LEDIG STILLING VED NMBU

Stipendiat innen bakteriologi

Søknadsfrist: 01.06.2022

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 300 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Fakultetet består av instituttene; Institutt for prekliniske fag og patologi, Institutt for parakliniske fag, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Dyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.

Har du lyst til å forstå hvordan bakterier forårsaker luftveisinfeksjoner hos storfe?

Om stillingen

Ved NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for parakliniske fag er det ledig stilling som stipendiat innen veterinær bakteriologi med varighet på 3 år. Kandidater som er kvalifisert vil få tilbud om pliktarbeid innen bakteriologisk rutinediagnostikk og undervisning og det kan da tilkomme en forlengelse på tre til seks måneder. Estimert oppstart er 1. september 2022.

Stipendiaten skal jobbe med prosjektet «Pathways – patogenesestudier ved luftveisinfeksjoner hos storfe», som er finansiert av NMBU. Prosjektet er et samarbeid mellom Faggruppe for bakteriologi og mykologi, Faggruppe for virologi og Institutt for produksjonsdyrmedisin. «Pathways» er knyttet til et større prosjekt som er finansiert av Norges Forskningsråd, «Norwegian Airways - improved sustainability and welfare in the cattle industry through reduction of respiratory disease and use of antimicrobials», der samarbeidspartnere er Veterinærinstituttet, NMBU, Animalia, TINE og GENO.

Stipendiaten vil ha tilhørighet ved Faggruppe for bakteriologi og mykologi, og samtidig inkluderes i den større forskningsgruppen på bakterielle luftveislidelser i «Norwegian Airways».

Hovedmålet i «Pathways» er å øke forståelsen av hvordan Pasteurella multocida gir luftveissykdom hos kalv for derved å bidra til bedre helse og økt produksjon hos storfe. Stipendiaten får tilgang til et eksisterende stammebibliotek av P. multocida isolert fra norske storfe, og skal ved hjelp av celleinfeksjonsforsøk, gentranskripsjonsstudier og bioinformatikk studere bakteriens virulensegenskaper. Det skal også gjøres studier av saminfeksjoner for å se hvordan andre mikroorganismer i luftveiene påvirker P. multocidas patogenitet.

Det er ønskelig at stipendiaten gjennomfører et utenlandsopphold hos relevant fagmiljø i løpet av stipendiatperioden.

Søkeren gjøres oppmerksom på at en søknad om stipendiatstilling ved NMBU også er en søknad om opptak til et ph.d.-program ved universitetet. Dokumentasjon som er nødvendig for å sikre at opptakskravene er ivaretatt må derfor lastes opp som vedlegg.

Arbeidsoppgaver

Stipendiaten skal planlegge og utføre laboratorieforsøk, analysere resultater og presentere disse muntlig og skriftlig.

 • Analysere og velge ut P. multocida-isolater fra stammebibliotek basert på bioinformatiske analyser av helgenomsekvenser
 • Etablere en infeksjonsmodell bestående av primære bovine luftveisepitelceller dyrket på filter med et luft-væske-grensesnitt (ALI-kultur)
 • Planlegge, utføre og analysere infeksjonsstudier med P. multocida alene og i kombinasjon med andre luftveismikrober i ALI-kultur
 • Studere genekspresjon hos P. multocida i løpet av infeksjonsforsøkene ved hjelp av RNA-sekvensering og bioinformatiske analyser
 • Gjennomføre obligatorisk opplæringsdel på minimum 30 ECTS-poeng i henhold til forskrift om ph.d.-graden ved NMBU

Det forutsettes at stipendiaten går inn i et godkjent opplegg for en ph.d-grad og at arbeidet legges opp med sikte på å fullføre en doktorgrad i løpet av tilsettingsperioden.

Kompetanse

For å kunne tilsettes må kandidaten oppfylle kravene for opptak på et av ph.d.-programmene ved NMBU. Det kreves cand.med.vet.-grad eller relevant femårig mastergrad, med et læringsutbytte tilsvarende det som er beskrevet i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverkets andre syklus. Cand.med.vet.-grad vil være en fordel. Søkeren må kunne dokumentere en sterk faglig bakgrunn fra tidligere studier og gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier, se «Forskriften for graden ph.d. ved NMBU» og «fakultetenes utfyllende regler for de ulike ph.d.-programmene.».

Faglige kvalifikasjonskrav:

Det kreves:

 • Veterinærmedisinsk profesjonsutdanning eller annen relevant femårig mastergrad. Kandidater som avslutter utdannelsen våren 2022 kan også søke.
 • God kompetanse i norsk- og engelsk, både skriftlig og muntlig samt gode skriveferdigheter.

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Veterinærmedisinsk profesjonsutdanning.
 • Erfaring med cellekulturarbeid.
 • Erfaring med bioinformatikk og programmering.
 • Erfaring med bakteriologi og annen relevant laboratorieerfaring.
 • Forskningserfaring.

Personlige egenskaper:

Du må ha:

 • Gode samarbeidsevner.
 • Gode gjennomføringsevner og være løsningsorientert.
 • Evne til å arbeide selvstendig, strukturert og effektivt.
 • Evne til å prioritere, forstå, anvende, reflektere og teoretisere kunnskap.
 • Forskerambisjoner og være motivert.
 • Positiv innstilling og gode holdninger innen forskningsetikk.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat, lønnsramme 20 (ltr. 54-62). Stipendiater innplasseres normalt i lønnstrinn 54 (NOK 491.200,-)

Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler. Stipendiatstillingen er en åremålsstilling.

Nærmere opplysninger ved:

 • Førsteamanuensis Ane Mohn Bjelland (prosjektleder og hovedveileder), tlf: +47 67232257, e-post: [email protected]

Informasjon til deg som søker stipendiatstilling og generell informasjon til søkere.

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” på denne siden. Søknader som ikke sendes elektronisk via Jobbnorge innen fristen, vil ikke bli vurdert.

Søknadsfrist: 01.06.2022.

Søknaden må inneholde opplysninger om din utdanning og tidligere praksis, samt din motivasjon for å gjennomføre et slikt ph.d.-prosjekt.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

I søknaden må kandidaten bekrefte at opplysninger og dokumentasjon (i form av vedlegg) som leveres via stillingssøknaden også kan benyttes av NMBU i en eventuell opptaksprosess.

Følgende dokumenter skal legges ved søknaden:

 • Søknadsbrev
 • Komplett CV
 • Relevante vitnemål/attester (dvs. diplom, karakterutskrift. Diploma supplement for både bachelor og master)
 • Dokumenterte kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig
 • Eventuell dokumentasjon av faglige kunnskaper (for eksempel liste over vitenskapelige arbeider)
 • Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS