Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Postdoktor i medisinsk etikk i prosjektet PROTECT-CARE

Søknadsfrist: 04.03.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for helse og samfunn (Helsam) er et av tre institutter ved Det medisinske fakultet. Instituttet spenner over ulike fag og består av seks avdelinger. Vi baserer vårt arbeid på en kompleks forståelse av sykdom, helse og helsesystemer. Både kultur, miljø, økonomi, samfunn og biologi spiller inn, direkte og indirekte. Vi har ansvar for syv masterprogram, ett bachelorprogram og for deler av profesjonsstudiet i medisin. Instituttet er lokalisert ved Ullevål sykehus og i Forskningsveien på Vindern og består av ca 470 ansatte, rundt 200 PhD-studenter og i underkant av 700 bachelor- og masterstudenter er knyttet til instituttet.

Senter for medisinsk etikk (SME) er et ledende fagmiljø innen medisinsk og helsefaglig etikk. SME jobber med forskning, undervisning og formidling - alt fra konkrete etiske dilemma i møte med den enkelte pasient, til forskningsetikk og teoretisk filosofi og etikk. SME er bl.a. tildelt et nasjonalt ansvar for å styrke etikk-kompetanse og etisk bevissthet i helsetjenesten, og bidra til at pasienter og pårørende blir godt ivaretatt i møte med helsetjenestene. SME har et engasjerende, kreativt, tverrfaglig, og inkluderende forskningsmiljø med høyt aktivitetsnivå og høy faglig kvalitet, med ca. 40 ansatte (faste vitenskapelige, administrativt ansatte, stipendiater, postdoktorer m.m.). SME har lang og positiv erfaring med veiledning av postdoktorer, og nyansatte tas godt imot.

Institutt for helse og samfunn

Om stillingen

Institutt for helse og samfunn (Helsam) ved Det medisinske fakultet utlyser stilling som postdoktor (60-100% stilling, inntil 3 årsverk fordelt på 3-3,5 år) tilknyttet Senter for medisinsk etikk (SME). Stillingen inngår i et prosjekt finansiert av Kreftforeningen: PROTECT-CARE studien: "Psychosocial, communication, ethical and legal aspects of childhood cancer predisposition testing in clinical care". Prosjektet er et tett samarbeid mellom Avdeling for atferdsmedisin (Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet), Barneavdeling for blod og kreftsykdommer ved Rikshospitalet og Senter for medisinsk etikk (Helsam). Prosjektet er også en del av et større Nordisk samarbeid om testing av genetisk predisponering for kreft hos barn som har fått en kreftdiagnose.

Den raske utviklingen i molekyærgenetisk sekvensering og kunnskap om bakenforliggende genetiske mekanismer ved kreft kan forbedre diagnostikk og behandling av barnekreft. Minst 10% av barn og ungdom med kreft har en underliggende predisposisjon for kreft. Slik kunnskap kan ha viktig betydning for behandlingsvalg og videre oppfølging av barnet, kan redusere morbiditet og potensielt dødelighet av sykdom, og kan muliggjøre testing av friske familiemedlemmer som også er i risiko for å utvikle sykdom. Men slik genetisk testing innebærer en rekke psykososiale, etiske og juridiske utfordringer som i liten grad er utforsket vitenskapelig, til tross for at teknologien i stadig større grad tas i bruk i klinisk praksis. Målet med PROTECT-CARE studien er å bidra med slik kunnskap i et ungt fagfelt, og gi muligheter for å bedre klinisk praksis ved kreftpredisposisjonstesting hos barn. Studien består av to arbeidspakker:

Arbeidspakke 1: Kartlegging av psykososiale, behandlings- og kommunikative utfordringer forbundet med genetisk predisponeringstesting ved bruk av kvantitative og kvalitative metoder. Utarbeidelse og utprøvelse av et kommunikasjonsverkøy til bruk i kliniske samtaler. Til sammen 3 delstudier hvor datamaterialet er delvis innsamlet allerede.

Arbeidspakke 2: Kartlegging av etiske og juridiske utfordringer forbundet med genetisk predisponeringstesting ved bruk av kvantitative og kvalitative metoder. Til sammen 4 delstudier hvor datamaterialet er delvis innsamlet allerede.

Postdoktoren vil ha en sentral rolle i prosjektet i sin helhet, men vil ha ansvar for daglig drift av arbeidspakke 2. 

Dette vil kreve varierte arbeidsoppgaver, inkludert (men ikke begrenset til):

 • Tett samarbeid med øvrige forskere i prosjektet og deltakere/deltakende enheter.
 • Databehandling og analyser av longitudinelle data på pasient og foreldrerapporterte utfallsmål.
 • Gjennomføring av kvalitative intervjuer med foreldre og pasienter som har gjennomgått testingen. Kvalitativ analyse av data.
 • Skrive artikler basert på innsamlede data.
 • Bistå i videreutvikling av prosjektet, veiledning og skrive videre prosjektsøknader
 • Forskningsadministrative oppgaver.

Mer informasjon om prosjektet kan fås ved henvendelse.

Om prosjektgruppen

Vi er en tverrfaglig gruppe av barneleger, genetiker, psykolog, sykepleiere, etikere, og en jurist med kompetanse innen barneonkologi, medisin, genetikk, pasient perspektivet i medisin, klinisk kommunikasjon, medisinsk og helsefaglig etikk og juss. Vi er en del av et større Nordisk nettverk og det følger midler til mobilitetsopphold ved en av våre samarbeidspartnere. Se mer informasjon her. Postdoktoren som ansettes vil bli del av dette fagmiljøet og forventes å bidra til fagmiljøets forsknings- og formidlingsaktiviteter.

Mer om stillingen

Tilsettingen vil være for inntil 3 årsverk (3-3,5 kalenderår) og 60-100 % stilling, avhengig av kompetanse, ønsker og prosjektets behov. Tilsettingen må være minimum 2 årsverk. Ved tilsetting utover dette kan stillingen inkludere inntil 10 % pliktarbeid, f.eks. undervisning og veiledning.

Ansettelse i stilling som postdoktor har som formål å kvalifisere forskere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger.

Ønskelig startdato innen 01.08.2024, senest 01.09.2024.

Kvalifikasjonskrav

Vi ser etter høyt motiverte og kompetente kandidater/søkere med relevant erfaring, kompetanse og interesser. 

 • Det kreves doktorgrad eller grad tilsvarende en norsk doktorgrad (PhD) innenfor områder som er relevant for prosjektet (fortrinnsvis medisinsk og helsefaglig etikk). For søkere som ikke har disputert er det en forutsetning at doktorgradsarbeidet er levert til vurdering før søknadsfristens utløp. Det er en forutsetning at disputasen er godkjent før tiltredelse i postdoktorstillingen.
 • Gode kunnskaper i kvantitativ og kvalitativ metodikk vil bli vektlagt.
 • Publikasjoner, interesse og erfaring med forskning innenfor relevante temaer, f.eks. medisinsk og helsefaglig etikk, barnekreft, genetisk veiledning, klinisk kommunikasjon, etiske, juridiske og psykososiale aspekter ved genetisk og somatisk sykdom, eller andre relevante områder og vil også bli vektlagt.
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk)

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Interesse for tverrfaglig samarbeid
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Fleksibel
 • Ønske om å lære/tilegne seg nye forskningsmetoder og nye kunnskaper
 • Ønske om å gjøre en forskjell gjennom god forskning på et viktig område
 • Ønske om å bidra til utvikling av fagfeltet
 • Du må ta aktivt del i utvikling av et godt fagmiljø og bidra til satsningen som stillingen er en del av

Vi regner ikke med at alle søkerne vil dekke alle ovennevnte kvalifikasjoner og egenskaper. Søkere som best dekker de ovennevnte kvalifikasjonskrav utover formalkravene (dvs. avlagt doktorgrad) vil bli foretrukket.

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 575 400 til kr 657 300 avhengig av kompetanse, i stilling som postdoktor (stillingskode 1352)
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger
 • Arbeid i et prosjekt der spørsmålene er viktige, fremtidsrettet og lite utforsket. Resultatene vil kunne ha stor nytteverdi i mange deler av helsetjenesten.
 • Vitenskapelig skolering og veiledning. Se mer informasjon om postdoktorprogrammet her

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål og attester
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 5 faglige arbeider som søkeren ønsker det skal tas hensyn til ved bedømmelsen
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i postdoktorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For spørsmål vedrørende prosjektet og av faglig karakter: 

 • Professor Reidar Pedersen, e-post: reidar.pedersen@medisin.uio.no . Telefon: (+47) 41 57 59 87

For spørsmål vedrørende den elektroniske jobbsøknaden: personalrådgiver Helle Fritzsønn, e-post: helle.fritzsonn@medisin.uio.no.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS