LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Ph.d.-stipendiat i meteorologi

Søknadsfrist: 14.08.2022

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet består av sju institutt og en rekke sentre. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

UiB - Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Stipendiat

Ved Geofysisk institutt er det ledig ei stilling som ph.d.-stipendiat i meteorologi. Stillinga er for ein åremålsperiode på tre år, med høve til eit fjerde år beståande av pliktarbeid (til dømes undervisning). Stillinga er tilknytt prosjektet ARCLINK finansiert av Norges forskingsråd. Stillinga er ved Geofysisk institutt med tilknyting til Bjerknessenteret for klimaforskning.

Om prosjektet/arbeidsoppgåver

Ph.d.-prosjektet vil fokusere på Arctic-Midlatitude telekoplingsmekanismar og føreseielegheit. Det er foreslått fleire vegar for teleforbindelsar til og frå Arktis. Kandidaten vil bruke ei funksjonsbasert tilnærming for å identifisere samanhengar mellom arktiske vêrhendingar relatert til episodar med betydeleg atmosfære-hav-utveksling og synoptiske vêrfenomen på midlare breiddegradar, for eksempel syklonar. Denne funksjonsbaserte tilnærminga vil også bidra til å etablere ein fysisk relasjon mellom vanlege rammeverk for poleward energitransport i klimasamfunnet og synoptiske vêrfenomen.

Tilnærminga vil i tillegg bli supplert med å identifisere teleforbindelsar til sirkulasjonsregimer på midlare breiddegradar så vel som til Eurasia. Målet er å kople tidlegare funn basert på statistiske tilnærmingar til ei funksjonsbasert tilnærming, som hjelper den fysiske tolkinga av teletilkoplinga og tilbakemeldingsmekanismane. Kandidaten vil undersøkje desse mekanismane ved å bruke teori og idealiserte simuleringar samt ny og etablert diagnostikk brukt på reanalyse og klimamodelldata.

Kvalifikasjonar og eigenskapar

 • Søkjarar må ha oppnådd mastergrad eller tilsvarande i meteorologi, oseanografi, fysikk, matematikk eller andre relevante fagområde. Masterstudentar kan søkje dersom dei fullførar den endelege mastereksamen før 15.08.2022 Det er ein føresetnad at mastergraden er oppnådd før tilsetjing kan skje.
 • Søkjarar må ha god kunnskap i atmosfærisk dynamikk.
 • Gode kunnskapar i programmering (FORTRAN, Python) er eit krav.
 • Erfaring med analytiske berekningar og analyse av modelldata er ein fordel.
 • Erfaring med vekselverknader mellom atmosfære er ein fordel.
 • Søkjarar må generelt vere svært vitskapleg nyfikne, og særleg innan det aktuelle feltet, og vere sjølvstendige med å utforske og implementere nye metodar og idear.
 • Søkjarar må kunne arbeide sjølvstendig og strukturert og vise gode samarbeidsevner.
 • Søkjarar må ha gode skriftlege og munnlege engelskkunnskapar.

Personlege og mellommenneskelege eigenskapar vil bli lagt vekt på. Ambisjonar og potensial vil også telje ved vurdering av kandidatane.

For stillinga gjeldt følgande

Om stipendiatstillinga:

Samla stipendperiode er 3 år, med høve til eit 4. år beståande av pliktarbeid (til dømes undervisning) fordelt med 25 % over tilsetjingsperioden. Dette avheng av kandidaten sine kvalifikasjonar og instituttet sitt behov for undervisning, og vert avgjort av instituttleiar ved tilsetjing.

Om du tidlegare har vore tilsett i rekrutteringsstilling (stipendiat, vitskapleg assistent eller liknande), kan det bli gjort frådrag i tilsetjingsperioden.

Om forskarutdanninga:

Som ph.d. stipendiat skal du delta i eit godkjent utdanningsprogram for ein ph.d.- grad innanfor ei tidsramme på 3 år. Frist for å søkje om opptak til ph.d.-programmet ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet er to månadar etter tiltreding i stillinga eller etter oppstart av det forskingsprosjektet som skal leie fram til ph.d.-graden. Det er ein føresetnad at du fyller krava for opptak til ph.d.- studiet ved Universitetet i Bergen.

Vi tilbyr

eit godt og fagleg stimulerande arbeidsmiljø

Søknaden skal innehalde

 • ei kort utgreiing om søkjaren sine forskingsinteresser og motivasjonen for å søkje stillinga
 • namn og kontaktopplysningar til to referansar. Ein av desse bør vere hovudrettleiaren frå masteroppgåva eller tilsvarande oppgåve.
 • CV
 • karakterutskrifter og vitnemål for bachelor- og mastergrad. Dersom du enno ikkje har fullført mastergraden din, må du sende inn ei stadfesting frå institusjonen på forventa dato for oppnådd mastergrad. Mastergraden må vere dokumentert med karakterutskrift og/eller vitnemål, alternativt ei stadfesting frå gradsgjevande institusjon på fullført grad og oppnådd karakter, innan 15.08.2022).
 • relevante attestar
 • godkjend dokumentasjon på at du oppfyller krav til engelskkunnskapar (dersom påkravd, jfr. Krav til engelskkunnskaper ved opptak til ph.d.-programmet)
 • eventuell liste over vitskaplege arbeid (publikasjonsliste)
 • eventuelle publikasjonar

Søknad og vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast opp i JobbNorge.

Generell informasjon

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

 • Professor Thomas Spengler, geofysisk institutt, Universitetet i Bergen, [email protected]

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetning. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar. Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS