LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Postdoktor i optimalisering av multienergisystemer

Søknadsfrist: 08.08.2024

UiS hovedlogo positiv RGB

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 2.200 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for grønn og bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet tilbyr teknisk-naturvitenskapelige utdanninger på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. I nært samarbeid med NORCE og industrien i regionen har fakultetet etablert samarbeid om forskning. En rekke master- og doktorgradsoppgaver blir laget i samarbeid med industrien. Fakultetet har etablert forskningssamarbeid med universitet i USA og Europa, og har utviklet flere fagmiljø som er internasjonalt ledende. Fakultetet har om lag 2.800 studenter og ca 500 ansatte fordelt på Institutt for data- og elektroteknikk, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi, Institutt for matematikk og fysikk, Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi, Institutt for energi- og petroleumsteknologi, Institutt for energiressurser og Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging.

Institutt for energi- og petroleumsteknologi tilbyr studier og driver forskning innenfor boreteknologi, produksjon- og prosessteknologi, energiteknologi og batteriteknologi. Det tilbys studier på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Instituttet har nært samarbeid med relevant industri — da særlig innen petroleums- og batterisektoren. Instituttet satser stort på internasjonalisering med bl.a utvikling av engelskspråklige studier og stor mobilitet blant vitenskapelig ansatte og studenter. Det er ca 60 ansatte tilknyttet instituttet, inkludert stipendiater og postdoktorer.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som postdoktor i optimalisering av multienergisystemer ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultet, Institutt for energi- og petroleums teknologi. 

Stillingen er ledig fra oktober 2024 med oppstart senest 01.02.2025.

Formålet med stillingen er å styrke forskningen samt gi forskere med doktorgrad anledning til videre kvalifisering med sikte på faglig toppstilling.

Postdoktor ansettes for en periode på tre år. I åremålsperioden inngår pliktarbeid i form av undervisning og veiledning av studenter. 

Den som ansettes vil være knyttet til forskningsprosjektet «Flexible Digitalized Integrated Energy System-FLEX».

Stillingen er eksternt finansiert med midler fra Equinor ASA gjennom UiS-Equinor Akademia Avtalen.

Kvalifiseringsarbeidet gjennomføres ved universitetet. Det forutsettes at den som ansettes arbeider på full tid med prosjektet, og at vedkommende utgjør en del av det faglige miljøet.

Om prosjektet

FLEX-prosjektet tar sikte på å forbedre den økonomiske og miljømessige ytelsen til integrerte multienergisystemer gjennom å samle/etablere nødvendig grunnlag for å muliggjøre en integrert energisystemplanlegging og operasjonell ledelse. Denne postdoktoren vil ta for seg modellering og optimalisering av multienergisystemer (MES).

MES er et omfattende nettverk som kan forene eksisterende primærenergisystemer, inkludert strøm, naturgass og varme- og kjølenettverk og dermed kan muliggjøre en høyere penetrasjon av fornybare energikilder og tillate vidt distribuerte energisluttbrukere. Følgelig kan bruken av MES bidra til å avkarbonisere det globale energisystemet.

I Norge har det vært gjennomført flere elektrifiseringstiltak, for eksempel økende elektrifisering av transportsektoren, ved å utnytte fordelen av det fornybarbaserte kraftsystemet (hovedsakelig vannkraft og vindenergi). I tillegg er det flere nasjonale strategier knyttet til grønn industrialisering (blant dem hydrogen, grønn industri og batteriproduksjon) som vil øke strømforbruket ved vellykket implementering. For å levere mer strøm på grunn av alle dagens og fremtidige elektrifiseringstiltak, prioriteres utbygging av elektriske nett i Norge. Alle disse aktivitetene krever imidlertid betydelig tid og store investeringer. En fordel med MES er at de kan bidra til å redusere trykket i kraftnettet ved bedre integrasjon og kobling av lokale nett (ikke bare strømnett, men også andre som oppvarming og kjøling), energibærere (inkludert nye energibærere som hydrogen) og infrastruktur (også inkludert energilagringsmuligheter).

Det forventes at postdoktoren spiller en nøkkelrolle i å karakterisere MES gjennom følgende aktiviteter:

 • utvikling av matematiske modeller for å representere energistrømmer, konverterings- og lagringsteknologier (inkludert termiske energilagringssystemer), 
 • beskrive og modellere interaksjoner innenfor MES og interaksjon av MES med eksterne distribusjonssystemer
 • etablering av suksesskriterier knyttet til bruken av MES
 • formulering av begrensninger knyttet til MES, det være seg tekniske begrensninger, miljøhensyn og regulatoriske krav
 • valg av optimaliseringsalgoritmer (kanskje ved hjelp av blandet heltalls lineær programmering – MILP); og utføre optimaliseringsprosesser.

Det forventes også at postdoktoren presenterer forskningsresultater, for eksempel på konferanser og prosjektgjennomgangsmøter, gir veiledning etter behov for å støtte ansatte og eventuelle studenter som kan bistå med forskningen, og å bidra til å skrive søknader innen samme forskningsfelt mot eksternt finansierende ordninger.

Prosjektforslag

Som søker må du fremlegge beskrivelse og plan for gjennomføring av et forskningsprosjekt innenfor fagområdet. Prosjektforslaget må vise hvordan du vil gå fram for å gjennomføre forskningsarbeidet, hva som vil være de sentrale problemstillingene og hypoteser, hvilke teorier og metoder du vil anvende, publiseringskanaler og en tidsplan for gjennomføring av arbeidet. Det må fremgå eksplisitt av søknaden på hvilken måte prosjektet vil kunne bidra til din kompetanseoppbygging. Prosjektforslaget vil inngå i kompetansevurderingen.

Den endelige prosjektbeskrivelsen og fremdriftsplan utformes i samråd med veileder(e) i løpet av de tre første månedene av ansettelsesperioden. Det er en forutsetning at du gjennomfører prosjektet i løpet av ansettelsesperioden.

Kvalifikasjoner

Du må ha en doktorgrad innen energisystemer, eller energikonverteringsprosesser og -teknologier, eller energilagringsteknologier, og lavere og høyere grad innen relevante fagfelt eller ingeniørfag, for eksempel: energiteknikk, mekanisk/kjemiteknikk, elektroteknikk, databehandling vitenskap eller disiplin nært knyttet til hovedoppgavene. Du må kunne dokumentere nyere og aktive forskningsaktiviteter. 

Doktoravhandlingen må være levert til vurdering innen søknadsfrist for stillingen og godkjent før tiltredelse.

Søkere som har levert doktorgradsavhandlingen innen de siste 5 årene vil bli prioritert. Tilsvarende vil de som kan dokumentere betydelig erfaring med å utføre forskning i nært samarbeid med industrien prioriteres.

Du må ha gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Følgende kriterier vil bli vektlagt:

 • sterk bakgrunn innen matematisk modellering og analyse av multi-energisystemer
 • sterk og velprøvd merittliste innen teknologi-økonomiske optimalisering inkludert (men ikke begrenset til) mixed integer lineære programmering (MILP)
 • sterke resultater og ferdigheter innen kodeutvikling og i høynivåprogrammeringsspråk som Python, eller GAMS eller andre lignende for simuleringer og optimalisering av energisystemer
 • sterk og påviselig kompetanse i programvareverktøy relatert til simulering/optimalisering av energisystemer (f.eks. MATLAB, Modelica, Julia, Engineering Equation Solver – EES eller lignende)
 • solid kunnskap om energikonverteringsteknologier (inkludert de som gjelder for kraft-til-X-applikasjoner), fjernvarmesystemer, prognosemetoder, sektorkobling, distribusjonsnett, energimarkeder (og spesielt elektrisitetsmarkedet), og spillteorier
 • erfaring med bruk av maskinlæringsteknikker innen energisystemer
 • sterke analytiske ferdigheter og evne til å samle, analysere og studere virkningen av lavkarbonteknologier
 • god kunnskap om beslutningsteori, og modellering og kvantifisering av usikkerheter i energisystemer
 • erfaring med utvikling av grafiske brukergrensesnitt (GUI) og applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API)
 • dokumentert merittliste for akademiske publikasjoner, sterk evne til å formidle prosjektresultater, og erfaring med forslagsutvikling innen samme forskningsfelt

Videre vektlegges:

 • den vitenskapelige kvaliteten på prosjektet og forskingsrelatert relevans
 • faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet innenfor tidsrammen
 • internasjonal erfaring og nettverk
 • kvalifikasjoner innenfor nyskaping, innovasjon og kommersialisering av forskning
 • kommunikasjons- og samarbeidsevner, og evne til å gå inn i faglige fellesskap på tvers av fagområder
 • evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • motivasjon, arbeidskapasitet og entusiasme for forskning

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • kollegabasert veiledningsprogram, NyTi dersom du skal undervise
 • tilgang til Lifekeys, digital tjeneste for ivaretakelse av egen mental helse og livskvalitet
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1352, kr 550.000 - 650.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Mangfold

Mangfold er en ressurs i arbeids- og læringsmiljøet ved UiS. Når vi har ulike bakgrunner og erfaringer, kan vi se utfordringer fra flere vinkler og finne bedre løsninger.

På UiS er vi opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter, og legger til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne. Vi tar hensyn til dine behov og din situasjon i ulike livsfaser. 

Synes du denne stillingen er interessant, oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du i en periode har vært utenfor arbeidslivet. 

Er det kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse av i jobbsøkerportalen vår.

Les mer om kravene for å bli vurdert som søker i disse gruppene her.

Universitetet vil rekruttere flere kvinner til postdoktorstillinger innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en kvinne bli prioritert foran en mann.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til senior HR-rådgiver Margot Treen, tlf: 51831419, e-post: rekruttering@uis.no.

Søknad

Søk stillingen elektronisk via «Søk stillingen» på denne siden. Her registreres minimum, søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen.

Følgende må lastes opp som vedlegg til søknaden:

 • prosjektforslag
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • dokumentasjon på fullført doktorgrad. Dersom du ikke har fullført doktorgraden, kan du vedlegge en bekreftelse fra institusjonen på forventet dato for oppnådd doktorgrad. 
 • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider med opplysninger om hvor de er offentliggjort. Du kan også laste opp/lenke til inntil fem vitenskapelige arbeider, inklusiv doktorgradsavhandlingen eller publisert monografi basert på avhandlingen.
 • vitnemål, attester, samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant

Søknaden vil bli vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kompetansekravene som er beskrevet over.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Generell informasjon

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Dersom søknaden din vurderes å være i strid med kriteriene i sistnevnte lovverk og dersom det vurderes at du ikke kan starte i stillingen innen datoen ovenfor vil du få søknaden avslått uten videre vurdering.

Ansettelse som postdoktor er regulert i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandidat.

Vi legger vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert. Dette i samsvar med prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Din kompetanse for stillingen, ut fra dokumentasjon registrert i Jobbnorge, vil bli vurdert av en intern komite. 

På bakgrunn av komiteens uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater. Mer om ansettelsesprosessen på våre nettsider.

UiS har avtale om immaterielle rettigheter med det formål å sikre rettigheter til åndsverk som er opprettet av ansatte, inkludert forskningsresultater.

Det er en forutsetning at du bosetter deg slik at du kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den engelske teksten legges til grunn.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS