LEDIG STILLING VED NORGES MUSIKKHØGSKOLE

Stipendiatstillinger 2021 – vitenskapelig ph.d.-program

Søknadsfrist: 01.02.2021

Norges musikkhøgskole

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.


NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstuen i Oslo og har 750 studenter og 350 ansatte. Les mer på www.nmh.no

Musikkhøgskolen lyser inntil fem stipendiatstillinger knyttet til det vitenskapelige ph.d.-programmet. Søknadsfrist er 1. februar.

Om stillingene

Tilsettingene gjelder for tre år i 100 % stilling med tiltredelse fra 1. september 2021.

Ph.d.-utdanningen i musikk ved Norges musikkhøgskole omfatter tre fagområder: historiske og samtidsrettede oppføringspraktiske problemstillinger, musikkpedagogikk og musikkterapi. Programmet leder frem til en vitenskapelig ph.d.-grad i musikk.

Stillingene vil fortrinnsvis bli knyttet til Musikkhøgskolens sentre for forsknings- og utviklingsarbeid. Det er også mulig å søke på andre tema som har relevans for kjerneaktiviteten ved NMH.

Musikkhøgskoens sentre

Senter for utdanningsforskning i musikk (CERM)

Senter for utdanningsforskning i musikk (CERM) utvikler og gjennomfører empiriske og teoretiske forsknings- og utviklingsprosjekter om og for alle typer høyere musikkutdanning og musikkopplæring i videregående skole, kulturskole, grunnskole og det frivillige musikklivet.

Eksempler på aktuelle forskningstema kan være høyere musikkutdanning, historie og samfunnsansvar, læringsprosesser i utøvende og skapende kunstnerisk virksomhet, musikklærerutdanning og profesjonsforståelse, videregående opplæring i musikk som rekrutteringsarena, kulturskolen som kompetansesenter i lokalsamfunnet, musikkfaget i grunnskolen som oppdragelsesarena for deltakelse i kulturlivet, flerkulturelle og digitale utfordringer i uformelle læringspraksiser og ulike sjangere eller NMHs musikktilbud i andre verdensdeler som community music education.

Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH)

CREMAH (Centre for Research in Music and Health) skal utvikle ny kunnskap, forståelse, evidens og kritisk refleksjon gjennom forskning på musikk som helseressurs for mennesker og samfunn, i samtid og nær historie. Vi ønsker oss søkere med nyskapende og fremtidsrettede ph.d.-prosjekter innenfor musikkterapi og musikk og helse. Musikkterapiprosjekter innenfor psykisk helsevern (inkludert rusomsorg) og somatikk er spesielt velkommen. Musikkterapiprosjekter innenfor demensfeltet som også kan knyttes opp til HOMESIDE-prosjektet er svært aktuelle. Innenfor musikk og helse ønskes prosjekter om musikk som helseforebyggende og helsefremmende ressurs velkommen. Dette kan f.eks. være prosjekter knyttet til folkehelse, livsmestring og velferdsteknologi.

Arne Nordheim-senteret (NordART)

Arne Nordheim-senteret (NordART) arbeider for forskningspraksiser som kombinerer fokus på kunstneriske mål og problemstillinger med det beste i musikalsk tenkning og praksis. Målet er å utvikle kunsten gjennom forståelse og forståelse gjennom kunsten, ut fra en oppfatning om at disse tilnærmingene gjensidig utfyller hverandre.

NordART søker etter ph.d.-prosjekter innenfor følgende områder:

  • Forskning på oppføringpraksiser innenfor tradisjonelt og nyere repertoar. Forskningen kan inkludere nyere teknikker, rekomponering, transkribering og imitasjon, så vel som prosesser som leder fram mot nye lærings- framførings- og formidlingsformer.
  • Forskning på komposisjon og framføring av eksperimentell og improvisert musikk, inkludert sjangre som «fri» og «jazz», og forskning som omhandler utvikling av ny musikkteknologi.
  • Forskning på norsk musikkarv, enten knyttet eksplisitt knyttet opp mot arven etter Arne Nordheim og hans samtidige, eller med vekt på andre områder av norsk musikkarv innen skapende og utøvende kunst, inkludert folkemusikk.
  • Annen innovativ forskning innenfor musikkhistorie eller –teori relevant for NordARTs agenda.

Prosjekter som undersøker sitt tema innenfor de respektive fagområdene i historisk perspektiv, med relevans for høyere musikkutdanning, vil kunne knyttes opp mot NMHs pågående historieprosjekt i deler av perioden.

Kvalifikasjoner

Søkere må dokumentere fullført eksamen på mastergradsnivå innenfor det fagområdet det søkes opptak til. Masterutdanning fra andre fagområder kan etter individuell vurdering godkjennes av doktorgradsutvalget som grunnlag for opptak til programmet.

Søkere vil bli vurdert av en bedømmelseskomité. Hovedvekten legges på vurdering av søkerens forskningspotensial slik dette fremgår av prosjektbeskrivelsen, søknadsskjema og innsendt dokumentasjon. Aktuelle søkere innkalles til intervju.

For detaljert informasjon om opptakskrav (herunder språkkrav), vennligst les opptaksinformasjonen her.

Generelt

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for tilsatte ved Norges musikkhøgskole.

Stillingen lønnes etter statens regulativ som stipendiat, stillingskode 1017, ltr. 54 (479.600 pr år). Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

NMH tilbyr arbeidsplass i delt løsning med andre stipendiater samt IKT-ressurser etter gjeldende regler for ansatte ved høgskolen. Her kan du lese mer om rettigheter og muligheter som ansatt ved Norges musikkhøgskole (ansatt.nmh.no).

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. Offentlighetsloven § 25 pkt. 2. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

Innhold i søknaden

Følgende dokumentasjon skal legges ved søknaden:

  • Prosjektbeskrivelse (inntil 2000 ord)
  • CV
  • Dokumentasjon på opptaksgrunnlag (master eller tilsvarende)
  • Utøvende dokumentasjon dersom det skal inngå i det avsluttende produktet
  • Eventuell dokumentasjon av språkferdigheter

Informasjonsmøte

Det vil bli avholdt informasjonsmøte mo det vitenskapelige ph.d.-programmet torsdag 10. desember kl 14-16. Møtet avholdes i zoom. Mer informasjon om pålogging finnes her.

Frister

Søknadsfrist: Innen 1. februar 2021 kl. 15.00

Kun søknader sendt via søknadsskjemaet vil bli tatt i betraktning.

Søk stillingen

Kontakt

Powered by Labrador CMS