LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Vikariat som universitetslektor i idrett

Søknadsfrist: 25.05.2022

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.


Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Om stillingen og Idrettshøgskolen

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Idrettshøgskolen i Alta er det ledig en 100 % stilling som universitetslektor i idrett. Stillingen er et vikariat for perioden 01.07.2022 – 31.07.2023.

Idrettshøgskolen er en interessant og spennende arbeidsplass med fokus på et godt arbeidsmiljø for ansatte og et godt læringsmiljø for studenter. Instituttet har virksomhet ved flere campus og utdanningssteder, og er en viktig leverandør av kompetanse til arbeidslivet i regionen. Instituttet har ca. 40 tilsatte i vitenskapelige og administrative stillinger, og det er ca. 250 studenter på våre ulike utdanninger. Instituttet tilbyr utdanninger på bachelor- og masternivå så vel som forskning innenfor områder som idrett, friluftsliv og naturbasert turisme, Center for Avalanche Research and Education, Fysisk aktivitet og folkehelse og Ferdighets- og prestasjonsutvikling. Stillingen er tilknyttet en av forskningsgruppene Fysisk aktivitet og folkehelse eller Ferdighets- og prestasjonsutvikling.

Stillingens arbeidsoppgaver

Stillingen er tillagt ansvar for undervisning og koordinering av Idrettshøgskolens fleksible årsstudium/første år på bachelorprogrammet i idrett. Studiet er organisert med mye digital undervisning og oppfølging av studenter i kombinasjon med fysiske samlinger i Alta. Den som tilsettes kan også bli tillagt undervisning/forskning på alle deler av bachelorprogrammet i idrettsvitenskap og i andre relevante fag ved UiT som for eksempel kroppsøving og relevante kunnskapsområder innenfor barnehagelærer-utdanningen. Stillingen er tillagt FoU-arbeid innen fagfeltet.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Instituttleder Carsten G. Rolland på telefon: 784 50 225 / 951 22 864, eller på epost: [email protected]

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves mastergrad i idrettsvitenskap.

Kompetanse innen trenings- og bevegelseslære med basis, idrettspsykologi og idrettspedagogikk, trenerrollen og innenfor idrettene; ballspill, svømming, skøyter samt undervisningserfaring innen et eller flere av disse områdene, tillegges særlig vekt. I tillegg vektlegges erfaring med studiekoordinering og fleksible undervisningsformer.

Søkeren må beherske norsk eller annet skandinavisk språk.

Vi vil legge vekt på søkers motivasjon for stillingen og personlige egnethet.

Vi søker kandidater som blant annet har:

 • Gode samarbeidsevner
 • Evner til god kommunikasjon og samhandling med kollegaer og studenter
 • Evner og ønsker om å bidra til et godt arbeidsmiljø

UiT ønsker å øke kvinneandelen i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifiserte, vil universitetet rangere kvinner foran menn.

Krav til utdanningsfaglig basiskompetanse

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse. Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Basiskompetanse dokumenteres ved:

a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetanse og pedagogisk mappe, se her.

Kravet til utdanningsfaglig kompetanse kan fravikes etter konkret vurdering i det enkelte tilfelle.

Vi kan tilby

 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil universitetslektorer bruke inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver.

Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Finnmark har for tiden en ordning der du kan få ettergitt deler av studiegjeld til Lånekassen. Det er mulig få ettergitt (slettet) ti prosent av opprinnelig lån, maksimalt 25 000 kroner per år, hvis du bor og arbeider i fylket.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Slik søker du

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen.
 • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknaden med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS