LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Utgravningsleder med GIS-ansvar

Søknadsfrist: 01.05.2024

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT. Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden.

Vårt samfunnsoppdrag er å gi forskningsbasert utdanning av høy kvalitet og utføre kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning i hele spennet fra det grunnleggende til det anvendte på høyt internasjonalt nivå. Vi skal formidle kunnskap om fagområdene våre og bidra til innovasjon. Samfunnsoppdraget forener UiT på tvers av ulike studier, forskningsfelt og store geografiske avstander. Det fordrer godt samarbeid med nærings- og samfunnsliv og internasjonale partnere. Vi skal styrke en kunnskapsbasert og bærekraftig utvikling, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Akademisk frihet, vitenskapelige og forskningsetiske prinsipper ligger til grunn for hele UiT sin virksomhet. Medvirkning, medbestemmelse, åpenhet og gode prosesser skal gi det beslutningsgrunnlaget vi trenger for å gjøre kloke og framsynte prioriteringer. Våre studenter og ansatte skal ha mulighet til å utvikle sine evner og potensial. Tuftet på vitenskapelig integritet skal vi være modige, engasjerte og rause - tett på fag, folk og samtidsutviklingen.

Vi skal ha god og målrettet ressursutnyttelse og omstillingsevne for å møte framtidas forventninger og muligheter. Vi vil styrke kvalitet i og gjennomslagskraft for våre fagområder og kjerneoppgaver gjennom tre strategiske innsatsområder.

Norges arktiske universitetsmuseum / Faggruppe for forvaltningsarkeologi

Om stillingen

Universitetsmuseets hovedoppgaver er forskning, utvikling og bevaring av vitenskapelige samlinger, forvaltning og formidling. Museet er tverrfaglig, med både kultur- og naturhistoriske samlinger. Til museet ligger også ansvar for kulturminneforvaltning etter kulturminneloven med forskrifter. 

Universitetsmuseet har ansvar for å utføre arkeologiske undersøkelser i automatisk fredete kulturminner i Nord-Norge, for å ta vare på dokumentasjon og gjenstander på vegne av fellesskapet, og for å forske og formidle med utgangspunkt i materialet. Universitetsmuseet er også sjøfartsmuseum, med lovpålagt forvaltningsansvar for kulturminner under vann.

Stillingen er tilknyttet faggruppe for forvaltningsarkeologi (FAFA), som har ansvar for saksbehandling og rådgivning i forvaltning av arkeologiske kulturminner på land og i vann, arkeologiske undersøkelser av kulturminner, dokumentasjon og bevaring av bergkunst, metodeutvikling, og FoU-oppgaver. 

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Arbeidsoppgaver

Utgravningsleder utfører arbeid under ledelse av prosjektleder eller prosjektansvarlig ved Universitetsmuseet. Utgravningsleder skal ivareta løpende faglig og administrativ arbeidsledelse ved feltarbeid. Arbeidsoppgavene omfatter for- og etterarbeid knyttet til utgravningsarbeidet, herunder planlegging i forkant av feltarbeid, bearbeiding og katalogisering av innsamlet materiale, og utarbeidelse av rapport.

Stillingen har selvstendig ansvar for digital dokumentasjon i felt og bearbeiding av innsamlet data, herunder administrator-oppgaver i Intrasis, innmåling ved hjelp av totalstasjon og GPS, fotogrammetrisk dokumentasjon, og utarbeidelse av kart, illustrasjoner og tabeller.

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad eller tilsvarende innen nordisk arkeologi
 • Bred arkeologisk felterfaring, og erfaring med ledelse av arkeologiske prosjekter
 • Erfaring med GIS og digital dokumentasjon, inkludert bruk av totalstasjon og GPS, Intrasis, fotogrammetri og drone 
 • Behersker norsk eller annet skandinavisk språk flytende
 • Førerkort

Det vil legges vekt på

 • Erfaring med programvarene ArcGIS Pro, Metashape, og Adobe CC (spesielt Illustrator og Photoshop)
 • Faglig bredde og innsikt i arkeologi i nordområdene
 • Oppdatert kompetanse innen arkeologisk dokumentasjon og utgravningsmetodikk

Vi søker en kollega som

 • Har interesse for arkeologisk feltmetodikk
 • Ønske om å bidra til utvikling av feltvirksomheten ved Universitetsmuseet
 • Evner å legge til rette for godt arbeidsmiljø
 • Har gode samarbeidsevner og trives med å jobbe i team
 • Er strukturert og evner å levere etter gitte rammer og frister

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som utgravningsleder lønnes etter statens regulativ kode 1514 ledende forskningstekniker. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP. Les mer om ansattgodene dine på: spk.no.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS