LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Stipendiat i profesjonsvitskap med fokus på matematikkdidaktikk

Søknadsfrist: 05.11.2023

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering. 

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag utdanner fremtidens lærere fra barnehage til videregående skole og innen idrett og estetiske fag. Våre kandidater spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt. Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, så forskningstilnærmingen vår er profesjonsrettet og praksisnær. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i profesjonsvitenskap. Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag har 3500 studenter, og 350 ansatte i Levanger, Bodø og Nesna.

Les mer: www.nord.no/flu.

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, faggruppen realfag, studiested Nesna er det ledig en midlertidig stilling som stipendiat i profesjonsvitenskap med fokus på matematikkdidaktikk. 

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Stillingen er en av fem stipendiatstillinger som lyses ut samtidig, alle for å styrke satsingen på studiested Nesna innen forskning på små skoler i rurale strøk. Målet er at de fem stipendiatene skal utgjøre et fellesskap, og samarbeide og støtte hverandre, selv om de skal jobbe innen ulike tematiske områder. 

De fem stipendiatene vil knyttes til europeiske og norske forskningsnettverk.

Ansettelsesperioden er enten tre år, uten arbeidsplikt, eller fire år, med 25 % pliktarbeid. 

Ph.d. i profesjonsvitenskap setter profesjonsutøvelsen og praksisfeltet i sentrum og skal bidra til innovative prosesser i profesjoner. Programmet vektlegger profesjonsvitenskap innenfor en mellommenneskelig og samfunnsrelevant kontekst og omhandler fokusområdene språk, relasjoner og handlinger.

Det forutsettes at den som ansettes tas opp på fakultetets doktorgradsprogram, "Ph.d. i profesjonsvitenskap", og søker må derfor dokumentere at alle krav knyttet til opptak til dette studiet er oppfylt jf retningslinjer for Ph.d. i profesjonsvitenskap .Opplæringsdelen av studiet er totalt 30 studiepoeng. I tillegg skal det gjennomføres et selvstendig vitenskapelig arbeid som publiseres som en artikkelsamling eller en monografi. Endelig prosjektskisse med plan for doktorgradsarbeidet skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse. All relevant informasjon finner du på nettsider for "Ph.d. i profesjonsvitenskap".

Det er ønskelig at kandidaten legger inn et lengre eller flere kortere utenlandsopphold under arbeidet med doktorgraden.

Stillingen har arbeidssted Nesna og tilknyttes fagmiljøet på Nesna.Stillingen kan innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder.

Om prosjektet

I tråd med satsinga på forsking på små skoler i rurale strøk ønsker vi oss forslag til prosjekt som relaterer til denne satsinga.

Forskningsområdet for denne stillingen er åpent, så lenge det kan ses relevant for matematikkundervisning. Miljøet har allerede pågående prosjekter i følgende tema som kan være interessante for stipendiaten å bidra inn i.

 • Tekstbokanalyse og/eller læreplanstudier
 • Algebraisk tenkning i skolen
 • Dybdelæring og/eller tverrfaglige perspektiver i matematikk
 • Mestringsforventning og differensiering i matematikk

Det er interessant for seksjonen med forskning på både skoleelever, men også på lærerstudenter. Generelt setter rapporten «Transforming Norwegian Teacher Education» (NOKUT) opp flere «spenninger» og «anbefalinger til lærerutdanningsinstitusjoner». Ethvert forskningsprosjekt om disse temaene (i den grad de er relevante for matematikkundervisningen) vil anses som spesielt relevante.

Stillingen er knyttet til forskningsgruppe Kunnskap og kunnskapsbygging i utdanning.

Kvalifikasjonskrav

 • Mastergrad i et relevant fagfelt eller tilsvarende utdanning som Nord har godkjent som grunnlag for opptak innen eget doktorgradsprogram. Søkere utenfor EU/EØS må fremlegge NOKUT-godkjenning av mastergraden
 • Det kreves normalt minimum karakter B i gjennomsnitt på mastergrad 
 • Dokumentere at alle krav knyttet til opptak i P.hd. - programmet ved Nord er oppfylt. Se opptakskrav: Ph.d. i profesjonsvitenskap
 • Det forutsettes at den som ansettes tas opp på fakultetets doktorgradsprogram
 • Endelig prosjektskisse med plan for doktorgradsarbeidet skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse. Oppsigelse kan vurderes dersom opptak til doktorgradsstudiet ikke foreligger innen denne fristen, ved manglende årlig rapportering av fremdrift og/eller alvorlig svikt i fremdrift og i pliktarbeid
 • Det forutsettes at søker behersker norsk (evnt et skandinavisk språk) både skriftlig og muntlig
 • For stillingen kreves gode engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig. Avhandlingen kan skrives på engelsk eller norsk (evnt. et skandinavisk språk)

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Tema og perspektiver fra søkerens masterstudie vil bli tillagt vekt i vurdering av kandidater.
 • Kvalitet på prosjektbeskrivelse (maksimalt 5 sider) med beskrivelse av prosjektidé og plan for gjennomføring
 • Søkerens beskrivelse av motivasjon for doktorgradsarbeidet og muligheter for gjennomføring.
 • Relevant erfaring fra forskningsarbeid vil telle positivt
 • Søkerens motivasjon for å søke stillingen
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

Stillingene lønnes etter Statens regulativ, stipendiat kode 1017, minimum NOK 532 200,-. For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. 

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, prøveforelesning eller andre presentasjoner.

Fakultetet gjør oppmerksom på at man forbeholder seg retten til ikke å ansette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, men som ikke tilfredsstiller andre kriterier som språk, pedagogiske evner, erfaring fra forskning eller personlige egenskaper.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 5. november 2023.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner)
 • Kopi av vitnemål både for bachelor- og masterutdanning og relevante attester
 • Prosjektbeskrivelse på 3-5 sider hvor du redegjør for ideen til ph.d.-prosjekt, teoretisk forankring og metodisk tilnærming
 • Prosjektskissen bør inkludere en framdriftsplan
 • En plan for hvordan stipendiatperioden tenkes anvendt
 • Navn og kontaktinformasjon til 1-3 referanser (navn, din relasjon til personen, epost og telefonnummer)
 •  Annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Refnr. 30187118

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS