LEDIG STILLING VED NMBU

Stipendiatstilling innen basalfag – veterinærmedisin

Søknadsfrist: 16.12.2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Fakultetet består av instituttene; Institutt for prekliniske fag og patologi, Institutt for parakliniske fag, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Dyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.

Et liv uten prionprotein – hva kan geita fortelle oss?

Om stillingen

Ved NMBU Veterinærhøgskolen, Faggruppe for biokjemi, Institutt for prekliniske fag og patologi, er det ledig en stipendiatstilling knyttet til studier av fenotyper hos geiter uten evne til å danne prionproteinet (PrP). Det er en 4-årig stipendiatstilling, hvorav 25 % av tiden skal brukes til å bidra til utvikling av kurs og undervisningsopplegg i laboratoriearbeid for forskerlinjestudenter ved Veterinærhøgskolen.

Forskningsoppgaven er koblet opp mot EU-prosjektet Rumigen (Ruminant breeding through genomic and epigenomic approaches), hvor hovedfokus er utvikling av nye avlsstrategier innen avl på drøvtyggere. Rumigen er et stort prosjekt med 18 partnere fra 9 europeiske land, som vil gi rik anledning for utenlandsopphold, nettverksbygging og kontakt med stipendiater utenfor NMBU.

Stipendiaten skal studere en unik linje av norsk melkegeit med en mutasjon i genet for PrP, som fører til total mangel på proteinet. PrP er normalt høyt uttrykt i sentralnervesystemet og spiller en avgjørende rolle i utviklingen av prionsykdommer. Proteinets normalfunksjoner er fortsatt under utforskning.

Målet med studiene er å avdekke molekylære, nevrologiske og/eller patofysiologiske egenskaper (fenotyper) ved mangel på PrP. Slike egenskaper kan være fra vekst og utvikling, melkemengde- og kvalitet til vevs- og celleforandringer i sentralt og perifert nervesystem.

ene av studiene vil brukes i Rumigen-prosjektet hvor fenotypene hos norske geiter med en naturlig mutasjon i PrP vil sammenlignes med fenotyper hos franske alpine geiter etter innføring av samme PrP mutasjon med bruk av markørassistert introgresjon (avl) eller ved genom-editering (transgene dyr).

Søkeren gjøres oppmerksom på at en søknad om stipendiatstilling ved NMBU er samtidig en søknad om opptak til et ph.d.-program ved universitetet. Den dokumentasjon som er nødvendig for å sikre at opptakskravene er ivaretatt må lastes opp som vedlegg.

Arbeidsoppgaver

 • Gjøre genetiske analyser av PrP-genet i aktuelle geiteflokker.
 • Sammenligne produksjonsegenskaper hos normale geiter med geiter som mangler eller har lave nivåer av PrP.
 • Utvikle og utføre studier av celler og vev med bruk av morfologiske (lys- og elektronmikroskopi) og molekylære (in situ hybridisering) metoder.
 • Skrive og publisere vitenskapelige artikler.
 • Presentere resultater ved internasjonale konferanser og prosjektmøter arrangert av Rumigen.
 • Undervisning av veterinærstudenter og annen veiledning (forskerlinjestudenter, kurs etc) i aktuelle fag og metoder.

Det forutsettes at den som tilsettes går inn i et godkjent opplegg for en ph.d.-grad og at arbeidet legges opp med sikte på å fullføre en doktorgrad i løpet av tilsettingsperioden.

Kompetanse

For å kunne tilsettes må kandidaten oppfylle kravene for opptakt til et av ph.d.-programmene ved NMBU. Det kreves mastergrad på minimum 120 studiepoeng (ECTS) som er bygd på en bachelorgrad på minimum 180 studiepoeng (ECTS), eller cand.med.vet.-grad, eller integrert mastergrad på minimum 300 studiepoeng (ECTS). Søkeren må ha en dokumentert sterk faglig bakgrunn fra tidligere studier, og kunne dokumentere gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier, se «Forskriften for graden ph.d. ved NMBU» og «fakultetenes utfyllende regler for de ulike ph.d.-programmene».

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Veterinærutdanning eller mastergrad i et relevant fagområde, som for eksempel celle- og/eller molekylærbiologi.
 • Gode språkkunnskaper i engelsk, både muntlig og skriftlig

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Erfaring med arbeid med dyr, særlig produksjonsdyr.
 • Erfaring fra laboratoriearbeid.
 • Erfaring/skolering i vitenskapelig skriving
 • Erfaring fra undervisning.
 • Gode språkkunnskaper i norsk eller et annet skandinavisk språk, både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper:

Det kreves:

 • Sterk motivasjon for forskning.
 • Gode samarbeidsegenskaper og evne til selvstendig arbeid.
 • Motivasjon for undervisning.

Personlige egenskaper vil bli vektlagt. Relevant erfaring er en fordel, men nyutdannede med interesse og motivasjon for forskning oppfordres også til å søke.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat, lønnsramme 20 (ltr. 54–62) (NOK 491 200 – 563 900). Stipendiater innplasseres normalt i lønnstrinn 54 (NOK 491 200)

Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler. Stipendiatstillingen er en åremålsstilling

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til deg som søker stipendiatstilling og generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” på denne siden. Søknader som ikke sendes elektronisk via Jobbnorge innen fristen, vil ikke bli vurdert.

Søknaden må inneholde opplysninger om din utdanning og tidligere praksis, samt din motivasjon for å gjennomføre et slikt ph.d.-prosjekt.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

I søknaden må kandidaten bekrefte at opplysninger og dokumentasjon (i form av vedlegg) som leveres via stillingssøknaden også kan benyttes av NMBU i en eventuell opptaksprosess.

Søknadsfrist: 16.12.21

Følgende dokumenter skal legges ved søknaden:

 • Søknadsbrev
 • Komplett CV
 • Relevante vitnemål/attester (dvs. diplom, karakterutskrift. Diploma supplement for både bachelor og master)
 • Dokumenterte kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig
 • Navn og kontaktinfo for to referanser
 • Eventuell dokumentasjon av faglige kunnskaper (for eksempel liste over vitenskapelige arbeider)
 • Bekreftelse på at opplysninger og dokumentasjon sendt via jobbnorge også kan benyttes av NMBU i en eventuell opptaksprosess

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS