LEDIG STILLING VED NMBU

Stipendiat innen ernæring, immunologi og kreft

Søknadsfrist: 21.05.2024

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU skal bidra til å sikre fremtidens livsgrunnlag gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Vi har landets mest fornøyde universitetsstudenter, som får forskningsbasert utdanning i et unikt studentmiljø. Våre kandidater får med seg høy kompetanse på tverrfaglig samarbeid og er populære i arbeidsmarkedet.

NMBU har internasjonalt ledende forskningsmiljøer innen flere fag. Sammen med våre partnere i samfunns- og næringslivet bidrar vi til å løse noen av de største samfunnsutfordringene i vår tid. Vi satser på innovasjon, formidling og entreprenørskap fordi vi mener disse utfordringene best løses med felles innsats.

Vi mener at et godt arbeidsmiljø preges av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Vi vil legge arbeidsplassen til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.

Fakultetet består av instituttene; Institutt for prekliniske fag og patologi, Institutt for parakliniske fag, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Dyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.

Vil du bidra til økt forståelse av sammenhengen mellom mat og utviklingen av tarmkreft?

Om stillingen

Ved NMBU Veterinærhøyskolen, Seksjon for eksperimentell biomedisin, er det ledig stilling som stipendiat innen ernæring, immunologi og kreft. Dette er en åremålsstilling med varighet på 3 år. Ønskelig oppstart er 01.08.24.

Bearbeidet kjøtt er klassifisert som kreftfremkallende for mennesker, men assosiasjonene som ligger til grunn for denne klassifiseringen er basert på epidemiologiske studier i populasjoner som har et vestlig kosthold preget av høyt inntak av energirike og bearbeidede matvarer. Årsakssammenhengene og de viktigste kreftfremkallende driverne bak en mulig sammenheng mellom kjøtt og kreft er fortsatt ikke dokumentert. De siste årene har et økende antall plantebaserte kjøttalternativer blitt stadig vanligere på markedet. Disse kjøttalternativene gjennomgår tilsvarende eller mer bearbeiding enn tradisjonelle bearbeidede kjøttprodukter. De langsiktige helseeffektene av disse produktene har ennå ikke blitt evaluert, da disse produktene kun har vært tilgjengelige på markedet i en begrenset periode. For å frembringe ny kunnskap om sammenhengen mellom kosthold og tarmkreft, skal stipendiaten studere tarmkreftutvikling, immunologiske markører og tarmbakteriesammensetning i en sensitiv musemodell.

Stipendiaten vil inngå i et stimulerende team med forskere, stipendiater og masterstudenter ved Veterinærhøyskolen og Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM), og øvrige i prosjektgruppen.

Stipendiatprosjektet er en del av NFR/FFLJA prosjektet Processed foods and colorectal cancer: Effect of Protein source, Processing, and dietary Patterns (CRC-3p). Prosjektet er et samarbeid mellom NMBU, Nofima, Veterinærinstituttet, UiO (klinisk ernæring) og industripartnere (Animalia, Nortura, Grilstad og KLF).

Søkeren gjøres oppmerksom på at en søknad om stipendiatstilling ved NMBU er samtidig en søknad om opptak til et ph.d.-program ved universitetet. Den dokumentasjon som er nødvendig for å sikre at opptakskravene er ivaretatt må lastes opp som vedlegg.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegging og gjennomføring av dyreforsøk som igjen innebefatter design, innredning, avl/drift og innsamling av prøvemateriale fra mus.
 • In vivo-undersøkelser av dyr (håndtering, intervensjoner og målinger).
 • Immunologiske, molekylærbiologiske og histologiske analyser av vevsmateriale fra mus.
 • Tallbehandling av datasett fra ulike analyser knyttet til forsøkene (statistikk, enkel programmering, tolking av mikrobiota-data fra f.eks 16S rRNA gensekvensering)

Det forutsettes at den som tilsettes går inn i et godkjent opplegg for en ph.d-grad og at arbeidet legges opp med sikte på å fullføre en doktorgrad i løpet av tilsettingsperioden.

Kompetanse

For å kunne tilsettes må kandidaten oppfylle kravene for opptak til ph.d.-programmet i veterinærvitenskap ved NMBU. For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier, se «Forskriften for graden ph.d. ved NMBU og fakultetenes utfyllende regler for de ulike ph.d.-programmene».

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Veterinærmedisinsk utdannelse eller relevant femårig mastergrad innen bioteknologi, ernæring, medisin, biokjemi eller annet relevant emne. Kandidater som fullfører sin utdannelse i løpet av våren 2024 kan også søke, men kan ikke tiltre stilling før studiet er bestått.
 • Dokumentert sterk faglig bakgrunn fra tidligere studier.
 • Dokumentert gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig.

Ønskelige erfaringer og kunnskaper:

 • Erfaring med laboratorieanalyser innen immunologi, molekylærbiologi, biokjemi eller annet relevant emne.
 • Erfaring med tallbehandling og statistikk.
 • Erfaring fra arbeid med forsøksdyr, men ikke noe krav da nødvendig opplæring og kurs blir gitt.
 • Gode kunnskaper i norsk, eventuelt et annet skandinavisk språk, både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper:

 • Ha interesse og motivasjon for forskning.
 • Glede i å formidle kunnskap til andre.
 • Evne til å sette seg inn i nye problemstillinger og metoder.
 • Ha gode samarbeidsevner og i tillegg kunne arbeide selvstendig og ta ansvar for eget prosjekt.
 • Ha gode evner til å prioritere, anvende, reflektere og teoretisere kunnskap.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat, (ltr. 54-60). Stipendiater innplasseres normalt i lønnstrinn 54 (NOK 532.200).

Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler. Stipendiatstillingen er en åremålsstilling.

NMBU er underlagt regelverket for eksportkontroll og regelverket gjelder ved behandling av søknader til stillingen.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til deg som søker stipendiatstilling og generell informasjon til søkere.

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” på denne siden. Søknader som ikke sendes elektronisk via Jobbnorge innen fristen, vil ikke bli vurdert.

Søknadsfrist: 21.05.2024.

Din CV må legges inn i JobbNorges CV-skjema og ikke bare legges med som vedlegg. Dette for å kunne innfri forskrift til forvaltningsloven §15.

Søknaden må inneholde opplysninger om din utdanning og tidligere praksis, samt din motivasjon for å gjennomføre et slikt ph.d.-prosjekt.

I søknaden må kandidaten bekrefte at opplysninger og dokumentasjon (i form av vedlegg) som leveres via stillingssøknaden også kan benyttes av NMBU i en eventuell opptaksprosess.

Følgende dokumenter skal legges ved søknaden:

 • Søknadsbrev
 • Komplett CV
 • Relevante vitnemål/attester (dvs. diplom, karakterutskrift. Diploma supplement for både bachelor og master)
 • Dokumenterte kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig
 • Eventuell dokumentasjon av faglige kunnskaper (for eksempel liste over vitenskapelige arbeider)
 • Det kreves dokumenterte kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig slik som beskrevet i NMBUs forskrift for graden PhD, § 5-2 (3)

Søknader som mangler dokumentasjon som beskrevet i listen over kan bli ekskludert fra den videre prosessen.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS