LEDIG STILLING VED NMBU

Stipendiat innen folkehelsevitenskap

Søknadsfrist: 15.11.2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne:

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for landskap and samfunn

Fakultet for landskap and samfunn består av noen av Norges ledende fagmiljøer innenfor folkehelsevitenskap, by- og regionplanlegging, eiendomsfag, internasjonale miljø- og utviklingsstudier og landskapsarkitektur. Fakultetet har 2 PhD programmer og kandidaten vil være tilknyttet til PhD programmet “Samfunnsutvikling og planlegging”.


Institutt for folkehelsevitenskap har som mål å styrke kunnskapen om miljø- og samfunnsforhold som fremmer folkehelse, forebygger sykdommer og reduserer sosiale helseforskjeller. Undervisning og forskning skal gi økt kunnskap om sosial – og miljømessig bærekraft og et grønt skifte. Arbeidet preges av tverrfaglig samarbeid der hunnskap om helse og livskvalitet forenes med kunnskap ved andre fagmiljøer ved NMBU og andre institusjoner.

Les mer om instituttet her.

Ønsker du å forske på utvikling av aktive møteplasser i kommuner på Østlandet?

Om stillingen

Ved Institutt for folkehelsevitenskap er det ledig stilling som stipendiat innen folkehelsevitenskap. Dette er en åremålsstilling med varighet på fire år. Stillingen er delt mellom 75 % forskning og 25 % undervisning ved instituttet.

PhD stillingen vil inngå i prosjektet: CO-CREATING PUBLIC HEALTH.

Målet med prosjektet er å frembringe forskningsbasert kunnskap om betydningen av kommunale folkehelsetiltak, ved å følge utviklingen og etablering av aktive møteplasser fra idé, utvikling, ferdigstillelse og bruk i sju kommuner på Østlandet. Du kan lese mer om prosjektet her: CO-CREATING PUBLIC HEALTH | NMBU

Arbeidsoppgaver

Stipendiaten skal arbeide tilknyttet til arbeidspakken «Process». Oppgaven vil være å følge prosessene som foregår i kommunene gjennom ulike faser som planlegging, behovsvurdering, medvirkning, samskaping og realisering, til bruk og vedlikehold. Dette skal hovedsakelig gjøres ved bruk av ulike kvalitative metoder som dokumentanalyser, intervjuer av kommunalt ansatte og kommunenes innbyggere og Concept Mapping.

Stipendiaten skal gjennomføre et doktorgradsprosjekt som innebærer å utarbeide en prosjektplan, samle inn og analysere data og skrive vitenskapelige artikler og PhD-avhandling. Stipendiaten skal jobbe sammen med et veilederteam.

Det forutsettes at den som tilsettes går inn i et godkjent opplegg for en ph.d-grad og at arbeidet legges opp med sikte på å fullføre en doktorgrad i løpet av tilsettingsperioden. Ph.d.-programmet består av obligatoriske og valgfrie kurs med muntlig og skriftlig eksamen.

I tillegg til forskerutdanningen, skal den som ansettes undervise og veilede på hel- og deltidsmaster i folkehelsevitenskap etter avtale med instituttleder. Denne delen av stillingen utgjør 25 % av stillingen, men andelen pr. år kan variere.

Kompetanse

For å kunne tilsettes må kandidaten oppfylle kravene for opptakt til ph.d.-utdanning ved NMBU. Kandidaten må ha en relevant utdanning tilsvarende en femårig Masterutdanning med 120 studiepoeng på masternivå. Søkeren bør ha en dokumentert faglig bakgrunn fra tidligere studier, og kunne dokumentere gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier, se «Forskriften for graden ph.d. ved NMBU» og «programbeskrivelsen» for det aktuelle ph.d. programmet.

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Mastergrad innen folkehelsevitenskap eller andre relevante samfunnsvitenskapelige fag
 • Dokumentert gode norsk kunnskapar (eller andre skandinaviske språk) og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • God kunnskap om bruk av kvalitativ metode

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Erfaring med bruk av kvalitative metoder
 • Kunnskap med relevans for norsk kommunal kontekst
 • Grunnleggende kjennskap til kvantitative metoder
 • Relevant undervisnings- og veiledererfaring

Du må:

 • Være engasjert og nysgjerrig
 • Kunne arbeide selvstendig, strukturert og analytisk
 • Evne til å arbeide i tverrfaglige grupper
 • Ha gode kommunikasjons – og samarbeidsferdigheter

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat, lønnsramme 20 (ltr. 36-62). Stipendiater innplasseres normalt i lønnstrinn 54 (NOK 491 200). Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler. Stipendiatstillingen er en åremålsstilling.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til deg som søker stipendiatstilling og generell informasjon til søkere

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” på denne siden. Søknader som ikke sendes elektronisk via Jobbnorge innen fristen, vil ikke bli vurdert.

Søknaden må inneholde opplysninger om din utdanning og tidligere praksis, samt din motivasjon for å gjennomføre et slikt ph.d.-prosjekt.

Søknadsfrist: 15.11.2021

Søkere vil bli evaluert på grunnlag av sine faglige kvalifikasjoner, tidligere forskning og relevant erfaring. Innstilte søkere vil bli innkalt til intervju som en del av evalueringen. Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Følgende dokumenter skal legges ved søknaden:

 • Prosjektskisse på inntil 1000 ord, i tillegg litteraturreferanser. Forslaget skal inneholde mulige problemstillinger, avgrensninger og en kort presentasjon av aktuelle metodevalg i prosjektet
 • Søknadsbrev med CV og relevante vitnemål/attester
 • Eventuell liste over vitenskapelige arbeider
 • Navn og kontaktinformasjon til to referanse

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer i ordinær post merket still.nr. 21/04737 til NMBU, Fakultet for Landskap og Samfunn, postboks 5003, NO-1432 Ås.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS