LEDIG STILLING VED OSLOMET

Stipendiat i kritisk utdanning for en bærekraftig verden

Søknadsfrist: 01.02.2022

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST) har ledende fagmiljøer innen utviklingsstudier, tegnspråktolking og tolking i offentlig sektor, og virksomheten kjennetegnes av utstrakt internasjonalt samarbeid. Instituttet tilbyr bachelorutdanninger i utviklingsstudier, tegnspråk og tolking, samt tolking i offentlig sektor. Instituttet tilbyr masterutdanning i internasjonal utdanning og utvikling, og har ansvar for emner i tegnspråkdidaktikk i grunnskoleutdanningen. I tillegg tilbys en rekke videreutdanningsemner.

Stipendiat i kritisk utdanning for en bærekraftig verden

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier har ledig en tre-årig stilling som stipendiat for studier om utdanning om globale utfordringer for miljø og utvikling. Stillingen er tilknyttet seksjon for utviklingsstudier ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning, og forskningsgruppen Utvikling, makt og ulikhet. Her kan du lese mer om Fakultetet og Instituttet. Prosjektleder, Professor Tom G. Griffiths, er medlem av forskningsgruppen Utvikling, makt og ulikhet. Forskningsgruppen driver tverrfaglig forskning på utvikling, makt og ulikheter innenfor historiske og nåværende politiske og økonomiske strukturer i det globale sør. Dette inkluderer forskning om utdanningens faktiske og mulige bidrag til realisering av bærekraftig utvikling innen dagens rammer og andre utviklingsmodeller.

Arbeidsområde

En treårig stipendiatstilling er ledig ved Institutt for internasjonale studier og tolking, tilknyttet seksjon for utviklingsstudier. Stipendiaten skal arbeide selvstendig, men i nært samarbeid med prosjektleder og andre ansatte ved seksjonen. Kandidaten vil engasjere seg i kritisk forskning som undersøker utdanning om tilnærminger til bærekraftig utvikling, med vekt på målsettinger som universelt velvære og rettferdighet for dagens og kommende generasjoner på den ene siden, og økonomisk vekst på den andre siden. Den globale konteksten inkluderer initiativer som «Education for Sustainable Development» knyttet til FNs bærekraftsmål Agenda 2030 som FN presenterer som «17 Goals to Transform Our World». PhD-prosjektet kan fokusere på pedagogiske intervensjoner som forbereder studenter til kritisk å vurdere slike mål og modeller. I tillegg eller i stedet kan prosjektet også inkludere analyser av hvordan transformative tilnærminger knyttet til verdenssystem-analyse, politisk økonomi, politisk økologi, eller motvekst (degrowth), kan inkluderes i utdanningen. Prosjektet er forankret i kritiske analyser av utdanningens faktiske og potensielle roller som svar på globale utfordringer som bærekraftig utvikling og klimarettferdighet.

Stipendiatstillingen finansieres som 100 % stilling i tre år og har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Stillingen er ledig fra 1.9.2022.

Søkere skal utarbeide en prosjektbeskrivelse som skal legges ved søknaden etter malen, som finnes her. Prosjektbeskrivelsen må være skrevet på engelsk. Interesserte søkere bes henvende seg til kontaktpersonen på prosjektet for å få innspill til prosjektbeskrivelsen.

Kvalifikasjoner og vilkår

 • Det er krav om fullført hovedfag/mastergrad (tilsvarende 120 studiepoeng) med bokstavkarakter B eller bedre, og med faglig bakgrunn innen utdanningsvitenskap, lærerutdanning, internasjonal og komparativ utdanning, annen pedagogisk utdanning, utviklingsstudier, eller annen utdanning på tilsvarende nivå. Se informasjon om PhD-programmets opptakskrav her. Søkere med utenlandsk utdanning må legge ved vitnemål oversatt av utdanningsinstitusjonen, og legge ved en bekreftet kopi av NOKUTs godkjenning av utdanningen. Søkere uten bokstavkarakterer fra tidligere studium skal kunne dokumentere tilsvarende godt faglig grunnlag.
 • Opptak til PhD-programmet i utdanningsvitenskap er et vilkår for tiltredelse i stilling som stipendiat.
 • Den som ansettes, må ha gode muntlige og skriftlige engelskkunnskaper.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Prosjektbeskrivelsens vitenskapelige kvalitet, herunder originalitet og potensiale
 • Prosjektets gjennomførbarhet innen normert tid på tre år
 • Prosjektbeskrivelsens relevans for fagmiljøet som prosjektbeskrivelsen er knyttet til (jf. oversikten ovenfor).
 • Relevant hovedoppgave/Masteroppgave med tematisk fokus i internasjonal utdanning og utvikling i det globale sør, med bruk av kritiske teoretiske perspektiver
 • Vedlagte vitenskapelige arbeider
 • Andre relevante publikasjoner
 • Erfaring fra tidligere forskningsaktiviteter og prosjektdeltakelse
 • Erfaring fra undervisning på høyskole- eller universitetsnivå vil kunne telle positivt
 • Personlige egenskaper

Ønskede egenskaper:

 • motivasjon og potensial for forskning
 • personlige kvaliteter som blant annet viser fullføringsevne
 • evne til å arbeide både selvstendig og i fellesskap med andre forskere, samt være nytenkende og kreativ
 • evne til å jobbe strukturert
 • stor arbeidskapasitet

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i regionen. Vi arbeider aktivt med å utvikle OsloMet videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere ønskes velkommen, også søkere som har opplevd perioder i livet uten arbeid, utdanning eller opplæring.

Vi tilbyr:

 • en spennende jobbmulighet ved Norges tredje største universitet
 • tilgang til faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • deltakelse i etablert doktorgradsprogram og forskningsgruppe
 • en arbeidsplass i utvikling
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønnstrinn 54, 491 200 kr.

Sakkyndig komité

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Følgende dokumenter må lastes opp i søknaden:

 • et følgebrev som gjør rede for hvorfor du søker denne stillingen, samt begrunner hvorfor du er kvalifisert for stipendiatstillingen
 • søknad, CV og kopier av vitnemål og attester
 • prosjektbeskrivelse på maksimum 10 sider (Prosjektbeskrivelsen må være skrevet på engelsk)
 • hovedoppgave eller masteroppgave og eventuelle andre vitenskapelige arbeid som skal vurderes av sakkyndig utvalg
 • en liste over egne publikasjoner

Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og originaler må fremvises ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter slik at alle kandidater skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering. Dersom det er flere enn 20 kvalifiserte søkere til stillingen, vil en intern komité velge ut de best kvalifiserte søkerne før oversending til sakkyndig vurdering.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt [email protected]

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Referansenummer: 21/12826

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS