LEDIG STILLING VED NMBU

Stipendiat innen hestekirurgi med klinisk tjeneste

Søknadsfrist: 23.05.2022

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 300 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Fakultetet består av instituttene; Institutt for prekliniske fag og patologi, Institutt for parakliniske fag, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Dyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.

Om stillingen

Ved NMBU – Veterinærhøgskolen, Institutt for sports- og familiedyrmedisin er det ledig stilling som stipendiat innen hestekirurgi. Dette er en åremålsstilling med varighet på 4 år. 25 % av tiden vil bestå av klinisk tjeneste i kirurgi og utredninger av øvre luftveislidelser på hest.

Kollaps av øvre luftveier under anstrengelse er en av de vanligste årsaker til nedsatt prestasjon hos sportshester globalt. Evaluering av kollaps i svelget gjøres subjektivt fra videoopptak fra tredemølle eller «overground» undersøkelser. Pilot-studier utført ved NMBU har vist at det er mulig å måle inspiratorisk og ekspiratorisk lufttrykk i trakea og svelget i kliniske kasus under tredemølleundersøkelser. Dette betyr at man kan begynne å kategorisere ulike typer av øvre luftveiskollaps som inspiratorisk, ekspiratorisk eller begge deler. Man kan også begynne å gradere ulike alvorlighetsgrad av kollaps.

Dette prosjektet vil øke vår kunnskap om luftveienes fysiologi, og gi oss en objektiv måte til å vurdere behov for operasjon eller respons på eventuelle inngrep. Gruppen har nylig avsluttet en doktorgrad i samarbeid med Haukeland sykehus som hadde som mål å utvikle denne teknologien fra bruk på hester til bruk i human medisin.

Arbeidssted vil i hovedsak være Ås.

Søkeren gjøres oppmerksom på at en søknad om stipendiatstilling ved NMBU samtidig er en søknad om opptak til et ph.d.-program ved universitetet. Den dokumentasjon som er nødvendig for å sikre at opptakskravene er ivaretatt må lastes opp som vedlegg.

Arbeidsoppgaver

 • Lære hvordan måle luftveistrykk i hester.
 • Innsamling av lufttrykksmålingsdata fra normale travhester og travhester med diverse øvre luftveislidelser under tredemølleundersøkelser.
 • Resultater av undersøkelsene sammenfattes i vitenskapelig artikler for publisering i internasjonale tidsskrifter.
 • 25 % av tiden vil bestå av klinisk tjeneste i hestekirurgi.
 • Den som ansettes gis deltakelse i en klinisk vakt-turnus som godtgjøres etter en egen avtale.
 • Det er forventet at forskningsarbeidet vil bli presentert av stipendiaten ved nasjonale og internasjonale kongresser.

Det forutsettes at den som tilsettes går inn i et godkjent opplegg for en ph.d.-grad og at arbeidet legges opp med sikte på å fullføre en doktorgrad i løpet av tilsettingsperioden.

Kompetanse

For å kunne tilsettes må kandidaten oppfylle kravene for opptak til et av ph.d.-programmene ved NMBU. Det kreves cand.med.vet.-grad, med et læringsutbytte tilsvarende beskrivelsene i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverkets andre syklus. Søkeren må ha en dokumentert sterk faglig bakgrunn fra tidligere studier, og kunne dokumentere gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier, se «Forskriften for graden ph.d. ved NMBU» og «fakultetenes utfyllende regler for de ulike ph.d.-programmene».

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Veterinærmedisinsk utdanning som kvalifiserer til norsk autorisasjon.
 • Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig.
 • Klinisk erfaring i hestekirurgi, inkludert øvre luftveislidelser.

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Dokumentert formell erfaring i hestekirurgi (internship, residency)
 • Dokumenterte vitenskapelige publikasjoner og kongress-presentasjoner.

Personlige egenskaper:

Du må ha:

 • Erfaring med og interesse for vitenskapelig arbeid.
 • Høy motivasjon for forskning og klinisk arbeid.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Evne til å arbeide selvstendig, systematisk, og effektivt
 • Positiv og løsningsorientert innstilling.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat, lønnsramme 20 (ltr. 54-65). Stipendiater innplasseres normalt i lønnstrinn 54 (NOK 491.200,-). Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler. Stipendiatstillingen er en åremålsstilling.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til deg som søker stipendiatstilling og generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via lenken «Søk stillingen» på denne siden. Søknader som ikke sendes elektronisk via Jobb Norge innen fristen, vil ikke bli vurdert.

Søknadsfrist: 23.05.22.

Søknaden må inneholde opplysninger om din utdanning og tidligere praksis, samt din motivasjon for å gjennomføre et slikt ph.d.-prosjekt. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

I søknaden må kandidaten bekrefte at opplysninger og dokumentasjon (i form av vedlegg) som leveres via stillingssøknaden også kan benyttes av NMBU i en eventuell opptaksprosess.

Følgende dokumenter skal legges ved søknaden:

 • Søknadsbrev
 • Komplett CV
 • Relevante vitnemål/attester (dvs. diplom, karakterutskrift. Diploma supplement for både bachelor og master)
 • Dokumenterte kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig
 • Eventuell dokumentasjon av faglige kunnskaper (for eksempel liste over vitenskapelige arbeider)

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS