LEDIG STILLING VED OSLOMET

Postdoktor – Utdanningskvalitet i høgare utdanning-sektoren

Søknadsfrist: 17.02.2022

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Ved Senter for profesjonsstudier (SPS) er det ledig ei treårig stilling som postdoktor knytt til eit følgjeforskingsprosjekt for Den Gode Studentopplevelsen (DGS). DGS er ei strategisk satsing ved OsloMet med det overordna formålet å styrkje studentane si oppleving av utdanningskvalitet. Det er oppretta eit formativt følgjeforskingsprosjekt for DGS (EVA-DGS) der forskarar frå SPS og Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) deltek. Hovudføremålet med følgjeforskingsprosjektet er å bidra til at DGS når målsetjingane sine ved å hente inn og analysere relevant dokumentasjon i nært samarbeid med aktørar som er knytte til DGS. Følgjeforskingsprosjektet skal òg bidra til den internasjonale forskingsfronten gjennom publikasjonar som tek opp ulike aspekt ved utdanningskvalitet i universitets- og høgskulesektoren.

Vi søkjer kandidatar som er interesserte i utdanningskvalitet i høgare utdanning, og som vil utvikle forskarkarrieren sin vidare saman med ei dynamisk og hyggjeleg gruppe forskarar.

Relevante tematiske innfallsvinklar på eit postdoktorprosjekt kan vere:

 • Studentinvolvering i utvikling av utdanningskvalitet
 • Bruk av studentundersøkingar i vidareutvikling av utdanningskvalitet
 • Organisatoriske og institusjonelle perspektiv på utdanningskvalitet
 • Bruk av digitale verktøy i vidareutvikling av utdanningskvalitet

Du må utvikle eit prosjekt for postdoktorperioden som skal bidra til det overordna følgjeforskingsprosjektet.

Postdoktoren vil vere ein del av forskingsgruppa Profesjonskunnskap og kvalifisering ved Senter for profesjonsstudier.

Stillinga inneber 10 % pliktarbeid. Desse arbeidsoppgåvene vil primært vere fagleg og noko administrativ støtte til følgjeforskingsprosjektet, men andre oppgåver kan òg kome til.

Ved SPS vil du arbeide i eit tverrfagleg miljø, som òg er teoretisk og metodisk mangfaldig, saman med forskarar og stipendiatar med bakgrunn frå sosiologi, pedagogikk, historie, filosofi, statsvitskap, sosialantropologi, helsefag, økonomi og psykologi. Senteret er eit leiande forskings- og forskarutdanningsmiljø på feltet profesjonsstudium i Norden. For tida er godt og vel 50 personar knytte til senteret.

Arbeidsoppgåver og ansvarsområde:

 • gjennomføre sitt eige forskings- og utviklingsarbeid (postdoktorprosjektet) i tett samarbeid med forskargruppa i følgjeforskingsprosjektet
 • bidra aktivt til OsloMet si satsing på vidareutvikling av utdanningskvalitet
 • bidra i arbeidet med å utvikle fagmiljøet ved senteret vidare
 • delta i forskingssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnarar
 • formidle forskingsresultat både til fagmiljø og til samfunnet elles

Du må ha:

 • doktorgrad i eit relevant fagområde, til dømes pedagogikk eller samfunnsvitskaplege fag. Vi er interesserte i ekspertise knytt til deltakande metode, organisasjonsforsking, studium av høgare utdanning, digitalisering, utvikling og analyse av spørjeundersøkingar og/eller pedagogisk utviklingsarbeid. Doktoravhandlinga må vere levert til vurdering før søknadsfristen for stillinga, og dokumentasjon på at graden er godkjend må sendast inn før du kan byrje i stillinga.
 • ei relevant prosjektskisse av høg fagleg kvalitet som bidreg til følgjeforskingsprosjektet
 • evne til sjølvstendig akademisk forsking, helst dokumentert gjennom publikasjonar i internasjonale tidsskrift
 • god engelskkunnskap, munnleg og skriftleg
 • god kunnskap om eit skandinavisk språk (norsk, svensk eller dansk)

Det er venta at arbeidsplassen din er ved SPS, men vi oppmodar òg til utanlandsopphald i løpet av postdoktorperioden.

Generelle kriterium for tilsetjing som postdoktor går fram av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat

Vi leitar etter kandidatar som har:

 • ei ryddig og påliteleg arbeidsform
 • gode kollegiale samarbeidsevner
 • intellektuell orientering mot, og evna til å samarbeide i, eit tverrfagleg forskingsmiljø
 • ei sterk interesse for forsking

Det er viktig for OsloMet å spegle menneska i regionen vår, og vi ønskjer alle kvalifiserte søkjarar velkommen. Vi arbeider aktivt for å utvikle oss vidare som ein inkluderande arbeidsplass og for å leggje til rette arbeidsplassen dersom du treng det.

I vurderinga av søkjarane vil vi leggje særleg vekt på:

 • at prosjektskissa held høg fagleg kvalitet og bidreg til følgjeforskingsarbeidet knytt til DGS
 • kvaliteten på tidlegare forsking, inkludert doktorgradsarbeidet
 • skildringa i søknadsbrevet av korleis søkjaren sine kvalifikasjonar er relevante for forskingsfeltet

Vi vil generelt sjå på akademiske og personlege føresetnader for å få fullført prosjektet ditt innanfor tidsramma som kontrakten set. Du må fullføre prosjektet i løpet av tilsetjingsperioden. Vi legg òg vekt på evne og motivasjon til å ha kontakt med nasjonale og internasjonale nettverk og vere ein del av ei dynamisk forskargruppe.

Vi tilbyr deg:

 • interessante arbeidsoppgåver på det tredje største og mest urbane universitetet i Noreg
 • fagleg vidareutvikling i eit kreativt fag- og forskingsmiljø
 • deltaking i ei aktiv forskingsgruppe og felles faglege seminar
 • eit arbeidsmiljø der vi ser og oppmuntrar kvarandre
 • pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordningar og eit rikt tilbod av kultur- og sportsaktivitetar
 • lokalisering i sentrum av Oslo med eit rikt og variert kulturtilbod

Stillinga blir løna etter Hovedtariffavtalene i staten og lønspolitikken til OsloMet som postdoktor 1352, lønstrinn 60–74, dvs. kr 535 200–694 400 per år. Høgare løn kan vurderast for særleg kvalifiserte søkjarar.

Søknadsprosessen

Søknader som oppfyller krava i utlysinga, blir vurderte av ein sakkunnig komité. Innan søknadsfristen må du laste opp desse dokumenta saman med søknaden:

 • prosjektskisse med framdriftsplan (maks 5 sider inkl. problemstillingar, metodeval og framdriftsplan. Skriftstorleik 12, 1½ linjeavstand og 2,5 cm margar. Litteraturlista kjem i tillegg.)
 • CV, attestar og alle sider av vitnemål
 • eit søknadsbrev som skildrar motivasjonen din for å søkje på stillinga og forklarer korleis bakgrunnen din og forskingserfaringa di er relevante
 • liste over vitskaplege arbeid
 • opp til 5 vitskaplege arbeid, inkludert ph.d.-avhandlinga di

Dersom du blir kalla inn til intervju, må du gje opp minst to referansar.

Vi behandlar berre søknader som blir sende via det elektroniske rekrutteringssystemet vårt, og alle dokument må lastast opp for at søknaden din skal bli behandla. Dokumenta må vere på engelsk eller eit skandinavisk språk. Omsetjingar må vere autoriserte. Du må rekne med å vise fram originalen dersom du blir intervjua. OsloMet kontrollerer dokument slik at du som kandidat skal få ei reell evaluering og ein rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikkje bli vurderte.

Senteret vil gå gjennom alle søknadene før søknadspapira blir sende vidare til den sakkunnige komiteen. Ufullstendige søknader og søknader frå ikkje-kvalifiserte søkjarar vil ikkje bli sende til vurdering.

OsloMet har slutta seg til prinsippa i DORA-erklæringa og forplikta institusjonen til å følgje tilrådingane som erklæringa gjev.

Andre opplysningar

Dersom du ønskjer meir informasjon om stillinga, kan du ta kontakt med:

Vi nyttar eit elektronisk rekrutteringssystem. Dersom du vil søkje på stillinga, trykkjer du på knappen «Søk stillingen».

Søknadsfrist: 17. februar 2022

Ref.: 21/12391

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS