LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Universitetslektor i paramedisin

Søknadsfrist: 01.02.2023

UiS hovedlogo positiv RGB
UiS hovedlogo positiv RGB

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.900 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Det helsevitenskapelige fakultet tilbyr bachelorutdanninger i sykepleie og paramedisin, mastergradsutdanninger i helsevitenskap, i jordmorfag, i helsesykepleie, i rus og psykisk helsearbeid, i prehospitale tjenester og i sykepleie med spesialisering i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie samt videreutdanning i kreftsykepleie. Videre tilbys forskerutdanning (PhD) i helse og medisin og forskerskolen PROFRES - Nasjonal forskerskole for profesjonsrettet og praksisnær forskning på områdene helse, velferd og utdanning. Fakultetet har følgende programområder for forskning: Profesjonelle relasjoner i velferdsyrker, Helsefremming ved kroniske plager, E-læring, omsorgsteknologi og simulering, Livsfenomener og omsorg, og Samfunnsdeltakelse i skole og arbeidsliv. Forskningssenteret SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten er også hjemmehørende ved fakultetet. Det er i dag ca. 250 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og ca. 1300 studenter tilknyttet fakultet.

Avdeling for kvalitet og helseteknologi skal bidra til å gi pasienter og brukere helsetjenester av høy kvalitet. Fagprofilen innebærer stor vekt på pasientsikkerhet, helseteknologi, pasientrettigheter, samhandling og involvering av pasienter, brukere og pårørende. Avdelingen vektlegger en tverrfaglig tilnærming og involvering av studenter, pasienter, brukere og helsepersonell i alle kjerneaktiviteter. Avdelingen har ca. 105 ansatte med en samlet kompetanse som dekker alle nivåer i helsetjenestene.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig undervisningsstilling som universitetslektor i paramedisin ved Det helsevitenskapeligefakultet.

Stillingen er en 100% fast stilling, men det kan være aktuelt å ansette i deltidsstiling mellom 50% og 100%. Du må i søknaden angi hvilken stillingsstørrelse som foretrekkes.

Stillingen er knyttet til Avdeling for kvalitet og helseteknologi. Avdelingens fagprofil legger stor vekt på pasientsikkerhet, helseteknologi, simulering, pasientrettigheter, samhandling og involvering av pasienter, brukere og pårørende.

Vi søker engasjerte universitetslektorer med et brennende ønske om å bidra til utviklingen av en ny og spennende utdanning sammen med et proaktivt kollegium. Vi søker deg som trives med å jobbe i faglige team, som trives med undervisning og veiledning og som er innstilt på å ta i bruk ulike digitale læringsressurser.

De som ansettes vil få et særlig ansvar for:

 • undervisning og veiledning av studenter i kliniske studier og i ferdighetstrening/simulering
 • undervise, planlegge, gjennomføre og videreutvike emner i studiet
 • sensur og utvikling av vurderingsformer
 • administrativt arbeid knyttet til driften av studieprogrammet bachelor i paramedisin

Det forventes at du støtter opp om og deltar i den øvrige aktiviteten ved fakultetet og kan påta deg oppgaver på tvers av avdeling- og fakultetsgrenser. Det forventes også at den som ansettes bidrar til utvikling av samarbeid med samfunns- og arbeidsliv.

Generell stillingsbetenkning for universitetslektor ved UiS gir en nærmere beskrivelse av aktuelle arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjoner

Du må ha høyere grads eksamen (minimum master- eller hovedfagsnivå) innenfor fagområdet og relevant yrkespraksis fra for eksempel ambulansetjeneste, AMK, akuttmottak, legevakt, etc.

Det forventes at du har en reflektert og bevisst holdning til din undervisnings- og veiledningsvirksomhet. Du må kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning. Dersom du ikke tilfredsstiller kompetansekravet, må du gjennomføre universitetspedagogisk kurs innen en periode på to år fra tiltredelse. Kurset tilbys av universitetet.

Arbeids- og undervisningsspråket er norsk. Du må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk godt ved tiltredelse, og kunne undervise, veilede og evaluere på norsk/skandinavisk språk.

Videre legges det vekt på at du har:

 • evne til å involvere og engasjere studentene i undervisning hvor utdanningsmål, innhold og vurderingssituasjoner henger nøye sammen
 • erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av varierte læringsmåter og digitale redskaper i undervisningen
 • erfaring fra samarbeid med arbeidsliv
 • evne til å bygge og ivareta faglige nettverk
 • høy arbeidskapasitet, er nysgjerrig og motivert for å bidra til utvikling av faglig og tverrfaglig samarbeid ved universitetet
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø

ØvingslærerDersom det ikke melder seg søkere som er kvalifisert for ansettelse som universitetslektor, vil vi unntaksvis vurdere å ansette som øvingslærer i paramedisin.

Øvingslærer må minimum ha en bachelorgrad med relevans for paramedisin, samt relevant yrkespraksis. Du må ha omfattende og relevant erfaring fra klinisk og operativt arbeid i ambulansetjenesten for å dekke undervisningsoppgavene som er knyttet til stillingen. Det vektlegges erfaring fra undervisning, veiledning og faglig utviklingsarbeid. Øvingslærer må gjennomføre universitetspedagogisk kurs innen en periode på to år fra tiltredelse, med mindre en kan dokumentere slik kompetanse ved ansettelse. Kurset tilbys av universitetet.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • NyTi - et kollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiS
 • gode utviklingsmuligheter, universitetslektor/øvingslærer oppfordres til videre kvalifisering med sikte på opprykk til førstestilling/ universitetslektor
 • lønn etter Statens lønnsregulativ i l.pl 17.510. Universitetslektor lønnes i kode 1009, kr 580 000 - 665 000 bto pr år, øvingslærer lønnes i kode 1007, kr 550 000 - 610 000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse
 • medlemsskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på våre nettsider

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Universitetet vil rekruttere flere menn til universitetslektorstilling innenfor fagområdet, vi oppfordrer derfor menn til å søke. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en mann bli prioritert foran en kvinne.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Avdelingsleder Dagrunn Nåden Dyrstad, tlf: 936 76 824, e-post: dagrunn.n.dyrstad@uis.no, eller til
 • Studieprogramleder Nina Vatland, tlf: 936 55 107, e-post: [email protected]

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Annette Lothe Molnes, tlf: 51831361, e-post: [email protected]

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via «Søk stillingen» på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem din kompetanse og motivasjon for stillingen, samt hvilken stillingsstørrelse du foretrekker.

Følgende lastes opp som vedlegg til søknaden:

 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • utdanningsfaglig mappe med en faglig fundert beskrivelse og diskusjon av egen utdanningsfaglig kompetanse samt relevant dokumentasjon som underbygger denne, se Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse
 • vitnemål og attester samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant

Søknaden vil bli vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kompetansekravene som er beskrevet over.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25. Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Generell informasjon

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Universitetets retningslinjer for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger pkt 2 og 3.5 og gir nærmere omtale av kriterier for ansettelse som universitetslektor.

Din kompetanse for stillingen, ut fra dokumentasjon registrert i Jobbnorge, vil bli vurdert av en intern komité. På bakgrunn av komitens uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater. Mer om ansettelsesprosessen på våre nettsider.

Det er en forutsetning at du bosetter deg slik at du kan være tilstede ved, og tilgjengelig for fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS