LEDIG STILLING VED NMBU

Stipendiat innen smådyrsykdommer (nefrologi)

Søknadsfrist: 19.05.2022

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 300 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Fakultetet består av instituttene; Institutt for prekliniske fag og patologi, Institutt for parakliniske fag, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Dyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.

Ønsker du å fordype deg innen nyresykdommer hos hund?

Om stillingen

Ved NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for sports- og familiemedisin (SportFaMed), Seksjon for smådyrsykdommer er det ledig stilling som stipendiat innen indremedisin (nefrologi/urologi). Dette er en åremålsstilling med varighet på 3 år.

Stipendiaten skal arbeide med prosjektet «Renal proximal tubular defects in Norwegian dogs» som fokuserer på lidelser som ervervet Fanconi syndrom (EFS) og primær cystinuri. Hovedmålet med prosjektet er å øke kunnskapen om årsaker og sykdomsmekanismer bak EFS og primær cystinuri hos hund og utarbeide metoder som forenkler diagnostikk og monitorering av hunder med disse lidelsene. Delprosjekter innen emnet er allerede gjennomført.

Stipendiaten vil få opplæring i metabolomikkanalyse og IR fotometri i tillegg til å være involvert i utredning og prøvetakning av hunder med denne typen lidelser.

Prosjektet innebærer internt samarbeid med Institutt for prekliniske fag og patologi (PrePat), Institutt for parakliniske fag (ParaFag) og Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM) ved NMBU. Eksterne samarbeidspartnere er Universitetet i Helsinki, Sveriges landbruksuniversitet og Anicura Jeløy Dyresykehus.

Stipendiatstillingen er finansiert av NMBU Veterinærhøgskolen.

Søkeren gjøres oppmerksom på at en søknad om stipendiatstilling ved NMBU er samtidig en søknad om opptak til et ph.d.-program ved universitetet.

Arbeidsoppgaver

Stipendiaten skal:

 • Planlegge og gjennomføre prøveinnsamling.
 • Sette seg inn i og delta i gjennomføring av metabolomikkanalyser.
 • Få opplæring i IR fotometri og gjennomføre IR fotometriske analyser.
 • Sette seg inn i og gjennomføre øvrige urinanalyser.
 • Utføre statistisk behandling av resultater.
 • Foreta muntlig og skriftlig tolkning og fremstilling av resultatene.
 • Gjennomføre obligatorisk opplæringsdel på minimum 30 ECTS-poeng i henhold til forskrift om ph.d.-graden ved NMBU. Utdanningen skal være i tråd med internasjonal standard, med gjennomføring av et vitenskapelig arbeid, trening i faglig formidling og innføring i forskningsetikk, vitenskapsteori og vitenskapsmetode.
 • Utarbeide minst tre internasjonale fagfellevurderte publikasjoner som tilfredsstiller krav til internasjonal publisering og som kan sammenfattes i en doktorgradsavhandling på internasjonalt nivå.

Det forutsettes at den som tilsettes går inn i et godkjent opplegg for en ph.d-grad og at arbeidet legges opp med sikte på å fullføre en doktorgrad i løpet av ansettelsesperioden.

Kompetanse

For å kunne tilsettes må kandidaten oppfylle kravene for opptak til et av ph.d.-programmene ved NMBU. Søkeren må ha en dokumentert sterk faglig bakgrunn fra tidligere studier. For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier, se «Forskriften for graden ph.d. ved NMBU» og «fakultetenes utfyllende regler for de ulike ph.d.-programmene».

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Veterinærmedisinsk profesjonsutdanning og norsk autorisasjon som veterinær.
 • Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig.

Det er ønskelig med:

 • Relevant klinikkerfaring med tanke på utredning av pasientgruppen og prøveinnsamling.
 • Forskningserfaring.
 • Relevant laboratorieerfaring.
 • Erfaring fra vitenskapelig publisering.

Personlige egenskaper

Du må ha:

 • Motivasjon for forskning og dette prosjektet i særdeleshet.
 • God evne til selvstendig, strukturert og effektivt arbeid.
 • God gjennomføringsevne.
 • Gode holdninger med tanke på forskningsetikk.
 • Positiv og løsningsorientert innstilling.

Personlig egnethet vil vektlegges.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat, lønnsramme 20 (ltr. 54-65). Stipendiater innplasseres normalt i lønnstrinn 54 (NOK 491.200,-). Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler. Stipendiatstillingen er en åremålsstilling.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til:

 • Hovedveileder førsteamanuensis Heidi Sjetne Lund, tlf: +47 67232410, (e-post: [email protected])

Informasjon til deg som søker stipendiatstilling og generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” på denne siden. Søknader som ikke sendes elektronisk via JobbNorge innen fristen, vil ikke bli vurdert.

Søknadsfrist: 19.05.2022

Søknaden må inneholde opplysninger om din utdanning og tidligere praksis, samt din motivasjon for å gjennomføre et slikt ph.d.-prosjekt.

I søknaden må kandidaten bekrefte at opplysninger og dokumentasjon (i form av vedlegg) som leveres via stillingssøknaden også kan benyttes av NMBU i en eventuell opptaksprosess.

Følgende dokumenter skal legges ved søknaden:

 • Søknadsbrev
 • Komplett CV
 • Relevante vitnemål/attester (dvs. diplom, karakterutskrift. Diploma supplement for både bachelor og master)
 • Dokumenterte kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig
 • Eventuell dokumentasjon av faglige kunnskaper (for eksempel liste over vitenskapelige arbeider)

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS