LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Universitetslektor i samfunnsøkonomi med datavitenskap

Søknadsfrist: 30.11.2023

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer. 

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere. 

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen.


Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning. Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE)

Om stillingen

Ved Handelshøgskolen UiT i Tromsø er det ledig stilling som universitetslektor i samfunnsøkonomi med datavitenskap.

Handelshøgskolen ved UiT driver forskning og forskningsbasert undervisning av høy nasjonal og internasjonal kvalitet i samarbeid medomgivelsene. Utdanning og forskning integreres for å skape et dynamisk kunnskapsmiljø for studenter og ansatte. Handelshøgskolen har et internasjonalt fokus med nordområdene som basis og har faglig virksomhet ved fire campus i henholdsvis Tromsø, Alta, Harstad og Narvik.

Arbeidssted er Handelshøgskolen UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud. 

Stillingens arbeidsområde

Stillingen innebærer forskning, utviklingsarbeid, undervisning og formidling. Som universitetslektor vil hoveddelen av stillingen være undervising og veiledning av studenter på bachelornivå. Normalt utgjør dette 80 % av arbeidstiden.

 Kurs på dette programmet består av samfunnsøkonomisk analyse ved hjelp av ulike verktøy (datavitenskap, koding, matematikk og statistikk). Inntil 20% av stillingen kan brukes til faglig oppdatering og utvikling av egne kurs.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Instituttleder Mette Talseth Solnørdal,

 • tlf: 77 64 60 16
 • epost: mette.t.solnordal@uit.no

eller studieprogramleder Derek J. Clark,

 • tlf: 77645543
 • epost: derek.clark@uit.no

Kvalifikasjoner

Vi søker primært etter en samfunnsøkonom som har en del av sin bakgrunn i datavitenskap (koding i R og/eller Python). Søkere som har sin bakgrunn innenfor datavitenskap og interesse for samfunnsøkonomi kan også vurderes til stillingen.

Stillingen krever 

 • høyere grads eksamen eller tilsvarende ved universitet eller høgskole innen fagområdet samfunnsøkonomi eller datavitenskap (for eksempel informatikk, matematikk, statistikk)
 • relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant praksis
 • dokumentert utdanningsfaglig basiskompetanse (se avsnitt under)
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk eller et skandinavisk språk, samt engelsk
 • personlige egenskaper som gjør at du ønsker å bidra til den videre utviklingen av vårt bachelorprogram i samfunnsøkonomi med datavitenskap og for universitetet som helhet, har gode samarbeidsevner og kan kommunisere godt i team

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse. Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Basiskompetanse dokumenteres ved: 

 • a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan 
 • b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe. 

Dersom den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelsen vil søkere som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte. For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: pedagogisk mappe.

Søknaden

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag avsøknadsdokumentene og kunngjøringsteksten. 

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid
 • vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • attester
 • kontaktinformasjon til to-tre referanser
 • dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse (se avsnitt over)
 • dokumentasjon på språkkompetanse - se hvordan her
 • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • beskrivelse av vitenskapelige arbeider som ønskes tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • vitenskapelige arbeider (publiserte eller upubliserte) som søker ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknad med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no. Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personligegnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Vi kan tilby

 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag, men det er etablert norm for fordeling. Normaltvil universitetslektorer bruke inntil 80 % av tiden til undervisning, og inntil 20 % av tida til FoU-arbeid. Det er vanlig å sette av 5 % tiladministrative oppgaver.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS