LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Stipendiat i fysioterapi, fysisk aktivitet og arbeidslivsdeltakelse

Søknadsfrist: 10.08.2021

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.300 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) utdanner kompetente og fremtidsrettede sykepleiere og spesialister innen helse, omsorg og praksisnær forskning. Vi skal bidra til å løse framtidige utfordringer innen helse og velferd. Fakultetet tilbyr tverrfaglig doktorgrad (ph.d) i studier av profesjonspraksis.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har 2400 studenter og 200 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Sykepleie, Farmasi og Vernepleie og psykisk helse.


For mer informasjon, se fakultetets nettsider: Nord.no/FSH

Er du interessert i fysioterapi, fysisk aktivitet og arbeid for personer med multippel sklerose (MS)?

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, er det ledig en 3-årig midlertidig 100 %stilling som doktorgradsstipendiat innen fysioterapi, fysisk aktivitet og arbeidslivsdeltakelse for personer med MS. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Stipendiaten vil være tilknyttet prosjektet «Innovative follow-up across health care levels to optimize functions, physical activity and employment for individuals with MS: A pilot feasibility study and a survey» som undersøker effekt og anvendbarhet av en ny fysioterapi-intervensjon (CoreDISTparticipation) og gjør en kartlegging knyttet til arbeid. Dette prosjektet er forankret i Nordlandssykehuset, Bodø.

Delprosjektet til stipendiaten heter Barriers and facilitators for employment among individuals with MS. Hensikten med delprosjektet er 1) å undersøke anvendbarheten av et måleredskap for kartlegging av utfordringer knyttet til arbeid (Multiple Sclerosis Work Difficulties Questionnaire-23 Norwegian Version), 2) identifisere faktorer som kan optimalisere deltakelse i arbeid sett fra et bruker- og arbeidsgiverperspektiv etter gjennomføring av CoreDISTparticipation, og 3) avdekke mulige sammenhenger mellom funksjonsnivå, fysisk aktivitet, arbeidsrelaterte barrierer og stillingsstørrelse. Prosjektet innebærer bruk av både kvalitativ og kvantitativ metode. Stipendiaten vil være tilknyttet Forskningsgruppe for folkehelsearbeid.

Stipendiaten må søke opptak i universitetets ph.d. program i studier i profesjonsvitenskap. Professor, spesialist i nevrologisk fysioterapi Britt Normann vil være hovedveileder, og forsker, ph.d., spesialist i nevrologisk fysioterapi Ellen Ch. Arntzen, Nordlandssykehuset HF og forsker, ph.d., PT, Nils Abel Aars, Nordlandssykehuset HF blir biveiledere.

Stillingen har kontorsted ved campus Bodø eller Levanger, og den som ansettes må ha bosted som muliggjør tilstedeværelse på kontorstedet. Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder.

Kvalifikasjonskrav

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • Mastergrad i fysioterapi- eller annen relevant utdanning på mastergradsnivå
 • Det kreves normalt minimum karakter B i gjennomsnitt på matergraden.
 • Det forutsettes at den som ansettes tas opp på fakultetets doktorgradsprogram.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Erfaring med relevant FoU arbeid (publisering, metodekunnskap) innen feltet.
 • Erfaring fra folkehelsearbeid, mestringsarbeid knyttet til hverdagsliv og arbeid
 • Motivasjon for å søke stillingen, fordype seg i fagområdet og fullføre prosjektet til normert tid.
 • Evne til å arbeide selvstendig, målrettet og systematisk
 • Evne til å samarbeide med andre
 • Motivasjon for utenlandsopphold (3-12 mnd.) med eller uten familie.
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, stipendiat kode 1017 LR 20, ltr 54, NOK 491.200. For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

 • For nærmere opplysninger om stillingen og prosjektet, ta kontakt med professor Britt Normann [email protected] tlf: +47 996 14 841
 • For nærmere opplysninger om søknadsprosessen, ta kontakt med HR-rådgiver Ann Karin Størvold, [email protected] tlf: +47 74 11 20 48

Søknadsprosessen

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Søknad

Søknadsfrist: 10.8.2021.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med utførlig beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen. Dette inkluderer en refleksjon over evne og vilje til fordypning i fagområdet, egen selvstendighet og innsatsen som kreves for å fullføre på normert tid.
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring, vedlegg masteroppgave, ev. vitenskapelige publikasjoner)
 • Bekreftede kopier av vitnemål både for bachelor- og masterutdanning og relevante attester
 • Navn og kontaktinformasjon til 1-3 referanser (navn, din relasjon til personen, epost og telefonnummer)
 • Annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Signert skjema for tillatelse til å innhente vurdering av utenlandsk utdanning (om relevant)

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Refnr. 30120327

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS