LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Postdoktor innen digitale psykiske helsetjenester for ungdom

Søknadsfrist: 12.01.2024

UiS hovedlogo positiv RGB
UiS hovedlogo positiv RGB

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 2.200 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for grønn og bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet.

Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Det helsevitenskapelige fakultet tilbyr bachelorutdanninger i sykepleie og paramedisin, mastergradsutdanninger i helsevitenskap, i jordmorfag, i helsesykepleie, i rus og psykisk helsearbeid, i prehospitale tjenester og i sykepleie med spesialisering i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie samt videreutdanning i kreftsykepleie.


Videre tilbys forskerutdanning (PhD) i helse og medisin og forskerskolen PROFRES - Nasjonal forskerskole for profesjonsrettet og praksisnær forskning på områdene helse, velferd og utdanning. Fakultetet har følgende programområder for forskning: Profesjonelle relasjoner i velferdsyrker, Helsefremming ved kroniske plager, E-læring, omsorgsteknologi og simulering, Livsfenomener og omsorg, og Samfunnsdeltakelse i skole og arbeidsliv. Forskningssenteret SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten er også hjemmehørende ved fakultetet. Det er i dag ca. 250 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og ca. 1400 studenter tilknyttet fakultet.

Avdeling for kvalitet og helseteknologi skal bidra til å gi pasienter og brukere helsetjenester av høy kvalitet. Fagprofilen innebærer stor vekt på pasientsikkerhet, helseteknologi, pasientrettigheter, samhandling og involvering av pasienter, brukere og pårørende. Avdelingen vektlegger en tverrfaglig tilnærming og involvering av studenter, pasienter, brukere og helsepersonell i alle kjerneaktiviteter. Avdelingen har ca. 105 ansatte med en samlet kompetanse som dekker alle nivåer i helsetjenestene.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig en treårig stilling som postdoktor innen digitale psykiske helsetjenester for ungdom ved Det helsevitenskapelige fakultet, Avdeling for kvalitet og helseteknologi, SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten. Stillingen er ledig fra 01.07.2024.

Stillingen er tilknyttet forskningsprosjektet «Improving mental health services with and for indigenous and ethnic minority youth» (InvolveMENT).

Forskningssenteret SHARE ble etablert i 2017 og er ett av åtte forskningssentre ved UiS. SHARE bygger på langvarig forskning innen kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten, og er et strategisk prioritert forskningsområde ved Det helsevitenskapelige fakultet. Samarbeidspartnere i SHARE er Universitetet i Stavanger, NTNU Gjøvik og Oslo Universitetssykehus. SHARE har en tverrfaglig profil med mer enn 70 forskere tilknyttet senteret.

Formålet med stillingen er å styrke forskningen samt gi forskere med doktorgrad anledning til videre kvalifisering med sikte på faglig toppstilling. Kvalifiseringsarbeidet gjennomføres ved universitetet. Det forutsettes at den som ansettes arbeider på full tid med prosjektet, og at vedkommende utgjør en del av det faglige miljøet.

Stillingen er eksternt finansiert med midler fra Norges forskningsråd.

Forskningstema

Forskningssenteret SHARE har som mål å utvikle internasjonal anerkjent forskning i alle deler av helsetjenesten fra pasient til klinisk praksis til regulering og tilsyn. Fagområdet for stillingen er psykiske helsetjenester for ungdom og stillingen vil inngå som del av det fire-årige forskningsprosjektet InvolveMENT som er støttet gjennom Forskningsrådets program «Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv». Det er behov for tilpasning av digitale psykiske helsetjenester i Norge for å møte behovene til ungdom med bakgrunn som nasjonale minoriteter, urfolk og flyktninger. Den utlyste stillingen vil knyttes til følgende forskningsområde:

Testing av digitale psykiske helsetjenesterPostdoktorstillingen skal ha fokus på testing av eksisterende digitale psykiske helsetjenester (primært tilgjengelige via ung.no) for ungdom som har bakgrunn som nasjonale minoriteter, urfolk og flyktninger. Kvantitative og eventuelt også kvalitative metodiske tilnærminger skal benyttes. Postdoktoren skal gjennomføre et randomisert kontrollert forsøk for å bidra med forskning som vurderer bruk, aksept, tilfredshet, effekt, kostnadseffekt og/eller sikkerhet av tjenestene. Involvering av ungdom som har bakgrunn som nasjonale minoriteter, urfolk og flyktninger i videre utforming og evaluering av forskningsprosjektet er ønskelig.

Prosjektforslag

Som søker må du fremlegge en kortfattet skisse (opptil tre sider) der du beskriver plan for gjennomføring av et forskningsprosjektet. Prosjektskissen må vise hvordan du vil gå fram for å gjennomføre forskningsarbeidet, hva som vil være de sentrale problemstillingene (og evt. hypoteser), hvilke metoder du vil anvende, publiseringskanaler og en tidsplan for gjennomføring av arbeidet. Prosjektskissen vil inngå i kompetansevurderingen.

En beskrivelse av forskningsprosjektet finnes på våre nettsider.

Den endelige prosjektbeskrivelsen og fremdriftsplan utformes i samråd med mentor og forskere i prosjektet i løpet av de tre første månedene av ansettelsesperioden. Det er en forutsetning at du gjennomfører prosjektet i løpet av ansettelsesperioden.

Prosjektskissen bør skrives på engelsk. Søknader uten prosjektskisse vil ikke bli behandlet.

Kvalifikasjoner

Du må ha doktorgrad innenfor et fagområde som er relevant for prosjektet og kompetanse i kvantitative forskningsmetoder. Det er en fordel om du også har kompetanse i kvalitative metoder, samt god kjennskap til det norske samfunnet og de ulike minoritetsgruppene.

Doktoravhandlingen må være levert til vurdering innen søknadsfrist for stillingen og godkjent før tiltredelse.

Du må ha gode ferdigheter i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig.

Videre vektlegges:

 • den vitenskapelige kvaliteten på prosjektet og forskingsrelatert relevans
 • faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet innenfor tidsrammen
 • internasjonal erfaring og nettverk
 • kvalifikasjoner innenfor nyskaping, innovasjon og kommersialisering av forskning
 • kommunikasjons- og samarbeidsevner, og evne til å gå inn i faglige fellesskap på tvers av fagområder
 • evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • motivasjon, arbeidskapasitet og entusiasme for forskning

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1352, kr 550.000 - 650.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Mangfold

Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn.

Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Er det kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse av i jobbsøkerportalen vår.

Les mer om kravene for å bli vurdert som søker i disse gruppene her.

Universitetet vil rekruttere flere menn til postdoktorstillinger innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en mann bli prioritert foran en kvinne.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Prosjektleder Petter Viksveen, tlf: 51 83 27 37, e-post: petter.viksveen@uis.no, eller 
 • Avdelingsleder Nina Hjertvikrem, tlf: 99 08 70 99, e-post: nina.hjertvikrem@uis.no

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR rådgiver Annette Lothe Molnes, tlf: 51 83 13 61, e-post: annette.l.molnes@uis.no.

Søknad

Søk stillingen elektronisk via «Søk stillingen» på denne siden. Her registreres minimum, søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen.

Følgende må lastes opp som vedlegg til søknaden:

 • prosjektforslag (opptil tre sider)
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • dokumentasjon på fullført doktorgrad. Dersom du ikke har fullført doktorgraden, kan du vedlegge en bekreftelse fra institusjonen på forventet dato for oppnådd doktorgrad. 
 • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider med opplysninger om hvor de er offentliggjort. Du kan også laste opp/lenke til inntil fem vitenskapelige arbeider, inklusiv doktorgradsavhandlingen eller publisert monografi basert på avhandlingen.
 • vitnemål, attester, samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant

Søknaden vil bli vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kompetansekravene som er beskrevet over.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Generell informasjon

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Dersom søknaden din vurderes å være i strid med kriteriene i sistnevnte lovverk vil du få denne avslått uten videre vurdering.

Ansettelse som postdoktor er regulert i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandidat.

Vi legger vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert. Dette i samsvar med prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Din kompetanse for stillingen, ut fra dokumentasjon registrert i Jobbnorge, vil bli vurdert av en intern komite. 

På bakgrunn av komiteens uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater. Mer om ansettelsesprosessen på våre nettsider.

UiS har avtale om immaterielle rettigheter med det formål å sikre rettigheter til åndsverk som er opprettet av ansatte, inkludert forskningsresultater.

Det er en forutsetning at du bosetter deg slik at du kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS