LEDIG STILLING VED NMBU

Stipendiat innen ernæring, mikrobiologi og tarmhelse

Søknadsfrist: 30.06.2023

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBUs fokus er en felles innsats for en bærekraftig framtid. Vårt universitet skal bidra til å sikre framtidens livsgrunnlag, gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon.

NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 500 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no


Om Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap


Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM) har omtrent 160 ansatte, fordelt mellom forskergrupper og fakultetsadministrasjonen. Fakultetet har for tiden 10 administrativt ansatte. KBM har omtrent 50 doktorgradsstudenter og ca. 500 bachelor- og masterstudenter. Fakultetet har aktive forskningsgrupper innen kjemi og biokjemi, mikrobiologi og mikrobiell genteknologi, bioinformatikk og analysemetodikk, næringsmiddelteknologi og -kvalitet. Fakultetet har en svært vital forskingskultur, noe våre utdanningsprogrammer også gjenspeiler.


Les mer om KBM her.

Er du også interessert i å finne ut hvordan tilsetningsstoffer i maten kan påvirke helse?

Om stillingen

Ved Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM), faggruppe Ernæring og biomedisin ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) er det ledig stilling som stipendiat innen ernæring, mikrobiologi og tarmhelse finansiert av Stiftelsen for Landbrukets Næringsmiddelforskning (SLNF). Det er mulighet for forlengelse med inntil ett år. Fokus for denne stillingen er å undersøke hvordan vanlige tilsetningsstoffer i mat kan påvirke bakteriesammensetning i tykktarm og videre ha betydning for tarmhelse. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom NMBU, Universitet i Oslo (UiO) og store norske næringsmiddelindustriaktører.

Bakgrunnen for prosjektet er at en stor andel av maten vi spiser inneholder tilsetningsstoffer med den hensikt å forbedre egenskaper i matproduktet som konsistens og tekstur. Imidlertid antyder forskning at noen av disse stoffene kan påvirke bakteriesammensetning i tykktarm og derved øke risiko for sykdom slik som tarmbetennelse og tarmkreft. Stoffer som har fått mye oppmerksomhet er blant annet karragenan og karboksymetylcellulose. I dette prosjektet ønsker vi å få mer kunnskap om ovennevnte stoffer og andre tilvarende konsistensmidler med fokus på tarmbakterier og tarmhelse. Videre ønsker vi å estimere hvor mye konsistensmidler nordmenn eksponeres ved å bruke kostberegningsverktøy utarbeidet ved UiO.

For å kunne svare på spørsmålene vil stipendiaten både jobbe med å kartlegge/modellere inntak av konsistensmidler hos mennesker, utføre in vitro bakterieforsøk for å se på endringer av sammensetning av tarmbakterier og til slutt utføre forsøk i mus for å avdekke effekter på bakteriesammensetning og tarmhelse.

Den som ansettes vil inngå i et stimulerende og tverrfaglig team med forskere og masterstudenter med glødende interesse for problemstillingen.

Søkeren gjøres oppmerksom på at en søknad om stipendiatstilling ved NMBU er samtidig en søknad om opptak til et ph.d.-program ved universitetet. Den dokumentasjon som er nødvendig for å sikre at opptakskravene er ivaretatt må lastes opp som vedlegg.

Arbeidsoppgaver

Stipendiaten ventes å ha fokus på følgende oppgaver:

 • Kartlegge innholdet av konsistensmidler i et utvalg av matprodukter som skal inngå i beregninger/modellering av inntak
 • Dyrking av bakterier i fermentorer for å studere effekter av konsistensmidler in vitro
 • Planlegging og gjennomføring av dyreforsøk som igjen innebefatter design, innredning og avl/drift av mus i oppstallingsenheten.
 • In vivo undersøkelser av dyr (håndtering, intervensjoner, ikke-invasive avbildninger og målinger).
 • Cellulære, serologiske, molekylærbiologiske og histologiske analyser av vevsmateriale.
 • Analyser av bakteriesammetning i tarm og fra bakteriekulturer med egnede metoder (f.eks, 16S rRNA gensekvensering)
 • Undervisning og veiledning av masterstudenter

Det forutsettes at den som tilsettes går inn i et godkjent opplegg for en ph.d-grad ved NMBU og at arbeidet legges opp med sikte på å fullføre en doktorgrad i løpet av tilsettingsperioden.

Kompetanse

For å kunne tilsettes må kandidaten oppfylle kravene for opptak til et av ph.d.-programmene ved NMBU. Det kreves relevant femårig mastergrad, eller cand.med./vet.-grad, med et læringsutbytte tilsvarende beskrivelsene i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverkets andre syklus. Søkeren må ha en dokumentert sterk faglig bakgrunn fra tidligere studier, og kunne dokumentere gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier, se «Forskriften for graden ph.d. ved NMBU» og «fakultetenes utfyllende regler for de ulike ph.d.-programmene».

Faglige kvalifikasjonskrav

Krav til søker (må ha):

 • Utdanning på masternivå innen molekylærbiologi, ernæring/biomedisin/medisin, veterinærmedisin, biokjemi eller annet relevant emne.
 • Oppfylle kravene til opptak i hht. ph.d.-forskriften.
 • Dokumenterte gode resultater fra utdanningen.
 • I søknadsbrevet skal det tydeliggjøres en motivasjon for hvorfor man søker på stillingen
 • Norsk eller annet skandinavisk språk må beherskes meget godt

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Erfaring med laboratorieanalyser innen immunologi, molekylærbiologi, biokjemi, mikrobiologi eller annet relevant område
 • Erfaring fra arbeid med forsøksdyr, men ikke noe krav da nødvendig opplæring blir gitt
 • Erfaring eller interesse for ernæring
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • Erfaring med undervisning og/eller veiledning
 • Glede i å formidle kunnskap til andre

Du må:

 • Ha interesse og motivasjon for forskning
 • Ha evne til å sette seg inn i nye problemstillinger og metoder.
 • Ha gode muntlige og skriftlige engelskkunnskaper
 • Ha gode evner til å arbeide selvstendig og ta ansvar for eget prosjekt.
 • Ha gode samarbeidsevner på tvers av faggrupper og institusjoner.
 • Ha gode evner til å prioritere, forstå, anvende, reflektere og teoretisere kunnskap.

Aktuelle kandidater som innkalles til intervju skal gi en kort presentasjon av sin mastergrad.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat, (ltr. 54-65). Stipendiater innplasseres normalt i lønnstrinn 54 (NOK 532.200,-)

Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler. Stipendiatstillingen er en åremålsstilling

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til deg som søker stipendiatstilling og Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” på denne siden. Søknader som ikke sendes elektronisk via Jobbnorge innen fristen, vil ikke bli vurdert

Søknadsfrist: 30.06.2023.

Søknaden må inneholde opplysninger om din utdanning og tidligere praksis, samt din motivasjon for å gjennomføre et slikt ph.d.-prosjekt.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

I søknaden må kandidaten bekrefte at opplysninger og dokumentasjon (i form av vedlegg) som leveres via stillingssøknaden også kan benyttes av NMBU i en eventuell opptaksprosess.

Følgende dokumenter skal legges ved søknaden:

 • Søknadsbrev
 • Komplett CV
 • Relevante vitnemål/attester (dvs. diplom, karakterutskrift. Diploma supplement for både bachelor og master)
 • Dokumenterte kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig
 • Eventuell dokumentasjon av faglige kunnskaper (for eksempel liste over vitenskapelige arbeider)
 • Det kreves dokumenterte kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig slik som beskrevet i NMBUs forskrift for graden PhD, § 5-2 (3)

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS