før tiltredelse. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen. 

Bedømmelse 

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten. Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning. 

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT. Postdoktor lønnes etter statens regulativ kode 1352. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP: Du kan ha rett til økonomisk støtte hvis du blir syk eller ufør, familien din kan ha rett til økonomisk støtte når du dør, du blir forsikret mot yrkesskade eller yrkessykdom, og du får gode betingelser på boliglån. Les mer om ansattgodene dine på: spk.no.Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring. 

Velkommen som søker!

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS