VID vitenskapelige høgskole har en ledig spennende stilling!

Stipendiatstillinger innen kreft og rehabilitering

Søknadsfrist: 07.08.2020

VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole. Vårt motto er «Engasjert for mennesket – lokalt og globalt».


VID har ca 4800 studenter, 470 ansatte og studiesteder i Bergen, Oslo, Sandnes, Stavanger og Tromsø


Formålet er å tilby utdanning og drive forskning innenfor helse- og sosialfag, ledelse, pedagogikk, diakoni og teologi. Høgskolen tilbyr ca. 50 studieprogram på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og har som mål å utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid.

VID vitenskapelige høyskole utlyser inntil to stipendiatstillinger innen sykepleie, tilknyttet et internettbasert lærings- og mestringsprogram for kvinner ferdigbehandlet for underlivskreft

Hvordan gi bedre oppfølging av pasienter etter ferdigbehandling for underlivskreft?

Kreftoverlevere har økt risiko for å utvikle fysiske, psykososiale og eksistensielle plager og senskader som påvirker både helse og livskvalitet. Forskning viser at det nåværende kontrollforløpet i etterkant av behandling ikke ivaretar pasienters behov i tilstrekkelig grad. En mer helhetlig oppfølging er nødvendig.

Ulike psykososiale intervensjoner har vist god effekt på livskvalitet, mestring og stressreduksjon for kreftoverlevere, men er ikke rutinemessig implementert.

Gynea er et nylaget internettbasert psyko-edukativt program for kvinner som er ferdigbehandlet for underlivskreft. Gynea er en del av INTROMAT- prosjektet (www.intromat.no), som er et 5-årig prosjekt finansiert av Norges forskningsråd, med hovedfokus på digitalisering av helsetjenester.

Den overordnede målsettingen for prosjektet er å undersøke om utvikling og implementering av lærings- og mestringsprogrammet kan styrke kvinners egenmestring og livskvalitet etter behandling for underlivskreft. Hensikten med ph.d-stillingen er å utforske pasienterfaringer av det digitale lærings- og mestringsprogrammet. Kandidaten vil ha mulighet til å påvirke og vinkle prosjektet ut fra egen faglig bakgrunn og interesse.

Studien gjør bruk av mixed methods, med innsamling av både kvalitative og kvantitative data. Det vil være mulighet for å både bruke innsamlede data og å gjøre egen datainnsamling som dybdeintervju i det pågående prosjektet. Selv om det gis noe valgfrihet i valg av metode, vil det være nødvendig og ønskelig at hovedvekten har et kvalitativt forskningsdesign. Innsamling og/eller analyse av data vil skje i tett samarbeid med Intromat, IKT, klinikk og målgruppe.

Ta kontakt med Ragnhild J Tveit Sekse ([email protected]) for mer informasjon om e-programmet og forskningsprosjektet.

Ph.d.-program

Stillingen som stipendiat er en utdanningsstilling der hensikten er at stipendiaten skal oppnå en doktorgrad (ph.d.) etter endt forskerutdanning. Utdanningen kvalifiserer for stillinger både innenfor og utenfor akademia.

Innen kreft og rehabilitering er det ledig inntil to tre-årige stipendiatstillinger. Stillingene vil bli knyttet til ph.d.-programmet Diakoni, verdier og profesjonell praksis. Les mer om ph.d.- programmet her.

Opptak til et ph.d.-program er et vilkår for tiltredelse i stilling som stipendiat. Det forventes derfor at søkere tydelig beskriver sammenhengen mellom eget forskningsprosjekt og ph.d.-programmet.

Betingelser for opptak som stipendiat er angitt i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat og ansettelsen gjøres på åremål i tråd med forskriften.

Den utlyste stipendiatstillingen vil være organisatorisk plassert i Senter for diakoni og profesjonell praksis og arbeidssted vil være Bergen eller Oslo.

Forskningsgrupper

Stipendiatstillingen vil være tilknyttet Intromat og forskergruppen Pasientopplevelser og utvikling av intervensjoner (PIFO), VID vitenskapelige høgskole, Fakultet for helsefag, Bergen. Forskningsgruppen fokuserer på å øke og utvikle kunnskapsgrunnlaget om pasientens opplevelse i møte med sykdom og utvikle intervensjoner som kan bedre pasientens opplevelse. Intervensjoner kan rette seg imot både pasienten, pårørende og andre sider ved klinisk praksis. Flere av forskerne i gruppen har samarbeid med nasjonale og internasjonale forskningsnettverk.

Kvalifikasjoner og egenskaper

For stillingen kreves følgende:

 • Bachelor i sykepleie
 • Mastergrad (120 ECTS) med relevans for utlysningen. Karakter på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet må begge hver for seg normalt tilsvare B eller bedre for å komme i betraktning.
 • Klinisk relevant erfaring innen kreftsykepleie og /eller videreutdanning i Kreftsykepleie
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk
 • Evne til å arbeide målrettet og selvstendig

I tillegg er det ønskelig med:

 • Erfaring med relevant forsknings- og utviklingsarbeid
 • Gode samarbeidsevner
 • Gjennomføringsevne

I en helhetsvurdering av søkere vil det bli lagt vekt på personlig egnethet, relevant kompetanse og forskningserfaring.

VID mener at et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. VID ønsker flere personer med minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger og personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

Prosjektbeskrivelse

Det skal utarbeides en prosjektbeskrivelse på maksimum 3000 ord (ikke iberegnet referanseliste) der søkeren på bakgrunn av prosjektbeskrivelsen gjør rede for:

 • forståelse av og motivasjon for å gjennomføre det aktuelle prosjektet
 • problemstilling, kilder og metodevalg
 • fremdriftsplan

Prosjektbeskrivelsen skal fortrinnsvis skrives på engelsk eller et skandinavisk språk.

VID ønsker å styrke forskningssamarbeidet med internasjonale utdannings- og forskningsinstitusjoner, og forventer at søkere indikerer planer for utenlandsopphold i løpet av stipendiatperioden.

Det er utarbeidet en egen veiledning for søkere til stipendiatstilling:

https://www.vid.no/filer/veiledning-for-sokere-pa-ph-d-stilling/

Søkerne vil bli vurdert av sakkyndig komité på grunnlag av søkerkompetanse, relevans for utlysningen og kvalitet på prosjektbeskrivelsen.

Videre i prosessen vektlegges intervju som blir gjennomført med aktuelle søkere. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle søkere, og det bes om at 2-3 referanser oppgis i søknaden.

Den som tilsettes må kunne arbeide lojalt i samsvar med mål og verdigrunnlag ved VID og rette seg etter de lover, forskrifter, retningslinjer og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Vi kan tilby

 • Faglig utvikling i et trivelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og stort engasjement
 • En kirkelig og verdibasert utdanningsinstitusjon med høye faglige ambisjoner
 • Medlemskap med gode vilkår i Statens pensjonskasse
 • Lønnsplassering i henhold til Landsoverenskomsten mellom VIRKE og arbeidstakerorganisasjonene. Stillingen er plassert i stillingskode 1017 Stipendiat. Vi tilbyr lønnsplassering i lønnsramme 20, alternativ 10, ltr. 54 (p.t. kr. 479.600,-).

Søknad

Søknad, sendes via linken «Søk stillingen» øverst på denne siden og skal inneholde:

 • Kortfattet søknad med beskrivelse om søkerens forskningsinteresser og motivasjonen for å søke stillingen
 • Prosjektbeskrivelse
 • CV
 • Karakterutskrifter og vitnemål
 • Relevante attester
 • Navn og kontaktopplysninger til to referansepersoner, en av disse må være veileder fra mastergrad
 • Liste over eventuelle vitenskapelige arbeider (publikasjonsliste)

Det er søkerens ansvar å laste opp fullstendig dokumentasjon. Diploma Supplement skal vedlegges der det er relevant og dokumenter som ikke er på norsk eller engelsk må vedlegges i offisiell oversettelse. Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet. Søkere som inviteres til intervju, må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

For relevant dokumentasjon som ikke kan sendes elektronisk bes du kontakte HR-seksjonen ved Susanne Deila Finne, telefon +47 22 96 37 91 eller [email protected]

Søknadsfrist: 7. august 2020

Tiltredelse: 1. oktober 2020 eller etter avtale.

Det vil gjøres en administrativ vurdering av om kandidaten oppfyller de formelle kvalifikasjoner i utvelgelsen av aktuelle kandidater før sakkyndig vurdering. Det kan derfor ikke forventes at alle søkere vil motta en vurdering av sakkyndig utvalg. Den administrative vurderingen sendes ikke ut.

Kontaktinformasjon

Søkere som ønsker nærmere informasjon eller andre opplysninger om stillingen, kan ta kontakt med:

 • Førsteamanuensis Ragnhild J Tveit Sekse, [email protected], telefon +47 +4756992704 / +4793264599, eller med
 • Senterleder, professor Tormod Kleiven, [email protected], telefon +4795084275

Søk stillingen