LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Universitetslektor (20 % bistilling) i medisin (kvinnesjukdomar og fødselshjelp)

Søknadsfrist: 07.03.2021

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det medisinske fakultet består av fem institutt og sju senter. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

UiB - Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Universitetslektor (20 % bistilling) i medisin (kvinnesjukdomar og fødselshjelp)

Ved Det medisinske fakultet, Klinisk institutt 2, er det ledig ei åremålsstilling som universitetslektor (20 % bistilling) i medisin (kvinnesjukdomar og fødselshjelp) i tre (3) år frå tilsetjing. Bistillinga er knytt til fast hovudstilling (minimum 50 %) som overlege i klinisk arbeid ved Kvinneklinikken, Stavanger universitetssjukehus. Arbeidsstad er ved Stavanger universitetssjukehus.

Arbeidsoppgåver:

Den som vert tilsett skal undervise og rettleie studentar, og også ta på seg administrative oppgåver etter rettleiande tidsmessige rammer. Undervisningsplikta i stillinga er først og fremst knytt til Kvinneklinikken, Stavanger universitetssjukehus, men personen som vert tilsett pliktar å undervise i høve til dei studieprogramma fakultetet/instituttet til ei kvar tid har. Det vert forventa høge ambisjonar og god kvalitet med omsyn til undervisning, og også aktiv deltaking i instituttet og fakultetet sitt strategiarbeid og faglege aktivitetar.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • søkjar må ha norsk cand.med. - grad eller tilsvarande kompetanse og vere godkjend spesialist i kvinnesjukdomar og fødselshjelp
 • det vil verte vektlagt at kandidaten har klinisk arbeidsområde innan gynekologisk cancer, av omsyn til den faglege breidda i kollegiet
 • det vil verte vektlagt at kandidaten har engasjement og interesse for undervisning
 • det vil verte vektlagt at kandidaten har undervisnings- og administrativ erfaring og også erfaring med populærvitskapleg formidling

Det vert lagt vekt på dokumentert vilje og evne til samarbeid.

Personlege eigenskapar vert vektlagd ved vurderinga.

Undervisningsspråket er til vanleg norsk. Det vert kravd at den som vert tilsett, kan undervise på norsk eller eit anna skandinavisk språk innan to år etter tilsetjinga.

Vi tilbyr:

 • spanande og utviklande arbeidsoppgåver i eit sterkt fagmiljø
 • faglege utfordringar med gode høve for personleg utvikling og kompetanseutvikling
 • løn frå lønssteg 52-64 etter tenesteansiennitet (kode 1009/lønsramme 25.6), for tida kr 464 000 - 573 100 brutto pr. år for ei fulltidsstilling. For særleg kvalifisert søkjar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn
 • medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordningar

Søknaden skal innehalde:

 • ei kort utgreiing om søkjaren sin motivasjon for å søkje stillinga
 • karakterutskrifter (all høgare utdanning) og relevante attestar
 • dokumentasjon på utdanningsfagleg kompetanse
 • to referansar (namn og kontaktinformasjon)

Dersom du driv forsking legg du og ved:

 • fullstendig publikasjonsliste
 • vitskaplege arbeid (maks 10) i PDF-format

Det er særs viktig at kvart av dei vitskaplege arbeida som det skal takast omsyn til ved vurderinga i sin heilskap vert lasta opp som vedlegg til søknaden (PDF).

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

 • Instituttleiar professor Pål Rasmus Njølstad, e-post: [email protected] eller tlf.: 481 41 578

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Vi oppmodar kvinner om å søkje. Dersom fleire søkjarar har tilnærma like kvalifikasjonar, gjeld reglane om moderat kjønnskvotering.

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar. Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentleg sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS