LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Universitetslektor / førstelektor i fysikk

Søknadsfrist: 02.03.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for natruvitenskap og teknologi/Institutt for fysikk og teknologi

Om stillingen

Ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Institutt for fysikk og teknologi er det en ledig fast stilling som universitetslektor/førstelektor i fysikk.

Institutt for fysikk og teknologi er organisert i seks forskningsgrupper: 1) Fornybar energi, 2) Jordobservasjon, 3) Maskinlæring, 4) Modellering av komplekse systemer, 5) Romfysikk og 6) Ultralyd, mikrobølger og optikk. Sentrene Arctic Centre for Sustainable Energy (ARC), Centre for Integrated Remote Sensing and Forecasting for Arctic Operations (CIRFA) og Visual Intelligence er også en del av instituttet.

Instituttet tilbyr studier i fysikk og teknologi på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, inkludert sivilingeniørstudier i anvendt fysikk og matematikk, energi og klima, og romfysikk.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen 6 måneder etter å ha mottatt tilbud.

Stillingens arbeidsområde

Stillingens arbeidsområde er primært undervisning av fysikkemner på grunnleggende nivå. Avhengig av behov og faglig kompetanse kan det også være aktuelt å undervise mer avanserte emner. Instituttet ønsker i økende grad å ta i bruk nye undervisningsformer der dette er naturlig, i tillegg til å integrere numeriske metoder, fysiske eksperimenter, demonstrasjoner og simuleringer som en del av den grunnleggende undervisningen i fysikk. Det tilbys også emner som kan tas som fjernstudent med avsluttende elektronisk eksamen.

Vi forventer at kandidaten bidrar aktivt til søknader om prosjektmidler til interne og eksterne finansieringskilder. Universitetslektoren vil ha hovedansvar for instituttets bidrag i etter- og videreutdanning av lærere i fysikk, et område hvor vi ønsker å øke instituttets aktivitet. Kandidaten vil også bidra i rekrutteringsvirksomhet, utvikling og drift av skolelaboratoriet, og i vår kontakt med skolene i landsdelen. Stillingen innebærer utstrakt samarbeid med interne og eksterne partnere, eksempelvis i forbindelse med utvikling av undervisningen, etter- og videreutdanning, og rekruttering.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av

Kvalifikasjoner

For stilling som førstelektor kreves:

 • Dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse
 • Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil tillegges stor vekt.

For stilling som universitetslektor kreves:

 • Høyere grads eksamen eller tilsvarende ved universitet eller høgskole
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant praksis
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

For denne stillingen kreves mastergrad eller relevant doktorgrad i fysikk eller andre realfag der fysikk inngår som en vesentlig del av kompetansen. Pedagogisk utdanning i form av lektorstudium, praktisk-pedagogisk utdanning eller tilsvarende er et krav.

Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå er et fortrinn.

Følgende punkter vil bli tillagt vekt i vurderingen av søkerne, med hovedvekt på de to første punktene:

 • Dokumentert undervisningserfaring i fysikk på nivå tilsvarende universitetets begynneremner
 • Relevant erfaring med fleksible undervisningsformer, herunder fjernundervisning og tilrettelegging/gjennomføring av elektronisk eksamen
 • Erfaring med nye undervisningsformer, samt bruk av eksperimenter, simuleringer og numeriske modeller i undervisningen
 • Erfaring med prosjektarbeid og innhenting av eksterne midler
 • Dokumentert forskningserfaring innen pedagogikk og/eller fysikk
 • Erfaring med veiledning av studenter på masternivå

Det kreves også at søkeren må kunne gi god og engasjerende undervisning på flytende norsk eller annet skandinavisk språk. Utvalgte kandidater vil bli bedt om å demonstrere sine undervisningsferdigheter gjennom en prøveforelesning, hvor bruk av studentaktive læringsformer er forventet.

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli sterkt vektlagt.

Vi vil legge vekt på søkers personlige egnethet og motivasjon for stillingen. Den rette kandidaten er: beskriv ønskede personlige kvalifikasjoner.

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

UiT ønsker å øke kvinneandelen i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifiserte, vil universitetet rangere kvinner foran menn.

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.

De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.

Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: pedagogisk mappe.

Basiskompetanse dokumenteres ved:

a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan.

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.

Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelse vil søkere bedømmes, men ikke rangeres, basert på utdanningsfaglig kompetanse.

Vi kan tilby

 • Et av landets beste vilkår for FoU-termin (kun ved faste stillingsom førstelektor)
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil førstelektorer bruke inntil 30 % av arbeidstiden til FoU-arbeid og 70 % til undervisning og universitetslektorer inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver. 

Førstelektor lønnes etter statens regulativ kode 1198. Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. 

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen.

Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Søknaden

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • Fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av vitenskapelige arbeider som ønskes tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • Sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid.

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknad med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning. 

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS