LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Prosjektmedarbeider - Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Søknadsfrist: 14.04.2023

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen.


Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning. Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Om stillingen

UIT Norges arktiske universitet har i samarbeid med Blått kompetansesenter nord (BKSN) fått midler til et nytt prosjekt «Sjømatløftet i Nord». Prosjektet skal etablere en sterkere og bedre samhandling mellom høyere utdanning, forskning, videregående skole og næringsliv.

Prosjektmedarbeiderstillingen er på 40 % i 2 år.

Prosjektmedarbeider skal sammen med prosjektleder legge til rette for økt samhandling med universitetet og næringslivet, noe som vil være med å legge til rette for å øke kompetansen til befolkningen, øke FoU-aktiviteten i distriktene og få til bedre samhandling mellom universitet, næringsliv, videregående skoler, virkemiddelapparat og leverandører tilknyttet næringen.

Prosjektet er per i dag finansiert i 2 år, men det er selvsagt et mål å sikre videre finansiering.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Arbeidsoppgaver

Prosjektmedarbeider skal samarbeide med prosjektleder som er ansatt ved Blått kompetansesenter nord (BKSN).

I prosjektet vil din rolle være koblet opp mot kartlegging av hva som skjer ved UiT knyttet til utdanning, samarbeid og forskning knytta til sjømat. Sammen med prosjektleder vil du ha ansvar for at prosjektet når sine mål og bidra på arrangement som ligger i milepælsplanen.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

 • Prosjektleder ved UiT Ingrid Hovda Lien, Telefon: 480 06 311, E-post: ingrid.hovda.lien@uit.no

Kvalifikasjoner

 • Fortrinnsvis høyere utdanning
 • God kjennskap til akademia og sjømatnæring vil vektlegges
 • God formidlingsevne på norsk, muntlig og skriftlig
 • Erfaring med prosjektarbeid vil vektlegges

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi søker kandidater som blant annet:

 • har gode samarbeidsevner.
 • er selvstendig og løsningsorientert.
 • evner til god kommunikasjon og samhandling med kollegaer og studenter.
 • evner og ønsker å bidra til et godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som prosjektmedarbeider lønnes etter statens regulativ kode 1434 rådgiver. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP: Du kan ha rett til økonomisk støtte hvis du blir syk eller ufør, familien din kan ha rett til økonomisk støtte når du dør, du blir forsikret mot yrkesskade eller yrkessykdom, og du får gode betingelser på boliglån. Les mer om ansattgodene dine på: spk.no.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Midlertidig engasjerte eller vikarer som har vært sammenhengende ansatt ved UiT i over tre år, skal ansees som fast ansatt, jf. statsansatteloven § 9 (3).

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS