LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Fakultetsdirektør ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Søknadsfrist: 26.05.2024

UiS hovedlogo positiv RGB

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger vil være en drivkraft i innovasjon og omstilling av samfunnet. Grønn omstilling står sentralt i vår virksomhet, med bærekraft på vei inn i alle studieprogrammer. Våre satsingsområder er energi, helse og velferd og læring for livet.

Her kommer du til en arbeidsplass preget av fremragende forskere, yrende studentliv og høy trivsel blant våre 2300 ansatte. Vi er et åpent universitet, raust og inkluderende, med levende møteplasser for kritisk refleksjon, kunnskapsdeling og konstruktiv debatt. Ett av våre fremste kjennetegn er utstrakt samarbeid med arbeidslivet, både i forskning og utdanning.

UiS satser på innovative og fleksible læringsmetoder for våre 12.000 studenter. Vi er med på å fornye europeisk høyere utdanning gjennom ECIU University, et flaggskip-initiativ i EU. Dette gir unike muligheter for læring, utveksling og utvikling for våre studenter og ansatte.

Universitetet ligger i Norges tredje største byregion med 340.000 innbyggere. Regionen er internasjonal og har et dynamisk arbeidsliv, spennende kulturliv og rik tilgang på naturopplevelser. Som ansatt får du tilgang til billigere kollektivtransport, trening i arbeidstiden, mulighet for fleksibel arbeidstid og boliglån i Statens pensjonskasse.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt - vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Er du en engasjert og strategisk leder som kan inspirere og motivere ansatte?

Om stillingen

Da nåværende fakultetsdirektør har besluttet å gå av med AFP, søker vi ny fakultetsdirektør ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet fra 1.september 2024.

Som fakultetsdirektør vil du blant annet:

 • lede og utvikle fakultetsadministrasjonen
 • inngå i dekanatet og fakultetets utvidede ledergruppe og rapportere til dekan
 • ivareta det overordnede personalansvaret for ansatte ved administrasjonen
 • bidra i strategiske utviklingsprosesser ved fakultetet

Du vil få en variert, interessant og travel hverdag, der du som sentral i fakultetsledelsen skal legge til rette for god kvalitet i utdanning, forsking, formidling, innovasjon og samfunnskontakt innenfor fakultetets fagområder.

Om fakultetet

Det samfunnsvitenskapelige fakultet tilbyr varierte utdanninger på bachelor-, master- og doktorgradsnivå, og omfatter psykologi, mediefag, statsvitenskap, sosiologi, sosialt arbeid, barnevern og ulike ledelsesprogrammer blant annet innen hotell- og reiseliv. Våre studier bygger på en kombinasjon av teoretisk og praktisk kunnskap, på tverrfaglighet og samarbeid med offentlig og privat virksomhet. Vi har også en sterk forskningsportefølje. Fakultetet består av Institutt for medie- og samfunnsfag, Institutt for sosialfag, Norsk hotellhøgskole og Senter for kjønnsstudier, i tillegg til Nettverk for velferdsforskning og Kognitiv lab. Vi har om lag 200 ansatte og 2300 studenter.

Fakultetsadministrasjonen har i dag 29 ansatte hvorav 19 er fordelt på tre instituttadministrasjoner. Fakultetsdirektør har direkte personalansvar for 3 kontorsjefer og 10 rådgivere/ saksbehandlere.

Les mer om fakultetet på våre nettsider.

Hovedoppgaver

 • sørge for at fakultetsadministrasjonen bidrar til at fakultetet oppnår gode resultater innenfor utdanning, forskning, formidling, innovasjon og samfunnskontakt
 • koordinere og følge opp overordnede strategier og planer ved fakultetet
 • bidra til god økonomisk styring av fakultetets samlede aktivitet
 • legge til rette for god informasjonsflyt og godt samarbeid mellom alle nivå og enheter på fakultetet
 • sørge for god service og kvalitetsmessig og effektiv støtte til ledere, ansatte og studenter ved fakultetet
 • arbeide for at fakultetet har tilgang til hensiktsmessige arealer og infrastruktur
 • forberede saker for fakultetsledelse og fakultetsstyret
 • bistå dekan ved ivaretakelse av det overordnede arbeidsgiveransvaret for ansatte ved fakultetet, herunder HMS-arbeid og samarbeid med tillitsvalgte

Kompetanse

Vi søker en utviklingsorientert fakultetsdirektør som har:

 • relevant høyere utdanning på mastergradsnivå. Særskilt relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • relevant ledererfaring, erfaring fra kunnskapsorganisasjon og erfaring innenfor utdanningsområdene til fakultetet er en fordel
 • god innsikt i og erfaring med økonomi- og virksomhetsstyring samt utøvelse av administrativ ledelse, herunder arbeid med strukturer, systemer og rutiner
 • gode kommunikasjonsevner, og behersker norsk eller et annet skandinavisk språk og engelsk godt muntlig og skriftlig

Det er en fordel om fakultetsdirektør har kjenskap til offentlig forvaltning og regelverk innen universitets- og høgskolesektoren.

I tillegg vektlegger vi personlig egnethet, og søker deg som:

 • har en motiverende, inspirerende og inkluderende lederstil preget av samarbeid, medvirkning og dialog
 • evner å legge til rette for mangfold, inkludering og et godt arbeidsmiljø
 • har vist prioriterings-, beslutnings-, og gjennomføringsevne

Vi tilbyr

 • en sentral lederstilling i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et inkluderende arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere
 • interessante og utviklende lederoppgaver, samt deltakelse på UiS lederutviklingsprogram og mulighet for mentorordning
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.100, kode 1060, kr 900 000 - 1 100 000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på våre nettsider

Mangfold

Mangfold er en ressurs i arbeids- og læringsmiljøet ved UiS. Vi legger til rette for deg med nedsatt funksjonsevne, og tar hensyn til dine behov og din situasjon i ulike livsfaser.

Synes du denne stillingen er interessant, oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du i en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Universitetet vil rekruttere flere kvinner i ledende stillinger og oppfordrer derfor kvinner til å søke. Det praktiseres kjønnskvotering i samsvar med Hovedavtalen i staten.

Her kan du lese mer om mangfoldsrekruttering og hvordan vi behandler søknader. 

Nærmere informasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Spørsmål om ansettelsesprosessen kan rettes til senior HR-rådgiver Helene Engelsgjerd Figved, tlf: 51831558, e-post: helene.e.figved@uis.no.

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem din kompetanse og motivasjon for stillingen.

Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til ved vurdering av søknaden, lastes opp som vedlegg. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.Søknaden blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25. Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS