LOVISENBERG DIAKONALE HØGSKOLE HAR EN LEDIG SPENNENDE STILLING!

Professor og dosent i sykepleie

Søknadsfrist: 05.09.2021

Lovisenberg diakonale høgskole

Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) er Norges første og ledende sykepleierutdanning. Høyskolen er en virksomhet innenfor den ideelle stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg og er etablert som eget aksjeselskap. LDH tilbyr utdanning som fører frem til bachelor i sykepleie og har utdanningstilbud for helsepersonell på master- og videreutdanningsnivå.


Vi har ca. 1000 studenter og 130 ansatte og holder til i tradisjonsrike omgivelser ved St. Hanshaugen i Oslo. Her er vi lokalisert sammen med blant annet Lovisenberg Diakonale Sykehus, Lovisenberg Omsorg og Cathinka Guldberg-senteret Lovisenberg. Besøk gjerne våre nettsider ldh.no for nærmere informasjon.

Om stillingene

Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) utvikler sykepleiefaglig kunnskap gjennom utdanningsprogram for en varig styrking av den akademiske og kliniske kompetansen som befolkningen og samfunnet trenger. Høyskolen er landets eneste spesialiserte institusjon for sykepleiefaget, og planarbeid og budsjettprosesser gjenspeiler denne konsentrasjonen. Nærhet til helsetjenesten, interesse for praksisstudier som læringsmetode, og øvrig tverrprofesjonelt samarbeid, skaper en balanse mellom LDHs samfunnsoppdrag og høyskolens faglige konsentrasjon. Høyskolen vektlegger to strategiske utviklingsområder: omstilling for bærekraftige helsetjenester, og god helse for alle i storbyen.

LDH har vært blant pionerene innen masterstudier i avansert klinisk sykepleie i Norge. Høyskolens bachelorprogram i sykepleie er velrenommert og har høy inntakskvalitet. Vi bygger nå kompetanse og kapasitet for utdanning på doktorgradsnivå, finansierer et antall stipendiater, og etablerer som del av vår fagdidaktiske satsning et førstelektorprogram fra 2021. LDH har et aktivt samarbeid med sine kliniske partnere om idéutvikling og tilgang til deres forskningsfelt. Innsats for holdbar, praksisnær forskning og høy kvalitet i utdanningstilbudene er forankret i gjeldende strategisk plan for LDH.

Det er veldokumentert at behovet for sammenhengende og helhetlige helsetjenester er viktig for pasienter, pårørende og helsepersonell. Sammenheng og helhet er en utfordring for samfunnet og sykepleiefaget, og for LDH er kontinuitet et samlende kjernebegrep for å møte disse utfordringene på flere plan. Kunnskap og praksis som inkluderer kontinuitet vil kjennetegne pasientnær klinisk forskning, helsetjenesteforskning og pedagogisk forskning for sykepleiefaget ved LDH. I utdanningsprogrammene søker vi å skape kontinuitet innen og mellom utdanningsnivåene, fra bachelor i sykepleie og gjennom LDHs mastergradsprogrammer. Kontinuitet kan også forstås institusjonelt: det er en rød tråd mellom 1800-tallets internasjonale diakonissebevegelse og LDHs oppmerksomhet på marginaliserte grupper og sosiale ulikheter i helse i dag.

Vi søker deg som er professor/dosent i sykepleie til å ta en aktiv rolle i LDHs satsning som spesialisert institusjon for forskning og utdanning i sykepleiefaget. Du vil delta fra hovedstilling i et teamarbeid for faglig lederskap og videre utvikling av LDH.

Du har

 • publisert og publiserer regelmessig i vitenskapelige tidsskrifter
 • en vesentlig del av din vitenskapelige karriere innen klinisk sykepleie, fagdidaktikk og/eller sykepleievitenskap
 • vitenskapelig kompetanse til å designe og gjennomføre holdbar forskning på internasjonalt nivå
 • evne til å generere pasient-, medborger- eller profesjonsrelevante forskningsprosjekt
 • lykkes med å konkurrere om ekstern finansiering til forsknings- og utviklingsarbeider
 • nasjonale og internasjonale nettverk som er relevante for arbeidet ved LDH
 • interesse for hele kunnskapstriangelet og for å bidra til samfunnsoppdraget i grensesnittet mellom helsetjenestene og UH-sektor
 • samarbeidsevner som støtter LDHs prinsipper for en kvalitetskultur: deling og deltakelse

Arbeidsoppgaver

LDH vil legge til rette f

Felles oppgaver for de vitenskapelige toppstillingene er å:

 • Være en drivkraft for forskning som understøtter LDHs utdanningsprogram
 • Utvikle, planlegge og gjennomføre undervisning og veiledning
 • Bidra til videre utvikling av LDHs institusjonelle forskningsgrupper og den programmatiske forskningsplattformen Continuity for Quality of Care and Health
 • Samarbeide med linjeledere og professorer/dosenter for å utvikle LDHs kapasitet og kompetanse til å bære et program på ph.d.-nivå: Programmet vil ta opp i seg LDHs programmatiske satsning på kontinuitet og legge et nytt nivå til masteremnene innen avansert klinisk sykepleie, fagdidaktikk og sykepleievitenskap.
 • Være en ressurs og støtte for kolleger ved LDH i forskning, utviklingsarbeid og utdanning
 • Undervise og veilede studenter, stipendiater og kandidater på førstelektorprogram, delta i eksamensarbeid, kommisjonsarbeid og nødvendig administrativt arbeid.

Professorrollen vil vektlegge å:

 • Initiere, lede og gjennomføre forskning av høy kvalitet som inkluderer holdbare forskningsdesign og brukermedvirkning
 • Være mentor for førsteamanuenser i karriereutvikling
 • Bygge nettverk og samarbeide internt og eksternt for å utvikle et kreativt og sterkt forskningsmiljø av relevans for utdanningsprogrammene ved LDH, ut fra gjeldende strategi
 • Publisere regelmessig og strategisk i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter
 • Samarbeide med LDHs ledelse for å videreutvikle høyskolens tjenester for forskningsstøtte, og øke den faglige konkurransekraften for ekstern finansiering av forskning innen LDHs strategiske innsatsområder

Dosentrollen vil vektlegge å:

 • Initiere, lede og gjennomføre programspesifikke og/eller systemrettede, forskningsbaserte satsninger for høy internasjonal kvalitet i LDHs pedagogiske og fagdidaktiske virksomhet
 • Være mentor for førstelektorer i karriereutvikling
 • Bygge nettverk og samarbeide internt og eksternt for å utvikle et kreativt og sterkt pedagogisk forskningsmiljø av relevans for utdanningsprogrammene ved LDH, ut fra gjeldende strategi
 • Publisere regelmessig og strategisk i et mangfold av kanaler, inkludert vitenskapelige tidsskrifter
 • Samarbeide med LDHs ledelse for å videreutvikle høyskolens tjenester for læringsstøtte, og øke den faglige konkurransekraften for ekstern finansiering av utdanningskvalitet og internasjonalisering innen LDHs strategiske innsatsområder

Kvalifikasjonskrav

For ansettelse i stilling som professor eller dosent i sykepleie kreves dokumentert kompetanse i samsvar med Forskrift om ansettelse og opprykk med utfyllende bestemmelser om utdanningsfaglig kompetanse, og lokal retningslinje som utfyller denne.

I tillegg kreves

 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk (ev. skandinavisk språk) og engelsk, svarende til forventningene for en vitenskapelig toppstilling
 • Gyldig autorisasjon som sykepleier

Dersom det på grunn av manglende søkertilfang, eller av andre grunner ikke lar seg gjøre å ansette kvalifisert professor/dosent, vil det kunne bli aktuelt å ansette førsteamanuensis/førstelektor i et kvalifiseringsløp.

Avhengig av søkertilfang, eventuelle opprykk og tematiske eller metodiske kvalifikasjoner kan det være aktuelt å tilsette flere professorer/dosenter i hovedstilling ved denne utlysningen.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Resultater og erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid. Vitenskapelige publikasjoner.
 • Resultater og erfaring fra undervisning, programutvikling og veiledning på universitets-/høgskolenivå. God kunnskap i bruk av IKT i undervisningssammenheng.
 • Ledelses- og administrativ erfaring innen forskning og utdanning
 • Aktiv deltakelse i nasjonale-/internasjonale faglige nettverk og erfaring fra gjennomføring av prosjektsamarbeid med ekstern finansiering
 • Formidlingsevne og samfunnsengasjement, evne til å tydeliggjøre verdien av akademisk skolering og forskning for samfunnet
 • Evne til å arbeide systematisk, strategisk og målrettet for å bygge solide fagmiljø og nettverk.
 • God evne til å kommunisere, skape engasjement og oppnå resultater i samarbeid med studenter, kolleger, ledere og andre samarbeidspartnere
 • Relevant praksis fra helsetjenesten
 • Personlig egnethet og egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

For søkere til professorstilling vil det være spesielt meritterende med:

 • Erfaring med å søke forskningsmidler
 • Kompetanse og erfaring med kvalitative og kvantitative design og metode, ønskelig med kompetanse innen mixed methods
 • Bred erfaring som veileder på ph.d., master- og bachelornivå, ønskelig med formell kompetanse for veiledning av ph.d.-studenter
 • Ledelses- og administrativ erfaring innen forskning

For søkere til dosentstilling vil det være spesielt meritterende med:

 • Erfaring fra akkrediteringsvirksomhet på master og ph.d.-nivå
 • Erfaring fra programutvikling med fleksible læringsdesign og/eller utvikling og gjennomføring av kompetansehevende tiltak innen UH-pedagogikk
 • Erfaring fra å søke konkurranseutsatte midler
 • Bred erfaring som veileder på det pedagogiske karriereløpet, samt vurdering av kandidater til førstelektor- og dosentopprykk
 • Ledelses- og administrativ erfaring innen utdanning

Vi tilbyr

 • En tradisjonsrik og velrenommert organisasjon i utvikling og vekst, med gode relasjoner til helsetjenestens utdannings- og forskningsvirksomhet
 • Enestående mulighet til å ta aktivt del i strategisk videreutvikling av en spesialisert UH-institusjon for sykepleiefaget
 • Godt kollegialt og faglig miljø
 • Konkurransedyktig lønn
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse, eller etter avtale for nordiske statsborgere
 • Moderne lokaler og gode IKT-løsninger

Søknaden

Søknad med vedlegg sendes via linken «Søk stillingen» og må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig versjoner av et utvalg på inntil 10 av søkerens mest relevante publikasjoner, sammen med en liste over disse. Søkere til professorat må vedlegge doktorgradsavhandling som ett av arbeidene. Søkerne bes prioritere de 5 viktigste arbeidene og kommentere prioriteringen.
 • En sammenstilt informasjon om søkers utdanningsfaglige kompetanse og praktisk-pedagogiske virksomhet, med begrunnelse for hvordan man har utøvd sine undervisningsoppgaver og hvilke resultat man har oppnådd.
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden. Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité etter en administrativ screening. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og eventuell prøveforelesning.

Øvrige opplysninger

Stillingene er plassert i stillingskode 1013 professor eller 1532 dosent, og lyses ut som hovedstilling (>= 50%). Angi i søknaden dersom det er ønskelig med en lavere stillingsandel enn 100%.

Søknadsfristen er 05.09.2021.

LDH ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Kontaktperson for stillingene er rektor Lars Mathisen, tlf 47415871 / [email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS