LEDIG STILLING VED OSLOMET

Postdoktor i universitetspedagogikk

Søknadsfrist: 25.05.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Ved Senter for profesjonsstudier (SPS) er det ledig en fireårig åremålsstilling som postdoktor innen universitetspedagogikk.

SPS er et ledende forsknings- og forskerutdanningsmiljø innen profesjonsstudier i Norden, og byr på et svært tverrfaglig miljø, som også er teoretisk og metodisk mangfoldig. Du vil arbeide sammen med forskere og stipendiater med bakgrunn i sosiologi, pedagogikk, historie, filosofi, statsvitenskap, sosialantropologi, helsefag, økonomi og psykologi. For tiden er det drøyt 50 personer knyttet til senteret, fordelt på seks forskningsgrupper.

Det er tilknyttet 25 % pliktarbeid til stillingen. Arbeidsoppgaver kan blant annet omfatte undervisning på det universitetspedagogiske programmet ved OsloMet, faglig og administrativ støtte til forskningsprosjekter innenfor utdanning/universitetspedagogikk, og støtte til aktiviteter i regi av forskergruppen Profesjonskunnskap og kvalifisering (PKK).

Det universitetspedagogiske fagfeltet ved SPS er rammet inn av senterets overordnede fokus på profesjonsstudier og profesjonskvalifisering. Vi søker derfor kandidater med prosjektsøknader med en tydelig profesjonsrettet profil.

Prosjektet skal bidra til ett av de fire følgende tematiske områdene:

 • Programledelse og programutvikling i konteksten av profesjonsutdanninger

Programnivået (i motsetning til f.eks. enkeltemner og praksisperioder) har fått lite oppmerksomhet i forskningslitteraturen, og vi har lite kunnskap om hvordan utdanningsledere driver utviklingsarbeid på programnivå. Samtidig er programnivået en viktig premissleverandør for arbeid med utdanningskvalitet og for studenters opplevelse av studiet. Programledelse er forbundet med betydelig kompleksitet, der ledelse utøves i et spenningsfelt mellom en rekke ulike hensyn og kontekstuelle faktorer (profesjon, disiplinfag, pedagogikk, organisasjon, administrasjon, institusjonell og nasjonal politikk, etc.) som ikke nødvendigvis kan forenes på en optimal måte. Dette er spesielt aktuelt i konteksten av profesjonsutdanninger, som spenner over ulike kunnskapsdomener og læringsarenaer og har en rekke ulike interessenter. Overordnede spørsmål knyttet til dette tematiske feltet er: Hva kjennetegner programutvikling og programledelse i profesjonsutdanninger? Hvilke kontekstuelle faktorer er viktige i utøvelsen av utdanningsledelse? Hvordan håndterer utdanningsledere spenningene mellom ulike hensyn og forventninger fra forskjellige aktører i utdanningssystemet? Hva utgjør kunnskapsgrunnlaget for utøvelse av programledelse i universitets- og høgskolesektoren (UH-sektoren)?

 • Utvikling av student- og underviserrollen i teknologirike læringsomgivelser

COVID-19-pandemien har ført UH-sektoren ut i historiens største eksperiment knyttet til bruk av digitale teknologier. Det er allment anerkjent at digitale læringsmiljøer utfordrer etablerte normer for faglig-sosial samhandling i UH-sektoren, og at student- og underviserroller ofte må rekonstrueres på nye måter. Samtidig har vi relativt lite kunnskap om når disse endringene virker konserverende eller transformerende for student- og underviserrollen, under hvilke vilkår, og med hvilke implikasjoner for læring. Overordnede spørsmål knyttet til dette tematiske feltet er: Hvordan samkonstruerer undervisere og studenter nye rolleforståelser i digitale læringsomgivelser? Hvilke muligheter og begrensninger for læring, faglig utvikling og faglig-sosial samhandling følger av endrede rolleforståelser? På hvilke måter formes disse rolleforståelsene av kunnskapsfeltene og teknologiene som inngår i utdanningen? Hvordan konstruerer undervisere sin forståelse av studenten gjennom planlegging, gjennomføring og evaluering av digitale undervisningsformer?

 • Kollektive tilnærminger til utvikling av utdanningskvalitet i profesjonsutdanninger

Det er et uttalt politisk mål at utdanningsvirksomheten i UH-sektoren i større grad bør baseres på kollektive arbeidsformer, der tiltak som fagfellevurdering av undervisning, kollegaveiledning og økt bruk av kollektive utviklingsprosjekter inngår. Slike kollektive tilnærminger står i et spenningsforhold til historiske arbeidsmåter i UH-sektoren, der undervisningsaktiviteter ofte har vært formet av idealer om akademisk frihet og høy grad av personlig autonomi. Organisatoriske og økonomiske rammebetingelsene for utdanningsvirksomheten har heller ikke i særlig grad vært innrettet mot kollektive arbeidsformer. Overordnede spørsmål knyttet til dette tematiske feltet er: Hva kjennetegner kollektive tilnærminger til utvikling av utdanningskvalitet i profesjonsutdanninger? Hva utgjør kunnskapsgrunnlaget for disse kollektive utviklingsprosessene, og på hvilke måter brukes ulike kunnskapsressurser i utviklingsarbeidet? Hvordan formes kollektivt utviklingsarbeid av faglige, organisatoriske og institusjonelle faktorer? Hva krever det å delta i og å lede kollektive utviklingsprosesser om utdanning?

 • Relasjoner mellom ulike kunnskapsformer i profesjonskvalifisering, med fokus på rollen teoretisk kunnskap spiller i profesjonsutdanninger.

Et mye diskutert tema innenfor profesjonskvalifisering er relasjonen mellom teoretisk og praktisk kunnskap, der et nøkkelspørsmål har vært hvordan profesjonsutdanninger kan ivareta og forene forventningene om å være både forskningsbaserte og profesjonsrelevante. Imidlertid har lite oppmerksomhet blitt rettet mot rollen teori spiller i profesjonsutdanninger. Begrepet «teori» har til en viss grad blitt en slags «sekkebetegnelse» for kunnskap som står sentralt i undervisning på universiteter og høgskoler. Samtidig er det ofte ikke gjort eksplisitt hvilken rolle teori skal spille i studenters profesjonskvalifisering. Et utgangspunkt for dette tematiske området er at rollen teoretisk kunnskap spiller i utdanning av profesjonsutøvere må bli gjenstand for mer kritisk undersøkelse. Dette er spesielt viktig for å adressere utfordringer knyttet til helhet og sammenheng i profesjonsutdanninger. Overordnede spørsmål knyttet til dette tematiske feltet er: Hvilke rolle tillegges teori i ulike profesjonsutdanninger? Hvilke relasjoner skapes mellom ulike forståelser av teori og profesjonsutøvelsen i konkrete undervisningssituasjoner, med hvilke konsekvenser for studenters læring? Hvordan addresseres det epistemiske mangfoldet i profesjonsutdanninger, der ulike forståelser av teori kan sameksistere i et og samme utdanningsprogram?

Du må lage et prosjekt for postdoktorperioden, som skal bidra til et av de fire feltene ovenfor.

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • gjennomføre eget forsknings- og utviklingsarbeid (postdoktorprosjektet)
 • delta i forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • bidra i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet ved senteret
 • aktivt bidra til utvikling av senteret og OsloMet som helhet
 • formidle forskningsresultater både til fagmiljøer og samfunnet for øvrig

Du må ha

 • doktorgrad i pedagogikk. Kandidater som er i sluttføringsfasen av sitt avhandlingsarbeid, må ha levert inn sin avhandling til vurdering og fått den godkjent for disputas ved søknadsfristen.
 • en relevant prosjektskisse av høy faglig kvalitet, som bidrar til ett av de fire tematiske områdene skissert ovenfor.
 • kapasitet for selvstendig akademisk forskning, fortrinnsvis dokumentert ved publikasjoner i internasjonale tidsskrifter.
 • publisert empirisk forskning i velrennomerte tidsskrifter
 • gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • gode kunnskaper i et skandinavisk språk (norsk, svensk eller dansk)

Det er forventet at du har arbeidsplass ved SPS, men vi oppfordrer også til utenlandsopphold i postdoktorperioden.

Generelle kriterier for tilsetting som postdoktor fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

Vi ønsker deg som har

 • en sterk interesse for forskning
 • en ryddig og pålitelig arbeidsform
 • gode kollegiale samarbeidsevner
 • intellektuell orientering mot, og evne til å samarbeide i, et tverrfaglig forskningsmiljø

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Ved vurdering av søkerne vil vi særlig legge vekt på

 • at prosjektskissen holder høy kvalitet og bidrar til å utvikle det universitetspedagogiske forskningsfeltet ved SPS
 • kvaliteten på tidligere forskning, inklusiv doktorgradsarbeidet
 • søknadsbrevets beskrivelse av relevansen av søkers kvalifikasjoner for det universitetspedagogiske forskningsfeltet
 • OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner

Vi vil generelt se på akademiske og personlige forutsetninger for å fullføre prosjektet ditt innenfor kontraktens tidsrammer. Du må fullføre prosjektet innenfor ansettelsesperioden. Vi vektlegger også evne og motivasjon til å ha kontakt med nasjonale og internasjonale nettverk og være en del av en dynamisk forskergruppe.

Søknadsprosess

En sorteringskomite vil gjøre et første utvalg av søkerne. Dette utvalget vil bli mer inngående vurdert av et sakkyndig utvalg. Den sakkyndige vurderingen vil avgjøre hvem som innkalles til intervju.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • prosjektskisse med framdriftsplan (maks 5 sider inkl. problemstillinger, valg av metoder, framdriftsplan og litteraturliste - skriftstørrelse 12, 1½ linjeavstand og 3 cm. marger. Litteraturliste kan komme i tillegg.)
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • søknadsbrev som beskriver din motivasjon for å søke denne stillingen og forklarer hvordan din bakgrunn og forskningserfaring er relevant for forskning innenfor universitetspedagogikk
 • liste over vitenskapelige arbeider
 • inntil 5 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandlingen din
 • 2 referanser med kontaktinformasjon

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem, og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering. Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt Jon Anstein Olsen, [email protected]

Vi tilbyr deg

 • Norges tredje største og mest urbane universitet
 • faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • deltakelse i en aktiv forskningsgruppe, og felles faglige seminarer med tilbakemeldinger på artikler o.l.
 • et arbeidsmiljø hvor vi ser og oppmuntrer hverandre
 • pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og en fleksibel arbeidssituasjon

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk som postdoktor 1352, lønnstrinn 60-74, dvs. kr 535 200-694 400 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, vennligst klikk på knappen ”Søk stillingen”.

Søknadsfrist: 25. mai 2021

Ref: 21/03857

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS