LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Førstelektor tilknyttet Bioingeniørutdanningen

Søknadsfrist: 18.04.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Institutt for medisinsk biologi (IMB) har over 130 årsverk og driver grunnleggende biomedisinsk forskning innen en rekke kreftformer, hjerte-karsykdommer, kroppens immunsystem, samt infeksjoner og antibiotikaresistens. Instituttet driver også utvikling av nye legemidler og forskning på basale mekanismer i celler og organer som lever og hjerte. Hovedtyngden av instituttets undervisning er rettet mot medisin- og odontologistudiet, bachelorprogram i bioingeniørfag, samt bachelor-, master- og ph.d.-nivå innen biomedisin. For øvrig bidrar instituttet i grunnutdanningen av studenter bl.a. i ernæring, paramedisin, radiografi, tannpleie og sykepleie. Instituttet er også vertskap for Rettsgenetisk senter (RGS), Senter for nye antibakterielle strategier (CANS), og de teknologiske kjernefasilitetene innen avansert mikroskopi (KAM) og proteomikk (TUPP).

Om stillingen

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for medisinsk biologi er det ledig en fast 100 % stilling som førstelektor tilknyttet bioingeniørutdanningen og fagenheten for medisinsk laboratorieteknologi.

Ved mangel på kvalifiserte søkere til stillingen som førstelektor vil det være aktuelt med ansettelse som universitetslektor.

Stillingens arbeidsområde

Den som ansettes i stillingen vil i hovedsak undervise i immunhematologi, transfusjonsmedisin og immunologi. Du vil i tillegg gi undervisning innen profesjonskunnskap og etikk for bioingeniører, samt tema relatert til medisinsk laboratorieteknologi for studenter i bioingeniørfag. Basert på kompetanse kan det være aktuelt å ha ansvar for utvikling av et nasjonalt nettbasert masteremne i immunhematologi og transfusjonsmedisin.

Undervisningen vil bestå av forelesninger, laboratoriekurs og prosjektarbeid. Til stillingen ligger også ansvar for relevante emner, veiledning knyttet til praksis og bacheloroppgaver, samt utarbeidelse og godkjenning av arbeidskrav og eksamener. Du vil være en viktig del av kollegiet ved bioingeniørutdanningen og bidra inn i den daglige driften av utdanningen, samt i utviklingsarbeid innen undervisning, eget fag og ved instituttet som helhet. Den som ansettes kan også få undervisningsoppgaver i andre studieprogram. Andre oppgaver ved instituttet kan etter kvalifikasjoner være undervisningsoppgaver i relevante emner på bachelor og masternivå, samt innen utdanningsledelse.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Stillingens tilhørighet

Institutt for medisinsk biologi (IMB) har ca. 200 ansatte og driver grunnleggende biomedisinsk forskning innen blant annet ulike kreftformer, hjerte-karsykdommer, kroppens immunforsvar og antibiotikaresistens. Instituttet er også involvert i marin bioprospektering og utvikling av nye legemidler. Hovedtyngden av instituttets undervisning er rettet mot medisin- og odontologistudiet, men instituttet gir også undervisning både på bachelor-, master- og ph.d.-nivå innen biologi/biomedisin. Instituttet har et eget treårig bachelorprogram i bioingeniørfag. For øvrig bidrar instituttet i grunnutdanningen av studenter bl.a. i psykologi, ulike helse- og omsorgsfag og farmasi.

Bioingeniørutdanningen er organisert i en gruppe med åtte ansatte med stor tverrfaglig kompetanse og pedagogisk tyngde. Fokus på pedagogikk og god kontakt med studentene står sentralt i arbeidet. Teori og praksis undervises integrert, og digitale verktøy benyttes aktivt i undervisningen. Det tas årlig opp ca. 30 studenter på utdanningen. Utdanningen har et nært samarbeid med praksisfeltet, i hovedsak ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Kvalifikasjoner

Den som ansettes i stillingen må ha offentlig autorisasjon som bioingeniør og relevant arbeidserfaring. Doktorgrad innen relevante fagfelt vil være en fordel.

Vi søker en person som engasjerer seg for fag og utviklingssamarbeid, er positiv og fleksibel, har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, er strukturert, selvgående og ansvarsfull, og tåler høyt arbeidstempo. Personlig egenhet for stillingen vil tillegges stor vekt.

Søkeren må beherske norsk språk godt, både skriftlig og muntlig

For stilling som førstelektor kreves:

 • Dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse
 • Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil tillegges stor vekt.

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere til stilling som førstelektor, kan det være aktuelt å tilsette i stilling som universitetslektor.

For stilling som universitetslektor kreves:

 • Mastergrad i relevant fagområde
 • Relevant praksis
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse. Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Basiskompetanse dokumenteres ved:

a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan.

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.

De som ikke oppfyller kravene til utdanningsfaglig kompetanse ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte. For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetanse og pedagogisk mappe, se her.

Vi kan tilby

 • Et av landets beste vilkår for FoU-termin (gjelder stilling som førstelektor)
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil førstelektorer ha inntil 30 % av arbeidstiden til FoU-arbeid og 70 % til undervisning/universitetslektorer inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver. 

Førstelektor lønnes etter statens regulativ kode 1198. Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. 

Slik søker du

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • Vitenskapelige arbeider (publiserte eller upubliserte) du ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknaden med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av det skriftlige materialet den får seg forelagt av søkerne, og betenkningen som er utarbeidet for stillingen.

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Intervjuet skal ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen, motivasjon og utviklingspotensialet for de ulike oppgavene tillagt stillingen. Prøveforelesningen skal avklare pedagogisk formidlingsevne. Inntrykk fra intervjuet og prøveforelesningen vil i tillegg til vurderingen av søknaden danne grunnlag for tilsetting i stillingen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS