LEDIG STILLING VED NMBU

Stipendiat innen folkehelsevitenskap

Søknadsfrist: 02.04.2024

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU skal bidra til å sikre fremtidens livsgrunnlag gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Vi har landets mest fornøyde universitetsstudenter, som får forskningsbasert utdanning i et unikt studentmiljø. Våre kandidater får med seg høy kompetanse på tverrfaglig samarbeid og er populære i arbeidsmarkedet.

NMBU har internasjonalt ledende forskningsmiljøer innen flere fag. Sammen med våre partnere i samfunns- og næringslivet bidrar vi til å løse noen av de største samfunnsutfordringene i vår tid. Vi satser på innovasjon, formidling og entreprenørskap fordi vi mener disse utfordringene best løses med felles innsats.

Vi mener at et godt arbeidsmiljø preges av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Vi vil legge arbeidsplassen til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for landskap and samfunn

Fakultet for landskap og samfunn består av noen av Norges ledende fagmiljøer innen by- og regionplanlegging, landskapsarkitektur, landskapsingeniør, eiendomsfag, eiendomsutvikling, folkehelsevitenskap og internasjonale miljø- og utviklingsstudier. Fakultetet har 1300 studenter og 180 ansatte, fordelt på fem institutter og en fakultetsadministrasjon, og tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger som er etterspurte og framtidsrettede. Fakultet er tverrfaglig og arbeider med bærekraftig samfunnsutvikling nasjonalt og internasjonalt.

Er du interessert i folkehelse og sosial bærekraft blant eldre?

Om stillingen

Ved Institutt for folkehelsevitenskap, Fakultet for landskap og samfunn, NMBU, er det ledig stilling som stipendiat innen folkehelse. Dette er en åremålsstilling med varighet på 3 år.

Stipendiaten skal jobbe med det kvalitative forskningsprosjektet «Eldre i sentrum. Alderdom i ny leilighet og nytt nabolag – midt i sentrum». I flere kommuner pågår en omfattende leilighetsutbygging i sentrum. Erfaringer tilsier at eldre mennesker utgjør en stor andel av kjøperne til disse leilighetene. En høy andel eldre i sentrumsleiligheter er et relativt nytt fenomen som kan ha betydning for kommunale helse- og omsorgstjenester, revitalisering av sentrum og for opplevelsen av sentrum som et attraktivt nabolag. Eldre vil ha andre bruksmønstre og behov enn yngre – og i dette ph.d.-prosjektet settes det søkelys på hvordan eldre bruker nærmiljøet og erfarer sin livssituasjon i disse nye nabolagene.

Det er kjent at det ikke kun er alderstilpassede boliger de eldre kjøperne søker når de flytter til sentrumsområder, men også økt sosialt samvær, nærhet til familie og venner, nærhet til tjenester og tilbud og god fremkommelighet med bil. De ønsker en aktiv alderdom i et levende og trygt miljø. Vi trenger mer kvalitativ kunnskap om hvordan sosialt bærekraftige nabolag etableres i sentrumsområder med en stor andel eldre innbyggere og hvordan relasjonsbygging, deltakelse og tilhørighet fremmes i disse nabolagene. Metodisk tilnærming kan være observasjon, go-along intervju og nettverkskartegging.

Søkeren gjøres oppmerksom på at en søknad om stipendiatstilling ved NMBU er samtidig en søknad om opptak til et ph.d.-program ved universitetet. Den dokumentasjon som er nødvendig for å sikre at opptakskravene er ivaretatt må lastes opp som vedlegg.

Arbeidsoppgaver

 • Stipendiaten skal gjennomføre et doktorgradsprosjekt som innebærer å utarbeide en prosjektplan, samle inn og analysere data og skrive vitenskapelige artikler og ph.d.-avhandling. Stipendiaten skal jobbe sammen med et veilederteam.
 • Ph.d. programmet består av obligatoriske og valgfrie kurs med muntlig og skriftlig eksamen og et vitenskapelig arbeid

En søknad om stipendiatstilling ved NMBU er samtidig en søknad om opptak til et Ph.d.-program. Denne stillingen gir opptak til Ph.d. programmet i Samfunnsutvikling og planlegging ved Fakultet for landskap og samfunn, med sikte på å fullføre en doktorgrad i løpet av tilsettingsperioden. Ph.d.-programmet består av obligatoriske og valgfrie kurs med muntlig og skriftlig eksamen og en forskningsdel. Forskningsdelen vil utgjøre hoveddelen av arbeidet. Den dokumentasjon som er nødvendig for å sikre at opptakskravene er ivaretatt må lastes opp som vedlegg.

Kompetanse

For å kunne tilsettes må kandidaten oppfylle kravene for opptakt til Ph.d.-programmet i Samfunnsutvikling og planlegging ved Fakultet for landskap og samfunn, NMBU.

For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier, se «Forskriften for graden ph.d. ved NMBU og fakultetenes utfyllende regler for de ulike ph.d.-programmene».

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Relevant utdanning tilsvarende en femårig masterutdanning innen relevant fagområde f.eks. folkehelsevitenskap eller samfunnsfag som sosiologi eller sosialantropologi.
 • Sterk faglig bakgrunn fra tidligere studium, (GPA B eller bedre, masteroppgave B eller bedre)
 • Kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig i henhold til ph.d.-forskriften § 5-2 tredje ledd.
 • dokumentert erfaring med kvalitative forskningsmetoder.
 • gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • god kjennskap til folkehelsearbeid i Norge
 • god kjennskap til målgruppen for prosjektet
 • erfaring med intervju og observasjon som datainnsamlingsmetoder
 • erfaring med vitenskapelig publisering

Du må ha:

 • gode samarbeidsevner og evne til å arbeide i team.
 • gode kommunikasjonsevner.
 • god formidlingsevne.
 • høy gjennomføringsevne og stå-på-vilje.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat, (ltr. 54 - 65). Stipendiater innplasseres normalt i lønnstrinn 54 (NOK 532200). Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler. Stipendiatstillingen er en åremålsstilling.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til deg som søker stipendiatstilling og generell informasjon til søkere

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken «Søk stillingen» på denne siden. Søknader som ikke sendes elektronisk via Jobbnorge innen fristen, vil ikke bli vurdert.

Søknadsfrist: 02.04.24

Din CV må legges inn i JobbNorges CV-skjema og ikke bare legges med som vedlegg. Dette for å kunne innfri forskrift til forvaltningsloven §15.

Søknaden må inneholde opplysninger om din utdanning og tidligere praksis, samt din motivasjon for å gjennomføre et slikt ph.d.-prosjekt.

I søknaden må kandidaten bekrefte at opplysninger og dokumentasjon (i form av vedlegg) som leveres via stillingssøknaden også kan benyttes av NMBU i en eventuell opptaksprosess.

Det kreves dokumenterte kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig slik som beskrevet i NMBUs forskrift for graden PhD, § 5-2 (3)

Følgende dokumenter skal legges ved søknaden:

 • Søknadsbrev
 • Komplett CV
 • Relevante vitnemål/attester (dvs. diplom, karakterutskrift. Diploma supplement for både bachelor og master)
 • Kort forslag til prosjektskisse (på engelsk, max 1500 ord + referanser) med forslag til avgrensninger og metodevalg med utgangspunkt i beskrivelsen av prosjektet over – denne vil bli videre bearbeidet i samarbeid med veiledere etter ansettelse
 • Navn og kontaktinformasjon til to referanser
 • Eventuell liste over vitenskapelige arbeider
 • Dokumenterte kunnskaper i norsk, skriftlig og muntlig

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS