LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Universitetslektorer (2-3 stykker) i landskapsarkitektur (20 og 30 prosent)

Søknadsfrist: 23.02.2022

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Om stillingen

Ved Kunstakademiet (KA) er det fra 01.08.22 ledig en-to faste 20-prosentstillinger som universitetslektor i landskapsarkitektur og en fast 30-prosentstilling som universitetslektor. Søkere bes oppgi i søknaden hvilke av stillingene det søkes på.

KA er ett av tre institutt ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK). De andre to instituttene er Musikkonservatoriet og Universitetsmuseet. KA består av faggrupper for kunst, forfatterstudiet og landskapsarkitektur. Den femårige landskapsarkitekturutdanningen er etablert i samarbeid med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO). Studentene starter sitt studium ved AHO og flytter til Tromsø for å ta fjerde og femte år. Denne masterutdanningen er basert på de beste utdannings- og profesjonstradisjoner innenfor landskapsarkitektur og har arktiske/subarktiske landskap som fokusområde.

Kunstakademiet skal bidra til å utvikle sine fagfelt gjennom undervisning, forskning/kunstnerisk utviklingsarbeid og deltakelse i den offentlige debatt. Undervisningen som gis holder høyt internasjonalt nivå og har som målsetting å utvikle studentenes egenart og slik fremstå som et alternativ til andre utdanninger på området. Studentene forventes gradvis å ta selvstendig ansvar for utvikling og ledelse av egne arbeider/prosjekter som forberedelse til å bli profesjonelle aktører etter fullførte studier.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.

Stillingenes arbeidsområde

For begge stillingsprosentene vil ovedarbeidsområdet omfatte undervisnings- og veiledningsoppgaver for fjerde og femte år av studieprogrammet for masterstudentene i landskapsarkitektur. I tillegg inngår et mindre omfang av fagadministrative oppgaver knyttet til undervisnings- og veiledningsoppgavene.

For stillingen på 30 prosent vil det i tillegg gis særlig ansvar for undervisnings- og veiledningsoppgaver knyttet til bruk av digitale ressurser og for internasjonale studenter som parallelt tar toårig mastergrad i landskapsarkitektur.

Som del av et faglig sterkt team skal du

 • utdanne formsikre landskapsarkitekter av høy internasjonal kvalitet som er allsidige, skapende og nytenkende, og som er rustet til å møte et samfunn i stadig endring
 • drive prosjekt- og forskningsbasert undervisning innenfor studiets fokusområder
 • bidra til kunnskapsproduksjon i faget som legger særlig vekt på en bærekraftig samfunnsutvikling med den arktiske/subarktiske konteksten som ramme

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Studieprogramleder Thomas Juel Clemmensen

eller instituttleder Julie Leding

Kvalifikasjoner

For begge stillingsprosentene kreves

 • høyere grads eksamen eller tilsvarende ved universitet eller høgskole (grad i landskapsarkitektur vil bli foretrukket ved ellers like kvalifikajoner)
 • relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant praksis
 • dokumentert utdanningsfaglig kompetanse
 • dokumentert interesse/erfaring fra arktiske/subarktiske problemstillinger
 • dokumentere gode formgivningsevner innenfor rammene av en bærekraftig samfunnsutvikling
 • praksiserfaring med arbeider på internasjonalt nivå og erfaring fra prosjektledelse
 • dokumenterte gode resultater fra undervisning på masternivå
 • dokumentasjon på nasjonalt fagnettverk og aktiv tilknytning til faglig praksis
 • at du behersker et av de skandinaviske språkene og har gode skriftlige og muntlige ferdigheter i engelsk (søkere som ikke er fra Skandinavia må beherske norsk på minimum nivå B2/C1 innen to år etter ansettelsen)
 • personlige egenskaper som
 1. gjør deg til en dyktig og energisk landskapsarkitekt
 2. gir gode formidlings- og samarbeidsevner
 3. gjør deg villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet

For stillingen på 30 prosent kreves i tillegg dokumentasjon på omfattende erfaring med bruk av digitale ressurser, herunder GIS og 3D-modellering.

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse. Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Basiskompetanse dokumenteres ved: a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.

 Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelsen vil søkere bedømmes, men ikke rangeres basert på utdanningsfaglig kompetanse. De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.  For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: pedagogisk mappe.

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen hvor det fremgår hvilke stilling det søkes på
 • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid ut fra de kvalifikasjonene som kreves dokumentert
 • vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • attester
 • kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • beskrivelse av vitenskapelige arbeider som ønskes tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • vitenskapelige arbeider (publiserte eller upubliserte) som søker ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen.

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknad med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning. 

Vi kan tilby

 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. Fra bruttolønn trekkes det 2% pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.  Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil universitetslektorer inntil 20% av tida til FoU-arbeid og 80% til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Det er vanlig å avsette 5% til administrative oppgaver. 

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen.

Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS