LEDIG STILLING VED NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING (NINA)

Feltmedarbeidere for NiN-kartlegging og botaniske ruteanalyser

Søknadsfrist: 04.02.2022

Norsk institutt for naturforskning

Norsk institutt for naturforskning (NINA) er et uavhengig forskningsinstitutt organisert som en stiftelse. Vi er det største forskningsinstituttet innen anvendt økologi i Norge med over 290 ansatte. Hovedkontoret ligger i Trondheim, og vi har forskningsavdelinger i Oslo, Bergen, Lillehammer og Tromsø. Instituttet har oppdrag for et bredt spekter av oppdragsgivere innen offentlig forvaltning og næringsliv, og forskningsprosjekter som er finansiert av norske og internasjonale forskningsråd.

NINA vil ha behov for botaniske feltarbeidere i perioden 15. juni – 15. september 2022. Oppstart og lengde på tilsettingsperioden vil være avhengig av når de som tilsettes kan være i felt, men det forventes at søkere er tilgjengelige minimum i fire uker. Det kan være aktuelt å jobbe i hele Midt- og Sør-Norge, da lokalitetene for feltarbeid ligger spredt. Det er mulig å arbeide innenfor en region, men noe reise på påregnes. Faktisk arbeidssted og antall stillinger bestemmes når vi har oversikt over feltsesongen. Kompetansekrav:For tilsetting i stillingene kreves påbegynt bachelor eller helst mastergrad, og minimum ett års felterfaring med NiN-kartlegging og botaniske registreringer.

I tillegg kreves følgende:

• teoretisk og praktisk kunnskap om NiN og NiN-kartleggingsmetodikk.

• god vegetasjonsøkologisk kompetanse

• god artskunnskap innen karplanter, gjerne også innen moser og lav.

• kunne gjennomføre ruteanalyser av vegetasjon.

• kjennskap til rødlistede naturtyper og rødlistede- og fremmede arter.

• erfaring fra friluftsliv og feltarbeid, vant til å ferdes i naturen

Aktuelle arbeidsoppgaver:

Feltarbeid primært i forbindelse med prosjektet «Arealrepresentativ naturovervåking (ANO)» og eventuelt andre prosjekter knyttet til NiN og botanikk/planteøkologi.

Arbeidet vil omfatte botaniske ruteanalyser og kartlegging av naturtyper etter NiN. I tillegg kan det bli aktuelt med etterarbeid inne i forbindelse med feltarbeid.

Vi tilbyr:

• konkurransedyktig lønn og godtgjørelser

• yrkesskadeforsikring i hht loven

• reiseforsikring på reiser for NINA

• en spennende og lærerik sommer i variert norsk natur!

Søknad sendes på e-post til [email protected], og må inneholde CV med informasjon om utdanning, relevant arbeidserfaring og eventuell publikasjonsliste.

Spørsmål om stillingen rettes til:

Søknadsfrist er 4. februar 2022

Powered by Labrador CMS