LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Rådgjevar - Fakultet for biovitskap og akvakultur

Søknadsfrist: 19.05.2022

Nord universitet

Gjennom forsking, utdanning og samfunnsdeltaking, bidreg Nord universitet til å skape ei berekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremjer våre 11 500 studentar og 1 350 tilsette innovative løysningar og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsingsområde: blå og grøn vekst, berekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerheit og helse, velferd og oppvekst.


Fakultet for biovitskap og akvakultur (FBA) utdannar menneske som fremjar berekraftig og nytenkjande utvikling for å møte globale utfordringar innan matproduksjon, klima og miljø.


Fakultetet er ein internasjonal arena for utdanning, forsking og kunnskapsformidling, med tilsette og studentar frå 31 land. Fakultetet tilbyd doktorgrad (ph.d.) i akvatisk biovitskap.

Fakultet for biovitskap og akvakultur har 900 studentar og 165 tilsette i Bodø og Steinkjer. Fagmiljøet er organisert i faggruppene Akvakultur, Økologi, Genomikk Husdyr, produksjon og velferd og Alger og Mikrobiell Bioteknologi.

Les meir: www.nord.no/fba

Om stillinga

Ved Nord universitet, fakultet for biovitskap og akvakultur, studiestad Steinkjer, er det ledig ei fast 100% stilling som rådgjevar frå 01.08.2022. Stillinga sine arbeidsoppgåver er knytta til personal-, økonomi og driftsområdet.

Stillinga inneber saksarbeid innafor HR-området. I tillegg kjem administrativ oppfølgjing av eksternt finansierte forskningsprosjekt og driftsmessige oppgåver knytta til fakultetet sin aktivitet i Steinkjer.

Stillinga har kontorstad Steinkjer.

Arbeidsoppgåver

 • Saksarbeid innan HR-prosessar ved fakultetet
 • Vere administrativ kontakt for FBA Steinkjer, og mot fellesadministrative funksjonar
 • Oppfølgjing av prosjektverksemd ved studiestad Steinkjer, som budsjettarbeid og prosjektrapportering
 • Merkantile oppgåver innan økonomi og drift
 • Arbeidsoppgåvene kan endrast over tid

Kvalifikasjonskrav

 • For tilsetjing i stilling som rådgjevar krev vi relevant utdanning frå universitet eller høgskule, mastergrad eller tilsvarande. Lang og relevant praksis kan kompensera for delar av utdanningskravet
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode IT-kunnskapar

Andre ynskte kvalifikasjonar

 • Erfaring innan personalområdet/HR
 • Erfaring med forskningsprosjekt, forskningsfinansiering og offentleg økonomiforvaltning
 • Erfaring frå offentleg forvalting, samt kjennskap til universitets- og høgskulesektoren og fakultetet sine utdanningar vil bli vektlagd
 • Evne til å arbeide systematisk, strukturert og sjølvstendig
 • Serviceinnstilling, samarbeids- og kommunikasjonseigenskapar
 • Personlege eigenskapar

Vi tilbyd

Stillinga blir løna etter Statens regulativ, kode 1434 rådgjevar - Ltr. 59 - 65, NOK 534 400,- - 594 300,- i året. For særleg kvalifiserte søkjarar kan stilling som seniorrådgiver vurderast, kode 1364 seniorrådgiver - Ltr. 63 - 70, NOK 574 700,- 650 300- ,- i året. Løn ut frå ansiennitet og kvalifikasjonar.

Frå løna går lovfesta innskot til Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • Ein arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som blir tilsett, må rette seg etter dei lover, avtalar og instruksar som til ei kvar tid gjeld for stillinga. Det blir teke atterhald om endring i ansvars- og arbeidsområde som følgje av framtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Nord universitet oppfordrar difor kvalifiserte kandidatar med nedsett funksjonsevne, hol i CV-en, innvandrarbakgrunn og elles ulik livserfaring til å søkje. Universitetet praktiserar moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpassingsavtale for hovudavtalen i Staten.

Opplysingar om nedsett funksjonsevne eller hol i CV kan bli brukte til anonymiserte registreringsføremål.

Aktuelle kandidatar vil bli kalla inn til intervju.

Kontakt

Nærare opplysing om stillinga får ein ved å ta kontakt med:

Søknad

Søknad m/cv og kopi av vitnemål og attestar sendast elektronisk innan 19.05.2022.

All dokumentasjon som det skal takast omsyn til, skal lastast opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon skal sendast inn innan søknadsfristen.

Etter at søknadsfristen er gått ut blir det utarbeidd ei offentleg søkjarliste. Vi gjer merksam på at opplysingar om søkjaren kan offentleggjerast sjølv etter ønskje om å bli utelaten frå søkjarlista. Søkjarar som likevel bed om konfidensialitet, skal grunngje dette særskilt i søknaden. Søkjarane vil i så fall bli varsla på førehand om offentleggjering.

Referanse: 30071902

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS