LEDIG STILLING VED NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI (NIBIO)

Rådgiver / seniorrådgiver - utmarksbeite

Søknadsfrist: 12.02.2023

Norsk institutt for bioøkonomi

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) ble opprettet 1. juli 2015 og er et av Norges største forskningsinstitutt. NIBIO arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig. NIBIO har hovedkontor i Ås i Viken, har ca 700 ansatte, og er til stede i alle landsdeler. NIBIO eies av Landbruks- og matdepartementet.


Kart og statistikkdivisjonen har delt inn sin faglige virksomhet i sju fagavdelinger, med 106 kompetente medarbeidere. Divisjonen skal bidra til utvikling av bioøkonomien gjennom å gi dokumenterbart beslutningsgrunnlag til forvaltning, næringsliv og politisk ledelse. Divisjonens kjernekompetanse er innenfor økonomisk statistikk og analyse, ressurskartlegging og geomatikk. Divisjonen driver effektiv datafangst, standardisert og dokumenterbar dataforvaltning, etterrettelige dataanalyser, samt bred formidling.


Den utlyste tillingen ligger i Avdeling arealundersøkelser. Avdelingen har ansvar for å samle inn og videreformidle data om ressurser i utmark og landbrukets genressurser.

Ønsker du å jobbe med bærekraftig utmarksbruk og trives med feltarbeid? Her er muligheten for deg!

Hovedoppgavene i stillingen er utredninger og rådgiving innen beitebruk og beiteressurser i utmark.

NIBIO har det nasjonale ansvaret for kartlegging av beiteressurser i utmark både på lokalt regionalt og nasjonalt nivå. NIBIO formilder kunnskap og gir råd til beitenæringen og forvaltningen om skjøtsel og bærekraftig utnyttelse av utmarksressursene, arealforvaltning, samt utformer kunnskapsgrunnlag for politikkutforming innen beitenæring og matproduksjon. Feltarbeid med vegetasjonskartlegging er sentralt i dette arbeidet. Den som ansettes må kunne jobbe lange perioder i felt.

Arbeidssted er Ås eller Tromsø.

Stillingens hovedoppgaver

 • Utredninger og rådgiving innen beitebruk og beiteressurser i utmark
 • Delta på feltarbeid i vegetasjonskartlegging 7-9 uker i perioden juni-september
 • Rapportere prosjekter gjennom analyser av innsamlet data, rapportskriving, kartproduksjon, rådgiving og foredrag
 • Brukerkontakt og formidling av kunnskap til næring og forvaltning innenfor fagområdet utmarksbeite
 • Delta på andre prosjekter i NIBIO eller eksterne prosjekter relatert til utmarksbruk

Kvalifikasjonskrav

 • Mastergrad innen naturforvaltning eller annet relevant fagområde som f.eks. husdyrfag, biologi, økologi eller naturgeografi. Bachelorgrad innen fagfeltet kombinert med relevant erfaring vil også bli vurdert
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk

Det er en fordel om du har

 • Erfaring med prosjektledelse
 • Erfaring fra feltarbeid
 • Kompetanse innen landbruk, spesielt beitenæring
 • Kompetanse innen vegetasjonstyper eller botanikk
 • Erfaring i bruk av geografiske informasjonssystem (GIS) og/eller databaser

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikative egenskaper
 • Mål- og resultatorientert og opptatt av å levere
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til selvstendig arbeid
 • Bidra til et godt og positivt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Mulighet til å jobbe med et viktig samfunnsoppdrag med vekt på bærekraftig matproduksjon og naturbruk
 • Utfordrende, spennende og varierte oppgaver med hele landet som arbeidsområde
 • En fleksibel hverdag med mulighet til å påvirke egne arbeidsoppgaver
 • Et sterkt fagmiljø med gode kolleger
 • En raus personalpolitikk med velferdsordninger og fokus på de ansattes ulike livsfaser

Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som rådgiver kode 1434 eller seniorrådgiver kode 1364, lønnstrinn 54-71 (kr 501.200 - 677.000 pr. år).Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.

Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.

Trenger du mer informasjon?

Kontakt:

Hvordan søke på stillingen

Søknad med CV fylles ut elektronisk og sendes via lenke på denne siden, "Søk stillingen".

Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju, eller legges ved elektronisk.

Andre opplysninger

Vi legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Som statlig virksomhet har vi mulighet til å gi en positiv særbehandling for søkere som har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Positiv særbehandling innebærer blant annet at du lettere vil komme til intervju.Les mer om dette her.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. En søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS