LEDIG STILLING VED NMBU

Stipendiat innen fiskehelse med fokus på epidemiologi, fysiologi og immunologi

Søknadsfrist: 18.04.2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert i Ås.For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold.


Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Fakultetet består av instituttene; Institutt for prekliniske fag og patologi, Institutt for parakliniske fag, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Dyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.


NMBU har i dag campus på Ås og i Oslo. Veterinærhøgskolen er i dag på campus Adamstuen i Oslo, men vil når det nye veterinærbygget er ferdigstilt bli samlokalisert med de andre fakultetene i Ås.

Vil du forske på fiskehelse og jobbe tverrfaglig?

Om stillingen

Ved NMBU Veterinærhøgskolen er det ledig stilling som stipendiat innen epidemiologi/fysiologi/immunologi. Stipendiaten skal arbeide på det tverrfaglige prosjektet «Light regimes in freshwater and effect on robustness».

Prosjektet har varighet på 3 år og er finansiert av strategiske midler fra NMBU. Akvakultur er et viktig fagområde innenfor norsk veterinærmedisin og skal være et område der NMBU Veterinærhøgskolen er internasjonalt ledende. Prosjektet er et samarbeid mellom tre ulike grupper ved Veterinærhøgskolen som jobber innen feltene endokrinologi (fysiologi), immunologi og epidemiologi med fokus på akvakultur. Oppstart for stillingen er satt til sommer 2021.

Man antar at fiskens robusthet styres av en kombinasjon av genetikk, miljøforhold, ernæring og produksjonsstrategi. Hypotesen er at manglende robusthet er påvirket av miljøfaktorer i settefiskanleggene, da spesielt pH, temperatur og fotoperiode, og man ser store endringer i de endokrine funksjonene.

Stipendiaten vil sammenligne hvordan ulike lysstyringsregimer påvirker fysiologiske endringer og stressrespons, samt immunitet. Til slutt skal stipendiaten måle hvordan ulike lysstyringsregimer påvirker produksjonsutfall i sjø i storskala feltforsøk. Stipendiaten vil være tilknyttet to pågående forskningsprosjekter med bred og komplementær kompetanse.

Arbeidsoppgaver

Gjennom prosjektet vil stipendiaten få bred og komplementær erfaring fra både laboratorie -og feltarbeid, samt epidemiologisk analyse av feltdata.

Kandidaten skal arbeide med følgende oppgaver:

 • Design og gjennomføring av epidemiologiske studier.
 • Innhenting av feltmateriale.
 • Bruk av multipleks analyseplattformer for måling av fiskens immunkompetanse på gen- og proteinnivå.
 • Bruk av analyseplattformer for identifisering av gener som er involvert i hjernens og hypofysens utvikling samt hormonregulering.
 • Analyse av lysstyringsgrupper opp mot produksjonsdata og sykdom.
 • Det må påregnes noe reisevirksomhet i stillingen.

Det forutsettes at den som tilsettes går inn i et godkjent opplegg for en ph.d.-grad og at arbeidet legges opp med sikte på å fullføre en doktorgrad i løpet av tilsettingsperioden.

Kompetanse

For å kunne tilsettes må kandidaten oppfylle kravene for opptak til ph.d.-utdanning ved NMBU. Kandidaten må ha en relevant utdanning tilsvarende en femårig Masterutdanning med 120 studiepoeng på masternivå. Søkeren må ha en dokumentert sterk faglig bakgrunn fra tidligere studier, og kunne dokumentere gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier, «Forskriften for graden ph.d. ved NMBU og programbeskrivelsen» for det aktuelle ph.d.-programmet.

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Veterinærmedisinsk utdanning som kvalifiserer til norsk autorisasjon. Kandidater som fullfører sin utdannelse i løpet av våren 2021 kan også søke.
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på engelsk.

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Interesse for akvakultur
 • Kjennskap til epidemiologi
 • Kjennskap til laboratorieanalyser, helst innen immunologi, fysiologi og/eller molekylærbiologi.
 • Interesse for tallbehandling, bioinformatikk og statistikk.
 • God muntlig formuleringsevne på et skandinavisk språk.
 • Personlige egenskaper:

Du må ha:

 • Forskerambisjoner og motivasjon.
 • Evne til å sette deg inn i nye problemstillinger og metoder.
 • Gode evner til å arbeide selvstendig.
 • Fleksibilitet med hensyn til arbeidstider.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat, lønnsramme 20. Stipendiater innplasseres normalt i lønnstrinn 54 (NOK 482.200, -)

Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler. Stipendiatstillingen er en åremålsstilling.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til deg som søker stipendiatstilling og generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” på denne siden. Søknader som ikke sendes elektronisk via Jobbnorge innen fristen, vil ikke bli vurdert.

Søknaden må inneholde opplysninger om din utdanning og tidligere praksis, samt din motivasjon for å gjennomføre et slikt ph.d.-prosjekt.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 18.04.2021

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer i ordinær post merket still.nr. 21/01497 til NMBU, Institutt for produksjonsdyrmedisin, postboks 5003, NO-1432 Ås.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Følgende dokumenter skal legges ved søknaden:

 • Skannet utgave av originale vitnemål, karakterutskrifter og Diploma Supplement (hvis det finnes), for all fullført utdanning på bachelor- og mastergradsnivå som skal legges til grunn for opptak. Det er to unntak: Utdanningsdokumenter som ligger i Vitnemålsportalen kan sendes direkte derfra til fakultetet. Du trenger ikke å legge ved/sende dokumentasjon for utdanning som er avlagt ved NMBU.
 • CV og ev. liste over vitenskapelige arbeider
 • Offisiell beskrivelse av karaktersystemet fra utenlandsk institusjon hvor utdanning er avlagt (hvis aktuelt).
 • Dokumentasjon på engelskkunnskaper (jf. NMBUs ph.d.-forskrift § 5-2).

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS