Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Universitetslektor i pedagogikk (midlertidig)

Søknadsfrist: 09.08.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Om stillingen

Ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) i Tromsø er det ledig en midlertidig stilling som universitetslektor i pedagogikk. Stillingen er tilknyttet barnehagelærerutdanningen ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP), studiested Tromsø.

Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse og til 30.06.2023.

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk er en del av Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Instituttet har ca. 200 tilsatte i vitenskapelige og administrative stillinger og ca. 2000 studenter på våre ulike utdanninger. Instituttet driver undervisning, og forsknings- og utviklingsarbeid innenfor barnehagelærerutdanning, lærerutdanning, pedagogikk og spesialpedagogikk og utdanningsledelse og dekker hele spennet av lærerutdanninger fra barnehage til grunnskole og videregående utdanning. Instituttet er sentralt i etter- og videreutdanning i regionen.

Instituttet er, sammen med Universitetet i Oslo, vertskap for ProTed - landets første Senter for fremragende lærerutdanning.

Barnehagelærerutdanningen har etablert Universitetsbarnehageprosjektet (UbiT) og har gjennom prosjektet seks universitetsbarnehager, som det samarbeides tett med. Instituttet er også samarbeidspartner i BARNkunne, som er et nasjonalt senter for barnehageforskning.

Hjemmeside: Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Du må kunne starte i stillingen i Tromsø innen rimelig tid, innen 6 måneder etter å ha mottatt tilbud.

Stillingens forskningsområde eller arbeidsområde

Stillingen er knyttet til undervisningsoppgaver i pedagogikk på barnehagelærerutdanningen. Pedagogikkfaget er videre en aktiv samarbeidspartner og bidrar med undervisning mot øvrige kunnskapsområder i utdanningen. Til stillingen inngår også ansvar for praksisoppfølging av studenter og samarbeide med praksisbarnehagene, videreutdanninger for barnehageansatte, samt forsknings- og utviklingsarbeid innenfor barnehagefeltet. Det må påregnes undervisning knyttet til tema faglig ledelse i barnehagen som skal inngå i alle studieår, med tanke på å lede barn og å lede medarbeidere.

Forsknings- og utviklingsfokus er rettet mot barnehagefaglige problemstillinger, og kvalitetssikring og utvikling av barnehagelærerutdanningen. Videre innebærer stillingen bruk av digitale

undervisningsformer, undervisning over lyd-bilde og filming av undervisning som kan legges ut på nett. Det må påregnes noe reisevirksomhet, digital støttet kommunikasjon og formidling tilknyttet grunn-, etter- og videreutdanninger.

Det forutsettes at tilsatte i vitenskapelige stillinger knytter seg til en relevant forskningsgruppe ved instituttet. Videre innebærer stillingen bruk av digitale undervisningsformer, undervisning over lyd-bilde og filming av undervisning som kan legges ut på nett. Det må påregnes noe reisevirksomhet, digital støttet kommunikasjon og formidling tilknyttet grunn-, etter- og videreutdanninger.

Det forventes at den som tilsettes deltar i forskningsgruppe-samarbeid og faglige nettverk nasjonalt og internasjonalt, samt i formidling av forskning til en bredere offentlighet, i tillegg til søknadsskriving (NFR/EU).

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

 • Assisterende instituttleder Helge Habbestad, tlf. 77 66 04 40, e-post: [email protected] eller
 • Assisterende kontorsjef Trude Steingård, tlf. 77 66 02 75, e-post: [email protected]

Kvalifikasjoner

Den som tilsettes i stillingen må ha kompetanse i faget pedagogikk eller tilsvarende barnehagerelevante emner i form av høyere grads utdanning. Utdanning som barnehagelærer, erfaring fra undervisning i barnehagelærerutdanning og praksis fra barnehage vektlegges.

I tillegg til formelle faglige kvalifikasjoner vil personlig egnethet og kollegial samarbeidsevne tillegges vekt.

Søkeren må beherske et skandinavisk språk (norsk, svensk, dansk) på et nivå som tilsvarer norsk som morsmål. Undervisningsspråket er norsk.

For stilling som universitetslektor kreves:

 • Høyere grads eksamen eller tilsvarende ved universitet eller høgskole
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant praksis
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.

Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: https://result.uit.no/om-pedagogisk-mappe/

Kvalifiseringsmåter for basiskompetanse:

a) Gjennom egen utdanning eller kurs utviklet for å gi pedagogisk basiskompetanse for undervisning ved universitet og høyskoler tilsvarende minimum 200 timer

b) Gjennom egen praksis som underviser og veileder i høyere utdanning, gjerne kombinert med relevante utdanninger, kurs og seminar. Det stilles krav om erfaring som tilsvarer to års undervisning og veiledning i høyere utdanning i heltidsstilling.

For dosent- og professorstillinger stilles det krav om minimum tre års undervisningspraksis i høyere utdanning i heltidsstilling, samt et krav til erfaring fra veiledning, fortrinnsvis på ph.d.-nivå, men også på masternivå.

Basiskompetanse dokumenteres ved:

a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.

Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelse vil søkere bedømmes, men ikke rangeres, basert på utdanningsfaglig kompetanse

De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.

Kravet til utdanningsfaglig kompetanse kan fravikes etter konkret vurdering i det enkelte tilfelle ettersom dette er en midlertidig stilling.

Vi kan tilby

 • gode undervisnings- og forskningsvilkår
 • et godt arbeidsmiljø
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • vitnemål og attester
 • dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner
 • liste over arbeider og beskrivelse av disse. Listen over arbeider skal ha følgende opplysninger:

- forfatter(e), arbeidets tittel

- for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall

- for bøker eller andre selvstendige publikasjoner: forlag, trykkested, år og sidetall

 • navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning. 

Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt etterspurte søknadsdokumenter innen søknadsfristen.

All dokumentasjon som skal vurderes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Søknader som kommer til oss via e-post eller på andre måter vil ikke bli tatt i betraktning.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil universitetslektorer ha inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver.

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen