LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Stipendiat i sosiologi tilknyttet prosjekt INDHOME - 2 stillinger

Søknadsfrist: 14.10.2021

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.300 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) utdanner samfunnsvitere som imøtekommer samfunnets behov for nytenkende yrkesutøvere innen privat og offentlig sektor. Fakultetets doktorgrad er ph.d. i sosiologi. FSV har ca. 2200 studenter og 190 ansatte.


Fakultetets forskningsvirksomhet er organisert i fire faggrupper: Velferd og sosiale relasjoner, Historie, kultur og medier, Ledelse og innovasjon og Miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet (MINS).


Fakultet for samfunnsvitenskap har ansatte på to ulike studiesteder; Bodø og Levanger. Det gis per i dag også undervisning på Stokmarknes, Mo i Rana og Steinkjer.


Les mer her.

Har du kjennskap til samiske eller inuittiske områder og kultur?

Om stillingene

Ved Nord universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap, er det ledig to stillinger som stipendiat i sosiologi. Stipendiatene vil være tilknyttet prosjektet «Indigenous homemaking as survivance: Homemaking as cultural resilience to the effects of colonization and assimilation» (INDHOME). Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd. De som ansettes må kunne bli opptatt på fakultetets ph.d.-utdanning i sosiologi.

Stillingene har kontorsted Bodø. Det er residensplikt i stillingene.

Ansettelsesperioden er tre år, uten arbeidsplikt. De som ansettes må kunne tiltre innen rimelig tid etter mottakelse av tilbudet. Stillingene er ledige fra januar 2022.

Den ene stillingen vil ha fokus på velferds- og boligpolitikk i samiske områder i Norge og Sverige i etterkrigstiden, med fokus på hvordan dette kan sees på som indirekte assimilering. Denne stillingen er tilknyttet faggruppen Miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet (MINS).

Den andre stillingen vil ha fokus på inuitter på Grønland og hvordan det å skape et hjem er en strategi for kulturell overlevelse. Denne stillingen er tilknyttet faggruppen Historie, kultur og media.

Vi oppfordrer kandidater som er kjent med samiske og/eller inuittiske samfunn og/eller språk til å søke.

Tiltenkte hovedveiledere er prosjektleder for INDHOME Astri Dankertsen og prosjektdeltaker Astrid Marie Holand. Andre veiledere vil bli valgt ut fra de tematiske og metodiske aspektene av kandidatenes forskningsplan.

Om prosjektet

I prosjektet INDHOME vil vi utforske hvordan samisk og inuittisk skapning av hjem som hverdagspraksis er en form for kulturell motstand mot ettervirkningene av assimilering, kolonisering og velferdspolitikk etter krigen, med særlig vekt på boligpolitikk. Selv om det finnes mye forskning på direkte assimileringspolitikk, har det blitt gitt mye mindre oppmerksomhet til velmenende velferds- og boligpolitikk og dens innvirkning på urfolkskultur. I tillegg til å dele noen grunnleggende trekk angående historie, språk, kultur, velferd og politikk, er de skandinaviske landene like i den forstand at debattene om kolonisering stort sett har vært opptatt av kulturer og samfunn i tidligere kolonier i ikke-europeiske territorier.

Dette "uskyldige" bildet har fortiet den interne koloniseringen og assimileringen av urfolk i de skandinaviske landene. Vi mener derfor at fokus på utforming av hjem som kulturell praksis i forskning trenger oppmerksomhet, siden det er en praksis som eksisterer i skjæringspunktet mellom individuell handlekraft og større kulturelle, ontologiske og politiske strukturer.

For å motta full prosjektbeskrivelse for INDHOME, kontakt prosjektleder Astri Dankertsen på e-post [email protected].

Prosjektbeskrivelse

Som søker må du sende inn en foreløpig prosjektbeskrivelse til et doktorgradsprosjekt som skal tilknyttes INDHOME. Prosjektbeskrivelsen skal forklare problemet, relevansen og den teoretiske og metodiske tilnærmingen som skal behandles i forskningen, og hvordan prosjektet er tilknyttet det overordnede fokuset i INDHOME-prosjektet. Forslaget bør ta opp problemstillinger, teorier og forskningsmetoder som er relevante for både sosiologi og urfolksstudier. Du bør også spesifisere hvilken av de to ph.d.-stillingene prosjektet ditt er relevant for.

Den foreløpige prosjektbeskrivelsen din vil bli inkludert i søknadsvurderingen. Prosjektbeskrivelsen skal skrives på enten norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Kvalifikasjonskrav

For opptak til ph.d.-utdanningen i sosiologi kreves mastergrad i sosiologi eller annen relevant samfunnsvitenskapelig mastergrad. Søkere må kunne dokumentere bred kunnskap i samfunnsvitenskapelig teori, metode og analyse. Mastergraden skal normalt ha en gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre. Søkere utenfor EU/EØS må fremlegge NOKUT-godkjenning av mastergraden.

Søknaden må dokumentere at alle krav som stilles for opptak til ph.d. i sosiologi ved Fakultet for samfunnsvitenskap er oppfylt. Se opptakskrav på Nord universitets nettsider.

 • En beskrivelse av ph.d.-prosjektet skal følge som vedlegg. Endelig prosjektskisse skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse.
 • For stillingen kreves gode engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig.
 • Det er en fordel om søker behersker norsk, svensk eller dansk språk både skriftlig og muntlig.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Prosjektskisse med beskrivelse av prosjektidé og plan for gjennomføring.
 • Analytiske ferdigheter og god kunnskap om teorier og forskningsmetoder som er relevante for det foreslåtte prosjektet.
 • Profesjonelle og personlige ferdigheter som trengs for å fullføre graden innen tidsrammen.
 • Evne til å jobbe selvstendig, være innovativ og kreativ.
 • Evne til å jobbe på en strukturert måte og håndtere en krevende arbeidsmengde.
 • Relevant erfaring fra forskningsarbeid vil være en fordel.
 • Kjennskap til samiske og/eller inuitiske samfunn og/eller språk er en fordel, men ikke et krav.
 • Søkerens motivasjon for å søke stillingen.

Vi tilbyr

Stillingene lønnes etter Statens regulativ, stipendiat kode 1017, LR 20, ltr. 54, NOK 491 200. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • For spørsmål om studieløpet: rådgiver Mathilde Dagsvik Ottesen, telefon +47 755 17 949, e-postadresse [email protected]
 • Faggruppeleder MINS og prosjektleder INDHOME Astri Dankertsen, telefon +47 755 17 923, e-postadresse [email protected]
 • Fagleder for ph.d. sosiologi, professor Berit Skorstad, telefon +47 755 17 304, e-postadresse [email protected]

Søknadsprosessen

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 14. oktober 2021.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen. Dette inkluderer en refleksjon over evne og vilje til fordypning i fagområdet, egen selvstendighet og innsatsen som kreves for å fullføre på normert tid.
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner).
 • Bekreftede kopier av vitnemål både for bachelor- og masterutdanning og relevante attester.
 • Prosjektbeskrivelse på 5-10 sider hvor du redegjør for ideen til ph.d.-prosjekt, problemstilling, teoretisk forankring, metodisk tilnærming og framdriftsplan.
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser (navn, tlf.nr., e-postadresse, din relasjon til personen).
 • Annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen.
 • Søkere med mastergrad fra land utenfor EU/EØS må legge ved NOKUT-godkjenning.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Refnr. 30071530

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS