LEDIG STILLING VED NMBU

Stipendiat innen verdsetting av fast eiendom

Søknadsfrist: 19.03.2023

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBUs fokus er en felles innsats for en bærekraftig framtid. Vårt universitet skal bidra til å sikre framtidens livsgrunnlag, gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon.

NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 500 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for landskap and samfunn

Fakultet for landskap og samfunn består av noen av Norges ledende fagmiljøer innen by- og regionplanlegging, landskapsarkitektur, landskapsingeniør, eiendomsfag, eiendomsutvikling, folkehelsevitenskap og internasjonale miljø- og utviklingsstudier. Fakultetet har 1300 studenter og 180 ansatte, fordelt på fem institutter og en fakultetsadministrasjon, og tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger som er etterspurte og framtidsrettede. Fakultet er tverrfaglig og arbeider med bærekraftig samfunnsutvikling nasjonalt og internasjonalt.

Tverrfaglig PhD med viktige eiendomsrettslige tema knyttet til verdsetting av fast eiendom!

Om stillingen

Ved NMBU, Fakultet for landskap og samfunn, Institutt for eiendom og juss er det ledig en stilling som stipendiat med tematisk arbeidsområde innen verdsetting av fast eiendom.

Instituttet ønsker med stipendiatstillingen å videreføre og styrke vår kompetanse innen verdsetting av fast eiendom i eiendomsfaglig perspektiv, for å understøtte vårt ansvarsområde innen blant annet grunnerverv, jordskifte, akkvisisjon ved eiendomsutvikling og verdsetting i ulike rettslige sammenhenger.

Søknaden skal inneholde en prosjektskisse med et forskningsprosjekt som tematisk plasserer seg innen dette ansvarsområdet.Prosjektskisser med verdsettingsteori knyttet til fast eiendom som teorigrunnlag vil bli foretrukket. Det er en fordel om prosjektskissen favner om ulike typer eiendom.

Det vil også være en fordel om prosjektskissen favner om mer enn én bestemt verdsettingssituasjon, for eksempel ikke bare om verdsetting av fast eiendom ved ekspropriasjon, forutsatt at prosjektet blir vurdert som klart gjennomførbart innen rammen for stipendiatperioden.

Eksempel på forskningstema er:

 • verdsetting i domstolene, for eksempel ved ekspropriasjon og ved jordskifte
 • verdsetting av eiendom i fagmiljøene (konsulenter, takstbransjen, internvurderinger mv.)
 • verdsetting av eiendom i administrativ sammenheng (eiendomsskatt, formuesverdi, dokumentavgift mv.)

Stillingen er en 3-årig åremålsstilling, med oppstart 1. september 2023.

Arbeidsoppgaver

Stipendiaten skal arbeide med problemstillinger innen verdsetting av fast eiendom.

Egenutviklet prosjektskisse vil være utgangspunkt for arbeidsoppgavene. Stillingen innebærer ikke undervisningsplikt. Stillingen vil være tilknyttet instituttets forskningsgruppe for plan, grunnerverv og ekspropriasjon.

En søknad om stipendiatstilling ved NMBU er samtidig en søknad om opptak til et ph.d.-program. Denne stillingen gir opptak til ph.d. programmet i Samfunnsutvikling og planlegging ved Fakultet for landskap og samfunn, med sikte på å fullføre en doktorgrad i løpet av tilsettingsperioden. Ph.d.-programmet består av obligatoriske og valgfrie kurs med muntlig og skriftlig eksamen og en forskningsdel. Forskningsdelen vil utgjøre hoveddelen av arbeidet. Den dokumentasjon som er nødvendig for å sikre at opptakskravene er ivaretatt må lastes opp som vedlegg.

Kompetanse

For å kunne tilsettes må kandidaten oppfylle kravene for opptakt til ph.d.-programmet i Samfunnsutvikling og planlegging ved Fakultet for landskap og samfunn, NMBU.

For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier, se «Forskriften for graden ph.d. ved NMBU» og «fakultetenes utfyllende regler for de ulike ph.d.-programmene.».

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Relevant utdanning tilsvarende en femårig masterutdanning med 120 studiepoeng på masternivå innen relevant fagområde, f.eks. eiendomsfag eller fra økonomisk-administrative fag som inkluderer verdsettelse.
 • Sterk faglig bakgrunn fra tidligere studium, (GPA B eller bedre)
 • Kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig i henhold til ph.d.-forskriften § 5-2 tredje ledd.
 • Å beherske norsk eller et annet skandinavisk språk tilstrekkelig til å kunne kommunisere flytende faglig både skriftlig og muntlig, tilsvarende til den europeiske standarden C1.

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Arbeidserfaring med verdsetting av eiendom.
 • Gode analytiske ferdigheter og åpenhet for tverrfaglig forskning.
 • Prosjektskissens kvalitet som utgangspunkt for videre utforming av doktorgradsprosjektet

Personlige egenskaper som vektlegges:

 • Interesse for forskning og motivasjon for å fullføre en doktorgrad.
 • Åpent sinn og lærevillighet.
 • Målorientert, analytisk og nøyaktig.
 • Arbeider selvstendig og strukturert.
 • Gode samarbeidsevner og evne til å bidra til utvikling av faget.
 • Tar aktivt del i utviklingen av et godt fagmiljø.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat, lønnsramme 20. Stipendiater innplasseres normalt i lønnstrinn 54 (NOK 501 200).

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler. Stipendiatstillingen er en åremålsstilling.

Ved generelle spørsmål knyttet til stillingen, kontakt

 • Førsteamanuensis og instituttleder Helén Elvestad, tlf: 40842142, e-post: [email protected]

Ved spørsmål knyttet til prosjektskissen, kontakt:

Ved spørsmål knyttet til Ph.d. programmet, kontakt:

Informasjon til deg som søker stipendiatstilling og generell informasjon til søkere

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” på denne siden. Søknader som ikke sendes elektronisk via Jobbnorge innen fristen, vil ikke bli vurdert.

Søknadsfrist: 19.03.2023

Søknaden må inneholde opplysninger om din utdanning og tidligere praksis, samt din motivasjon for å gjennomføre et slikt ph.d.-prosjekt.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

I søknaden må kandidaten bekrefte at opplysninger og dokumentasjon (i form av vedlegg) som leveres via stillingssøknaden også kan benyttes av NMBU i en eventuell opptaksprosess.

Følgende dokumenter skal legges ved søknaden:

 • Søknadsbrev
 • Et motivasjonsdokument (prosjektskisse), der du beskriver hvordan du ser for deg at arbeidet med prosjektet og doktorgradsutdanningen bør legges opp (inntil 5 A4-sider)
 • Komplett CV
 • Relevante vitnemål/attester (dvs. diplom, karakterutskrift. Diploma supplement for både bachelor og master)
 • Eventuell dokumentasjon av faglige kunnskaper (for eksempel liste over vitenskapelige arbeider)

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS