Ledig stilling ved Universitetet i Bergen

Overingeniør - Institutt for biovitenskap (BIO)

Søknadsfrist: 18.11.2020

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet består av sju institutt og en rekke sentre. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Overingeniør

Ved Institutt for biovitenskap (BIO) (www.uib.no/bio) er det ledig ein fast stilling som overingeniør knytt til forskingsgruppa i miljøtoksikologi under faggruppe Miljø- og havbruksbiologi.

Den som blir tilsett skal primært assistere vitskapleg personale i forsking og undervisning i miljøtoksikologi, og vil få sjølvstendig ansvar for å utvikle og vedlikehalde laboratoria og for metodeundervisning og -rettleiing.

Arbeidsoppgåver

 • Oppsyn med infrastruktur og instrument i forskingslaboratoria
 • Ansvar for innkjøp og oppbevaring av reagensar og kjemikaliar
 • Rettleiing i metodar knytt til forsking i miljøtoksikologi på bachelor-, master- og doktorgradsnivå
 • Forberede til og delta som assistent på laboratoriekurs i miljøtoksikologi
 • Delta i og assistere ved pågåande forskingsprosjekt i miljøtoksikologi og medverke til metodeutvikling

Kvalifikasjonar

 • Søkjarar må ha høgare utdanning på mastergradsnivå innan miljøtoksikologi, molekylærbiologi eller anna relevant fagområde. Relevant praksis kombinert med etter- og vidareutdanning kan i særskilte høve kompensere for manglande formell utdanning.
 • Erfaring med molekylærbiologiske og cellebiologiske metodar er eit krav
 • Kurs i forsøksdyrlære er eit krav
 • Søkjarane må ikkje være allergiske mot dyr eller kjemikaliar
 • Gode kunnskapar innan miljøtoksikologi er ein føremon
 • Undervisningserfaring på universitetsnivå er ein føremon
 • Erfaring med HMS-arbeid er ein føremon
 • Erfaring med forsøk på fisk er ein føremon
 • Søkjarar må kunne nytte norsk og engelsk skriftleg og munnleg

Personlege eigenskapar

 • Evne til å arbeide både sjølvstendig og i gruppe
 • Løysings- og resultatorientert i tråd med krava for ulike oppgåver og ansvarsområde
 • Biologisk forståing og erfaring frå forskingsarbeid, helst innan miljøtoksikologi
 • Evne og vilje til å løyse tekniske/metodiske utfordringar, handtere utfordringar raskt, og effektivt løyse komplekse problemstillingar knytt til gjennomføring av undervisning
 • Evne til samarbeid og til raskt å tilpasse seg nye arbeidsoppgåver
 • Ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Spanande arbeidsoppgåver i eit internasjonalt anerkjent miljø med stor kompetanse innan miljøtoksikologi og marin forsking
 • Arbeid i moderne og avanserte laboratorium med variert forsking
 • Tilknyting til ein god fagleg og sosialt velfungerande forskingsgruppe
 • Moglegheit til fagleg og personleg utvikling og utstrakt kontakt med andre fagmiljø
 • Stilling som overingeniør (kode 1087) i lønssteg 53 - 58(for tida kr 472 000- 513 600) ) i det statlege lønsregulativet. For særleg kvalifiserte søkjarar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn.
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar

Generelt for tekniske stillinger ved Institutt for biovitenskap

 • Arbeidsoppgåvene for stillinga vil kunne endre seg over tid, etter behovet til instituttet. Den som blir tilsett, må ha evne og vilje til å tilpasse seg nye arbeidsoppgåver, kunne arbeide sjølvstendig og fungere godt i teamarbeid. Alle tilsette i tekniske stillingar vil kunne få ansvar for drift og fellesoppgåver ved instituttet, særleg knytt til laboratoriedrift, undervisning og HMS.
 • Ved instituttet er det etablert ei ordning med beredskapsvakt. Den som blir tilsett må vere forberedt på å delta i vaktlaget for beredskapsvakta.
 • I periodar må det påreknast å arbeide i helger og utanom normal arbeidstid.
 • Stillinga vil innebere arbeid med kjemikaliar og eventuelt dyr.
 • Kandidatar med erfaring frå tekniske stillingar, eller som viser klar motivasjon for ein slik karriereveg, vert føretrekte.

Generell informasjon

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

 • Forskingsgruppeleiar førsteamanuensis Odd André Karlsen (telefon: +47 55584651 / e-post: [email protected]) eller
 • Professor Anders Goksøyr (telefon: +47 55584403 / e-post: [email protected])

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS
Powered by Labrador CMS