LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Postdoktor innen legemiddelsikkerhet for eldre

Søknadsfrist: 15.12.2022

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) utdanner kompetente og fremtidsrettede sykepleiere og spesialister innen helse, omsorg og praksisnær forskning. Vi skal bidra til å løse framtidige utfordringer innen helse og velferd. Fakultetet tilbyr tverrfaglig doktorgrad (ph.d) i profesjonsvitenskap.

Fakultet for sykepleie og helsesvitenskap har 2400 studenter og 200 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Helse og samfunnsdeltakelse, Omsorg og sykepleiefag, Helsetjenesteinnovasjon, samhandling og ledelse, Helseberedskap og akutt behandling, samt Senter for omsorgsforskning midt.


For mer informasjon, se fakultetets nettsider: Nord.no/FSH

Ønsker du å utforske hvordan kommunale helse- og omsorgstjenester tilrettelegger for trygg legemiddelbruk for hjemmeboende eldre?

Om stillingen

Ved Nord universitet er det ledig en 2-årig åremålsstilling som postdoktor ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Stillingen er tilknyttet Senter for omsorgsforskning, midt, og har kontorsted i Namsos eller Levanger. Det forutsettes daglig tilstedeværelse på kontorstedet.

Postdoktorstillingen er en kvalifiseringsstilling der hovedmålet er å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger, samt å styrke fakultetets forskningsarbeid.

Stillingen er tilknyttet en av fire arbeidspakker i forskningsprosjektet «MedSafe-Old: Ensuring medication safety for older recipients of municipal home care services». MedSafe-Old er finansiert med midler fra Norges Forskningsråd, og inkluderer nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

Hensikten med postdoktorprosjektet er å utforske hvordan kommunale helse- og omsorgstjenester tilrettelegger for trygg legemiddelbruk for hjemmeboende eldre. Prosjektet skal kartlegge hvordan hjelp med legemiddeladministrering er definert og beskrevet i tildelingsbrev (enkeltvedtak), og hvordan tildelingsbrev samsvarer med offentlige føringer, lovverk og kvalitetsstandarder. Videre skal prosjektet undersøke hvilke vurderingskriterier som ligger til grunn for tildeling av hjelp, samt utforske brukere og helsepersonells forståelse av tildelingen og hvordan disse samsvarer med hjelpen som gis.

Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av ansettelsesperioden. Den som ansettes vil bli tilknyttet fagmiljøet ved Senter for omsorgsforskning midt, samt i forskningsgruppen «Legemidler og legemiddelhåndtering».

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre et tydelig avgrenset forskningsprosjekt innenfor gitte rammer
 • Publisere resultater i vitenskapelige tidsskrift
 • Bidra aktivt i forskningsprosjektet MedSafe-Old sine seminarer, møter og workshops

Kvalifikasjonskrav og egenskaper

 • Fullført norsk doktorgrad i relevant fagområde, eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er vurdert likeverdig med norsk doktorgrad
 • Evne til å arbeide selvstendig, målrettet og systematisk
 • Serviceinnstilt, initiativrik og med gode samarbeidsevner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og på engelsk

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Faglig profil
 • Kvaliteten på publikasjoner og innsendte skriftlige arbeider
 • Erfaring fra arbeid i norsk/nordisk helsetjeneste
 • Søkerens motivasjon for å søke stillingen
 • Faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet innenfor tidsrammen
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

Stillingene lønnes etter Statens regulativ, kode 1352 postdoktor - NOK 544 400,-. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag
 • Ukentlig trimtime i arbeidstiden

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknadsfrist: 15.12.2022

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring)
 • Fullstendig liste over vitenskapelige arbeider og andre publikasjoner relevant for stillingen
 • Bekreftede kopier av vitnemål både for bachelor, masterutdanning, doktorgrad og relevante attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 5 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene
 • Navn og kontaktinformasjon til 1-3 referanser (navn, din relasjon til personen, epost og telefonnummer)
 • Annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Signert skjema for tillatelse til å innhente vurdering av utenlandsk utdanning (om relevant)

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Søkerne vil bli vurdert av en intern sakkyndig komité. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og evt prøveforelesning eller andre presentasjoner.

Referanse: 30155105

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS