LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Universitetslektor tilknyttet paramedisinstudiet

Søknadsfrist: 29.03.2023

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.


Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsevitenskapelige fakultet

Om stillingen

Ved Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) er det ledig fast 100 % stilling som universitetslektor tilknyttet bachelorstudiet i paramedisin. Tiltredelse etter avtale. Arbeidssted er Tromsø.

Det kan bli aktuelt å tilsette i stilling som høgskolelærer dersom det ikke melder seg andre kvalifiserte søkere.

Den som ansettes vil kunne inngå i en av forskningsgruppene ved instituttet, med bakgrunn i egne forskningsinteresser og aktiviteter.

Stillingens tilhørighet

Den utlyste stillingen er faglig og administrativt forankret ved Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO). IHO er ett av ti institutt på Det helsevitenskapelige fakultet og skal gjennom sin samlede forsknings-, utviklings-, og utdanningsaktivitet bidra til å videreutvikle helse- og omsorgstjenester av høy faglig kvalitet for den nordnorske befolkningen. Instituttet utdanner ergoterapeuter, fysioterapeuter, paramedisinere, radiografer og sykepleiere og har studieprogrammer knyttet til grunn, videre- og masterutdanninger innen disse områdene. Instituttet bidrar i ph.d.-programmet ved Det helsevitenskapelige fakultetet. Forskningsaktiviteten ved instituttet er i dag organisert i sju forskningsgrupper. Instituttet har rundt 250 ansatte i hel- og delstillinger og er lokalisert i Tromsø, Hammerfest, Narvik og Harstad. Mer informasjon om IHO kan du finne her: www.uit.no/helsefak/iho

Bachelorprogram i paramedisin er et av fem bachelorprogram på Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO). Vi har 7,1 stillinger fordelt på fulltid og deltid. Vi tar opp cirka 25 studenter hvert år. Programmet benytter varierte undervisningsmetoder med studentaktive og praksisnære læringsformer. Samhandling med praksisfeltet, andre innsatstjenester samt relevante profesjonsutdanninger er sentralt. Vi er opptatt av å dele kunnskap og erfaringer med hverandre.

Stillingens arbeidsoppgaver

Den som ansettes i stillingen må påberegne oppgaver knyttet til undervisning og utvikling av emner. I emneansvar inngår også administrative oppgaver, koordinering, samt sensur og utvikling av vurderingsformer. Veiledning av studenter i kliniske studier og i simulering- og ferdighetstrening må påregnes. Oppgaver blir fordelt i dialog med studieleder.

Det forventes at den som tilsettes deltar aktivt i FoU-arbeid og/eller pedagogisk utviklingsarbeid ved programmet. Alle ansatte deltar i det kontinuerlige kvalitetssikringsarbeidet som foregår innen forskning og undervisning.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

 • Studieprogramleder/førsteamanuensis Laila Skogstad, epost laila.skogstad@uit.no, tlf 980 88 200

Kvalifikasjoner

Den som tilsettes må ha helsefaglig utdanning, fortrinnsvis innen paramedisin, eller relevant for fagområdet paramedisin.

Videre må den som tilsettes ha relevant erfaring fra klinisk arbeid, som for eksempel ambulansetjeneste, AMK, akuttmottak og legevakt. Erfaring med utviklingsarbeid tillegges vekt. Erfaring innen undervisning, ledelse og strategisk arbeid innen ambulansetjenesten er en fordel.

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vektlegges. Vi søker en strukturert, selvgående og analytisk person, med gode samarbeidsevner. Fleksibilitet og evne til å tåle høyt arbeidstempo er avgjørende i stillingen. Det kreves sterk motivasjon og ansvarsbevissthet for å delta i oppbyggingen av programmet. Spesielt viktig er det at den som skal bekle denne stillingen har evne til å motivere, holde oversikt og lede innen faget. Aktuelle søkere forbereder og gjennomfører en prøveforelesning med tilhørere.

Ved avgjørelse om ansettelse vil kompetansen til aktuelle søkere sees i sammenheng med studieprogrammets samlede behov for kompetanse.

Den som ansettes må beherske norsk eller annet skandinavisk språk, samt engelsk.

For stillingen av universitetslektor kreves i tillegg:

 • Høyere grads eksamen eller tilsvarende ved universitet eller høgskole,
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant praksis
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

For stilling som høyskolelærer kreves:

 • 4 års høyere utdanning, av disse minst 2 år innenfor det aktuelle fagområdet
 • Relevant yrkespraksis
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Krav til utdanningsfaglig basiskompetanse

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.

Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Basiskompetanse dokumenteres ved:

a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.

Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelsen vil søkere bedømmes, men ikke rangeres basert på utdanningsfaglig kompetanse.

De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.

Ved midlertidige ansettelser kan kravet til utdanningsfaglig kompetanse kan fravikes etter konkret vurdering i det enkelte tilfelle.

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetanse og pedagogisk mappe, se her.

Ansettelse på kvalifiseringsvilkår/lavere stilling

Dersom det ikke har meldt seg søker som er klart kvalifisert for fast ansettelse, kan det bli aktuelt med midlertidig ansettelse for inntil tre år på kvalifikasjonsvilkår for vitenskapelige kvalifikasjoner. Søknad om fast ansettelse med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3-årsperioden. Ansettelsen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Dersom det ikke melder seg søkere som tilfredsstiller kompetansekravene for ansettelse på kvalifiseringsvilkår, kan det bli aktuelt med ansettelse i midlertidig stilling som høgskolelærer.

Vi kan tilby

 • et godt arbeidsmiljø
 • et dedikert fagmiljø med stort fokus på innovasjon
 • gode velferdsordninger
 • gode utviklingsmuligheter
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår

Den som ansettes har plikt til å bidra i undervisning av alle studenter ved Det helsevitenskapelige fakultet ved behov, må rette seg etter retningslinjer for undervisning og ta del i eksamensarbeid uten særlig godtgjørelse.

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil universitetslektorer inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, høgskolelærer inntil 10 % til faglig oppdatering og 90 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver.

Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. Høgskolelærer lønnes etter statens regulativ kode 1007. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Slik søker du

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen.
 • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse
 • Fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av vitenskapelige arbeider som ønskes tillagt særlig vekt ved bedømmelsen

Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt etterspurte søknadsdokumenter innen søknadsfristen.

All dokumentasjon som skal vurderes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Søknader som kommer til oss via e-post eller på andre måter vil ikke bli tatt i betraktning.

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknaden med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS