LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Universitetslektor i sosiologi

Søknadsfrist: 16.06.2024

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.

Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no.

USN Handelshøyskolen tilbyr bachelor- og masterutdanninger innen en rekke fagområder, samt en ph.d.-utdanning i Marketing Management. I tillegg til flere årsstudier og mange videreutdanningsstudier. USN Handelshøyskolen tilbyr økonomi- og lederutdanninger på deltid på campus og nett. Vi har alt fra enkeltemner på bachelornivå til årsstudium i ledelse eller full mastergrad som man kan ta ved siden av jobb.

USN Handelshøyskolen har ledig fast stilling som Universitetslektor i sosiologi

Om stillingen

Ved USN Handelshøyskolen er det fra 05.08.2024 ledig fast 100 % stilling som universitetslektor i sosiologi.

Stillingen er knyttet til Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. campus Vestfold, Horten kommune.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Stillingen vil ha faglig tilknytning til bachelor i sosiologi og master i samfunnsanalyse.

 • Arbeidsoppgavene vil primært bestå av undervisning og veiledning av studentene.
 • Det vil være mulighet for inntil 25 % forskningstid i stillingen.
 • Undervisning på alle nivåer ved undervisningsløp knyttet til eget institutt, og ved andre institutt, kan bli aktuelt
 • Den som ansettes må kunne gi veiledning og undervisning via digitale medier
 • Det er forventning om tilstedeværelse på campus.

Fakultetet har en rekke tverrfaglige forskergrupper, og den som ansettes vil kunne knyttes til en av de etablerte forskergruppene.

Kvalifikasjoner

Vi ser fortrinnsvis etter en person som er bredt skolert innenfor sosiologiske grunnperspektiver, og som kan undervise både i teori og metode.

 • Søker må ha utdanning på minst masternivå innen sosiologi eller tilsvarende fagområde eller tilsvarende utenlandsk utdanning eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.
 • Søkeren bør fortrinnsvis ha kompetanse innenfor temaområder som økonomisk sosiologi, organisasjonssosiologi, arbeidslivssosiologi og/eller velferdsstat.
 • Kompetanse innen kvantitativ metode er særlig ønsket
 • Det er ønskelig at søkeren kan vise til veiledningserfaring og erfaring med undervisning i sosiologi.
 • Dokumentasjon av forsknings- og publiseringsaktivitet, og/eller tilknytning til forskernettverk innen relevante fagmiljøer vil telle positivt.
 • Formidlingsevne, samarbeidsevne og selvstendighet vil bli vektlagt, og det anmodes om å vedlegge dokumentasjon av undervisningserfaring.
 • Undervisningsspråket er norsk så den som søker må kunne undervise på et av de skandinaviske språkene (norsk, svensk eller dansk). Skriftlig og muntlig formidlingsevne og språklige ferdigheter vil bli vektlagt
 • Det er et krav at våre undervisere må kunne dokumentere ferdigheter i universitet- og høgskolepedagogikk, fagdidaktikk og digital kompetanse jf Forskrift om ansettelse og opprykk i forsker- og undervisningsstillinger.
 • Søkere som ikke har slike utdanningsfaglige kvalifikasjoner, kan ansettes med plikt til å kvalifisere seg innen to (2) år. Kurs i universitets- og høgskolepedagogikk vil bli tilbudt. Les her om hvordan utdanningsfaglig kompetanse skal dokumenters i søknaden.

For ansettelse som universitetslektor kreves utdanning på minst masternivå innen sosiologi eller tilsvarende fagområde, eller tilsvarende utenlandsk utdanning eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.

I tillegg vil det telle positivt med relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis.

Ved vurdering av søkere vil det bli lagt vekt på

 • Undervisningserfaring og -kompetanse innen sosiologi
 • Vitenskapelige og pedagogiske kvalifikasjoner.
 • Faglig kompetanse og vitenskapelig produksjon innen sosiologi
 • Faglig formidling og publisering i fagfellevurderte tidsskrifter.
 • Erfaring fra forskningsprosjekter og forskningsformidling.
 • Erfaring fra internasjonale forskeropphold.
 • Annen relevant kompetanse.
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende fagmiljø med stimulerende arbeidsoppgaver.
 • Individuell kompetanseutviklingsplan og gode vilkår for kompetanse- og karriereutvikling for alle ansatte.
 • Inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Universitetslektor (kode 1009) NOK 548 600 – 692 400 per år.

Lønnsplassering etter ansiennitet og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. På bakgrunn av søknad og vedlagt dokumentasjon vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For opplysninger om stillingen:

 • Instituttleder Camilla Nereid, tlf. +47 35026292/+47 92036940

For opplysninger om søknadsprosessen:

 • Personalrådgiver Kari Ann Sommerset kari.a.sommerset@usn.no

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • Attesterte kopier av vitnemål fra høgskole/universitet og attester. Søkere med høyere utdanning tatt utenfor EU må legge ved godkjenning av høyere utdanning fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
 • Vitenskapelige publikasjoner og liste over disse
 • Søkere som har fullført eget kurs i universitet- og høgskolepedagogikk tilsvarende minimum 200 timer skal legge frem dokumentasjon i form av kurs- eller eksamensbevis, i tillegg til studieplan eller beskrivelse av kurset med oversikt over emner/tema.
 • Grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring og evaluering og utvikling av undervisning og veiledning skal dokumenteres i form av en systematisk og samlet fremstilling.
 • Øvrige søkere skal i beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser, veileder og utdanningsleder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ved USN benyttes pedagogisk mappe, og du kan lese mer om hva denne skal omfatte her.
 • For søkere som ikke har et av de skandinaviske språkene som morsmål, må både muntlige og skriftlige språkferdigheter dokumenteres
 • Kontaktinformasjon til tre referanser.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden innen søknadsfristens utløp!

Her kan du lese mer om rekrutteringsprosessen til vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Universitetet i Sørøst-Norge er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen, og har rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R). Universitetet er også medlem i nettverket EURAXESS, som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS