LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Rådgjevar studieadministrasjonen FBA

Søknadsfrist: 17.01.2022

Nord universitet

Gjennom forsking, utdanning og samfunnsdeltaking, bidreg Nord universitet til å skape ei berekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremjer våre 11 500 studentar og 1 350 tilsette innovative løysningar og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsingsområde: blå og grøn vekst, berekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerheit og helse, velferd og oppvekst.


Fakultet for biovitskap og akvakultur (FBA) utdannar menneske som fremjar berekraftig og nytenkjande utvikling for å møte globale utfordringar innan matproduksjon, klima og miljø.


Fakultetet er ein internasjonal arena for utdanning, forsking og kunnskapsformidling, med tilsette og studentar frå 25 land. Fakultetet tilbyd doktorgrad (ph.d.) i akvatisk biovitskap.Fakultet for biovitskap og akvakultur har 900 studentar og 160 tilsette i Bodø og Steinkjer. Fagmiljøet er organisert i faggruppene Akvakultur, Økologi, Genomikk Husdyr, produksjon og velferd og Alger og mikrobiell bioteknologi.

Les meir: www.nord.no/fba

Om stillinga

Ved Nord universitet, fakultet for Biovitenskap og akvakultur, er det ledig ei fast 100% stilling som rådgjevar innan studieadministrasjon.

Stillinga har kontorstad Bodø.

Arbeidsoppgåver

Arbeidsoppgåvene vil vere sakshandsaming og utrgreiingsarbeid innafor det studieadministrative området ved fakultetet.

I hovudsak vil arbeidsoppgåvene vera knytta til:

 • Studierettleiing
 • Generell sakshandsaming
 • Administrativ oppfølgjing av eit eller fleire av fakultetet sine studieprogram
 • Administrativt arbeid knytta til praksis i studietilboda
 • Oppgåver knytta til web og kommunikasjon
 • Studentrekruttering
 • Anna administrativt arbeid

Arbeidsoppgåvene vil kunne verte endra i ut frå den kompetanse og kapasitet som administrasjonen til ei kvar tid har. Den som vert tilsett vil ha utstrekt kontakt og samarbeid med studentar, tilsette ved fakultetet, fellesadministrasjonen og andre einingar ved NORD universitet.

Kvalifikasjonskrav

 • For tilsetjing i stilling som rådgjevar krevst vi relevant utdanning frå universitet eller høgskule, mastergrad eller tilsvarande. Lang og relevant arbeidserfaring kan kompensera for delar av utdanningskravet
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Beherske Microsoft Office IT-verktøy

Andre kvalifikasjonar som vil bli vektlagde

 • Erfaring frå offentleg forvaltning, samt kjennskap til universitets- og høgskulesektoren og fakultetet sine utdanningstilbod
 • Evne til å arbeide systematisk, strukturert og sjølvstendig med fleire parallelle prosessar
 • Serviceinnstilling, samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Ha kunnskap og erfaring frå store organisasjonar med stor administrativ og fagleg kompleksitet
 • Erfaring med bruk av universitetets administrative datasystem (FS, Public360, Canvas, Inspera, Sharepoint)
 • Formidlingsevne, både munnleg og skriftleg
 • Personlege eigenskapar

Vi tilbyd

Stillinga blir løna etter Statens regulativ kode 1434 rådgjevar - Ltr. 59 - 65, NOK 534 400,- - 594 300,- i året. Løn etter ansiennitet og kvalifikasjonar. For særs kvalifiserte søkjarar kan høgare løn bli vurdert.

Frå løna går lovfesta innskot til Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • Ein arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som blir tilsett, må rette seg etter dei lovar, avtalar og instruksar som til ei kvar tid gjeld for stillinga. Det blir teke atterhald om endring i ansvars- og arbeidsområde som følgje av framtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Nord universitet oppfordrar difor kvalifiserte kandidatar med nedsett funksjonsevne, hol i CV-en, innvandrarbakgrunn og elles ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpassingsavtale for hovudavtalen i Staten.

Opplysingar om nedsett funksjonsevne eller hol i CV kan bli brukte til anonymiserte registreringsføremå.

Aktuelle kandidatar vil bli kalla inn til intervju.

Kontakt

Nærare opplysningar om stillinga får ein ved å ta kontakt med:

Søknad

Søknad m/cv og kopi av vitnemål og attestar sendast elektronisk innan 17.01.2022.

All dokumentasjon som det skal takast omsyn til, skal lastast opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon skal sendast inn innan søknadsfristen.

Etter at søknadsfristen er gått ut blir det utarbeidd ei offentleg søkjarliste. Vi gjer merksam på at opplysingar om søkjaren kan offentleggjerast sjølv etter ønskje om å bli utelaten frå søkjarlista. Søkjarar som likevel bed om konfidensialitet, skal grunngje dette særskilt i søknaden. Søkjarane vil i så fall bli varsla på førehand om offentleggjering.

Referanse: 300135463

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS