LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Universitetslektor i ergoterapi

Søknadsfrist: 29.04.2024

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsevitenskapelige fakultet

Om stillingen

Ved Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) er det ledig en fast 100 % stilling som universitetslektor i ergoterapi fra 01.08.24.

Stillingen er tilknyttet bachelorprogrammet i ergoterapi, og arbeidssted er Tromsø. Menn oppfordres til å søke.

Dersom søkere ønsker å kombinere ansettelse hos oss med annet arbeid, for eksempel klinisk praksis, kan vi tilby redusert stillingsprosent. Søkere som ønsker mindre enn 100 % stilling må oppgi det i søknaden og må være bosatt i Tromsø. 

Det kan bli aktuelt å tilsette i stilling som høgskolelærer dersom det ikke melder seg andre kvalifiserte søkere.

Institutt for helse- og omsorgsfag og bachelorprogram i ergoterapi

Den utlyste stillingen er faglig og administrativt forankret ved Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO).

Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) ved Det helsevitenskapelige fakultet tilbyr et bredt spekter av helsefaglige utdanninger, og skal gjennom sin samlede forsknings-, utviklings- og utdanningsaktivitet bidra til å videreutvikle helse- og omsorgstjenester av høy faglig kvalitet for den nordnorske befolkningen.

Instituttet utdanner ergoterapeuter, fysioterapeuter, radiografer, sykepleiere og paramedisinere og har studieprogrammer knyttet til bachelor-, master- og videreutdanninger innen disse områdene. Vi bidrar også i ph.d.-programmet ved Det helsevitenskapelige fakultetet. Forskningsaktiviteten ved instituttet er organisert i syv forskningsgrupper.

Instituttet har ca. 1800 studenter og ca. 260 medarbeidere som hovedsakelig er lokalisert i Hammerfest, Tromsø, Harstad og NarvikMer informasjon om IHO kan du finne her.

Bachelorprogrammet i ergoterapi har 8 vitenskapelig stillinger og tar opp cirka 30 studenter hvert år. Programmet vektlegger studentaktive læringsformer med problembasert læring som pedagogisk plattform. God samhandling med praksisfeltet og andre profesjonsutdanninger er sentralt. Ved IHO pågår et systematisk og strategisk arbeid med å utvikle undervisning og forskning i ergoterapi.

Arbeidsoppgaver

Stillingen vil innebære undervisning og veiledning av studenter på campus og i praksis, planlegging og ledelse av emner, utarbeidelse av eksamensoppgaver og sensur, samt faglig administrativt arbeid innenfor studiet. Oppgaver knyttet til tverrprofesjonell samarbeidslæring kan være aktuelt.

Det settes av tid til fag- og utviklingsarbeid (FOU). Andelen FOU-tid vil avhenge av tilsetting som universitetslektor eller høgskolelærer. Fag- og utviklingsarbeid som ivaretar involvering av studenter, og som bidrar til å videre utvikle undervisning og styrke ergoterapiforskningsmiljøet i landsdelen er ønskelig. 

Kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav

 • Norsk autorisasjon som ergoterapeut
 • Veilederkompetanse / erfaring
 • Beherske norsk eller annet skandinavisk språk
 • Gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • Grunnleggende datakunnskaper med erfaring fra digital kompetanse relevant for ergoterapi og/eller pedagogisk arbeid

Ønskede kvalifikasjoner

Det er ønskelig med erfaring fra forebyggende og helsefremmende arbeid, psykisk helse og arbeidshelse. Erfaring fra allmenhelse og somatisk helse er også relevant.

Vi søker medarbeider som fortrinnsvis har erfaring fra klinisk arbeid, veiledning og annet pedagogisk arbeid. Gode samarbeidsevner og evne til å jobbe selvstendig og pedagogisk vektlegges sammen med personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Ved avgjørelse om ansettelse vil kompetansen til aktuelle søkere sees i sammenheng med studieprogrammets samlede behov for kompetanse.

For stilling som universitetslektor kreves: 

 • Høyere grads eksamen eller tilsvarende ved universitet eller høgskole
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant praksis
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

For stilling som høyskolelærer kreves:

 • 4 års høyere utdanning, av disse minst 2 år innenfor det aktuelle fagområdet 
 • Relevant yrkespraksis
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.

Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Basiskompetanse dokumenteres ved: 

a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan 

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe. 

Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelsen vil søkere bedømmes, men ikke rangeres basert på utdanningsfaglig kompetanse. 

De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.

Ved midlertidige ansettelser kan kravet til utdanningsfaglig kompetanse kan fravikes etter konkret vurdering i det enkelte tilfelle.

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: pedagogisk mappe.

Midlertidig ansettelse på kvalifiseringsvilkår 

Dersom det ikke har meldt seg søker som er klart kvalifisert for fast ansettelse, kan det bli aktuelt med midlertidig ansettelse for inntil tre år på kvalifikasjonsvilkår for vitenskapelige kvalifikasjoner. Søknad om fast ansettelse med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3-årsperioden. Ansettelsen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Vi kan tilby

 • et av landets beste vilkår for FOU-termin
 • et godt arbeidsmiljø
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår 

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil universitetslektorer inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver. 

Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011. Førstelektor lønnes etter statens regulativ kode 1198. Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. Høgskolelærer lønnes etter statens regulativ kode 1007. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. 

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen.

Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Søknaden

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • Fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av vitenskapelige arbeider som ønskes tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • Sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid.

Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt etterspurte søknadsdokumenter innen søknadsfristen.

All dokumentasjon som skal vurderes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Søknader som kommer til oss via e-post eller på andre måter vil ikke bli tatt i betraktning.

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknad med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no.

Bedømmelse 

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS