LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Professor / dosent i pedagogikk

Søknadsfrist: 04.06.2023

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag utdanner fremtidens lærere fra barnehage til videregående skole og innen idrett og estetiske fag. Våre kandidater spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt.

Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, så forskningstilnærmingen vår er profesjonsrettet og praksisnær. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i profesjonsvitenskap. Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag har 3500 studenter, og 350 ansatte i Levanger, Bodø og Nesna.

Les mer: www.nord.no/flu.

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, faggruppe pedagogikk og spesialpedagogikk, studiested Levanger er det ledig en fast 100 % stilling som professor/dosent i pedagogikk, knyttet til undervisning i pedagogiske emner på master i grunnskolelærerutdanning.

Dersom det på grunn av manglende søkertilfang, eller av andre grunner ikke lar seg gjøre å ansette i stilling som professor eller dosent, kan det bli aktuelt å foreta ansettelse i stilling som førsteamanuensis eller førstelektor.

Stillingen har kontorsted Levanger. Fagmiljøet ved Nord universitet er fordelt på flere studiesteder, så samarbeid mellom vitenskapelig ansatte ved fakultetet uansett geografisk plassering er viktig.

Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder.

Arbeidsoppgaver

 • Det er forventet at den som blir tilsatt, har ambisjoner om å styrke forskingskompetansen på faggruppen og bidra til å videreutvikle den pedagogiske forskningen og bidrar til å kvalitetssikre undervisning og veiledning på alle nivå i lærerutdanninga
 • Stillingen er hovedsaklig tillagt undervisning og veiledningsoppgaver i pedagogikk på master i grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10
 • I faggruppen pedagogikk og spesialpedagogikk er samarbeid og utvikling av samarbeidsformer og fagutvikling med kollegaer og samarbeidspartnere internt og eksternt viktige arbeidsoppgaver for å styrke praksistilknytningen og profesjonsperspektivet i våre utdanninger
 • Stillingen kan tillegges undervisnings- og veiledningsoppgaver knyttet til desentralisert kompetanseheving i skole DEKOM og tilskuddsordning for kompetanseutvikling i skole
 • Stillingen kan også bli tillagt arbeidsoppgaver knyttet til universitetsskoleprosjektet, som er en satsing for å styrke partnerskap mellom universitet og praksisskolene
 • Det kan også bli aktuelt med undervisning og oppgaver på andre studieprogram inkludert PhD program og etter- og videreutdanninger på alle nivå
 • Veiledning av master- og doktorgradsstudenter
 • Lærerutdanningsprofilen og profesjonsrettet forsknings- og utviklingsarbeid er sentrale ved fakultetet. Det er derfor viktig at den som ansettes, er innstilt på å orientere seg mot profesjonsspesifikke problemstillinger
 • Initiativtaking til og utvikling av tverrfaglige forskningsprosjekter sammen med kollegaer i fagmiljøet
 • Tilrettelegging for samarbeid og forskningsformidling med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • Det forutsettes at den som ansettes, bidrar i utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering, samt bidrar til å videreutvikle forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • Det forutsettes at den som ansettes, bidrar i utviklingen av fagmiljøet i pedagogikk ved fakultetet, sammen med kollegaer

Kvalifikasjonskrav

Ansettelse som professor:

 • For ansettelse i stilling som professor kreves professorkompetanse innen relevant fagområde. Kvalifikasjonsgrunnlag for professor er vitenskapelig nivå i samsvar med internasjonal standard innen gjeldende fagområde
 • Tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse er et krav for stillingen. Utover de grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning som gjelder for stilling som førsteamanuensis, må søkeren dokumentere: Kvalitetsutvikling i undervisning og veiledning, bred veiledningserfaring og utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap. Som følge av forskriftsendring fra 01.09.19, har Nord universitet vedtatt egne bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse se mer informasjon på Nords nettsider

Ansettelse som dosent:

 • For ansettelse som dosent kreves kompetanse innen relevant fagområde
 • Dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid på høyt nivå rettet mot yrkesfeltet
 • Dokumentert omfattende pedagogisk utviklingsarbeid og annen pedagogisk virksomhet av høy kvalitet
 • I tillegg høye kvalifikasjoner innenfor ett eller flere av følgende områder:
  • Ledelse av forsknings- og utviklingsprosjekt
  • Tverrfaglig samarbeid og nettverksbygging
  • Omfattende samarbeid med nærings- og samfunnsliv for utvikling av studietilbud og forsknings- og utviklingsvirksomhet
  • Omfattende samarbeid med kulturlivet for utvikling av studietilbud og forsknings- og utviklingsvirksomhet
  • Yrkeserfaring av særskilt karakter og relevans fra nærings- og samfunnsliv
  • Yrkeserfaring av særskilt karakter og relevans fra kulturlivet
  • Oppbygging av vitenskapelige samlinger
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Som følge av forskriftsendring fra 01.09.19, har Nord universitet vedtatt egne bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet

Ansettelse som førsteamanuensis/førstelektor:

 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor relevant fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet
 • For ansettelse som førstelektor i kreves det dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde for doktorgradsarbeid
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Som følge av forskriftsendring fra 01.09.19, har Nord universitet vedtatt egne bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse, , se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet

Felles for alle:

 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk (ev. skandinavisk språk) og engelsk
 • For søkere som ikke har et av de skandinaviske språkene som morsmål, må både muntlig og skriftlig språkferdigheter kunne dokumenteres

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Den som ansettes må ha solid kjennskap til pedagogikk som fag og vitenskap
 • Det er en fordel med kompetanse innenfor ett eller flere pedagogiske fagområder i master for grunnskolelærerutdanningen som for eksempel utdanningsledelse, veiledning, profesjonsutvikling
 • Forsknings- og utviklingarbeid skal reflektere en relevant pedagogisk forskningsprofil for utdanningene med både en bredde og dybde
 • Det er en fordel med erfaring fra og deltakelse i eksterne utviklingsprosjekter og statlige tilskuddsordninger for kompetanseutvikling som er en kombinasjon av utvikling og forskning
 • Erfaring fra og ledelse av søknader for innhenting av eksterne forskningsmidler og utviklingsmidler er en fordel
 • Publikasjoner av forskningsresultater de siste fem årene som er relevant for det pedagogiske fagfeltet vil bli vektlagt
 • Erfaring med internasjonale forskingsnettverk, FoU arbeid og prosjekter med ekstern finansiering vil bli vektlagt
 • Erfaring fra undervisning og veiledning på bachelor- og masternivå fra universitets- og høgskolesektoren
 • Pedagogiske kvalifikasjoner
 • Relevant yrkespraksis
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1013 for professor, 1532 for dosent, 1011 for førsteamanuensis og kode 1198 for førstelektor. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Leder for faggruppe pedagogikk og spesialpedagogikk, Kathrin Olsen, kathrin.olsen@nord.no, tlf: +47 75 05 78 23

Søknadsprosessen

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 04.06.2023

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene
 • Utdanningsfaglig CV og refleksjonsnotat ihht utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Ref.nr. 30078474

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS